Arhiva kolegija: diplomski: nastavnički 2014/15

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2014/15.
Izvedbeni plan za ak. god. 2014/15.
________________________________________________________________________________________
NASTAVNIČKI SMJER –
JEDNOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Glotodidaktika (Geld) (5 ECTS)
Praksa 1 (Geld, Ćavar Portolan) (2 ECTS)
Usvajanje drugoga jezika (Geld) (5 ECTS)

8. semestar
Metodika nastave engleskog jezika (Geld) (5 ECTS)
Praksa 2 (Geld) (3 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 3 (Geld, Ćavar Portolan) (2 ECTS)
Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (Geld, Ćavar Portolan) (5 ECTS)

10. semestar
Praksa 4 (Geld) (3 ECTS)
Diplomski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________________

NASTAVNIČKI SMJER – DVOPREDMETNI STUDIJ

4. godina studija
7. semestar
Proces ovladavanja jezikom (Geld, Ćavar Portolan) (3 ECTS)

8. semestar
Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika (Geld) (4 ECTS)

5. godina studija
9. semestar
Praksa 1 (Geld, Ćavar Portolan) (3 ECTS)
Učenici s posebnim potrebama: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom (Geld) (3 ECTS)

10. semestar
Praksa 2 (Geld) (3 ECTS)
Diplomski rad (10 ECTS)

_____________________________________________________________________________________________

IZBORNI KOLEGIJI (za jednopredmetne i dvopredmetne studente) Pragmalingvistika i Psiholingvistika (samo u ak. god 2014./15.) – unutar obavezne izbornosti metodičkih kolegija (pogledajte Hodogram).

___________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14