Pragmalingvistika

Naziv kolegija: Pragmalingvistika
Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
Nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof. ; dr.sc. Marina Grubišić, doc.
ECTS bodovi:  5 bodova

Jezik:  engleski
Trajanje:  1 semestar (zimski)
Semestar u kojem se kolegij sluša: III. lingvistički, III. prevodilački smjer diplomskog studija
Status:
izborni

Oblik nastave:  1 sat predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: upis u 3. semestar diplomskog studija
Ispit: pismeni zadaci tijekom godine
Sadržaj:
Ovaj dio kolegija obuhvaća pragmalingvističke sadržaje, problematizirajući prije svega komunikacijsko djelovanje jezikom, različite oblike komunikacijske interakcije, govorne činove, funkcije teksta, deiksu, te odnos pragmatike, semantike i sintakse. Kod pojedinih tema obrađuju se novija istraživanja vezana uz opisanu problematiku. Naglasak je na sudjelovanju studenata i pronalaženju svakodnevnih primjera obrađenih pojava.
Cilj: Cilj je ovoga kolegija omogućiti studentima da savladaju osnovne pojmove pragmalingvistike na teorijskoj i praktičnoj razini. Po završetku ovog kolegija studenti će moći samostalno čitati pragmalingvističke tekstove, naučit će temeljne vještine postavljanja pragmalingvističkih istraživanja, te će moći neformalno zamjećivati pragmalingvističke fenomene u svakodnevnoj komunikaciji, što im može poslužiti kao polazište za osvješćivanje vlastitih komunikacijskih vještina.

Literatura:
Obvezatna literatura:        
Huang, Yan. 2007. Pragmatics. Oxford, New York: Oxford University Press.
– Cutting, J. 2008. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students. 2nd ed. London and New York: Routledge.

Dopunska literatura:
Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words, Cambridge, Massachusetts
– Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
– Ivanetić, N. (1994) Govorni činovi, Zavod za lingvistiku, Zagreb
Searle, J.R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge

Tjedan Tema
1 Uvod, definicija pragmatike
2 Funkcije jezika. Ciljevi prevođenja.
3 Kontekst i znanje: opća pitanja. Kulturne razlike i prijevod: primjeri.
4 Kontekst i znanje u pisanju i govoru: presupozicija. Kultura i presupozicija u prijevodu.
5 Kontekst i znanje: kohezija i koherencija. Promjene u koheziji i koherenciji radi ostvarivanja komunikacijskih ciljeva.
6 Kontekst i znanje: deiksa. Razlike u obraćanju: ti/vi u hrvatskom i engleskom i prijevodu.
7 Uljudnost. Teorija obraza. Razlike između hrvatskog i engleskog u prijevodu.
8 Ponavljanje.
9 Uvod u govorne činove. Načela uspješnosti. Moguće posljedice za prijevod.
10 Govorni činovi I društvo: kulturne razlike engleski/hrvatski.
11 Načelo suradnje. Teorija i primjeri maksima. Poštivanje i nepoštivanje maksima.
12 Načelo suradnje: primjeri i njihov prijevod.
13 Pragmalingvistika, prijevod i tekst. Pragmalingvističke strategije i funkcije jezika, njihovo prepoznavanje i prijevod. Primjeri, rasprava, problem.
14 Analiza diskursa, pragmalingvistika I kultura. Prevoditelj kao posrednik među kulturama.
15 Ponavljanje.