Upisi: diplomski

Odsjek za anglistiku
Obavijesti o upisu na diplomski studij anglistike na FFZG

Akademska godina 2020/21.

Uvjet za upis na diplomski studij Odsjeka za anglistiku FFZG je završen preddiplomski sveučilišni studij anglistike.
ovdje preuzmite Obrazac  (word.doc) za rangiranje prioriteta usmjerenja
Opće informacije o upisu na Diplomski studij na FF-u
* KONAČNI REZULTATI objavljeni su na web stranici za online upise FFZG (30.9.2020.) https://onlineupisi.ffzg.hr/

Obavijest o upisu na diplomski studij anglistike na FFZG
Akademska godina 2020./21.

Uvjet za upis na diplomski studij Odsjeka za anglistiku FFZG je završen preddiplomski sveučilišni studij anglistike. Posebnog kvalifikacijskog ispita nema, nego su svi studenti koji imaju valjan dokaz o završenom istovjetnom, dakle anglističkom preddiplomskom studiju automatski kvalificirani da se prijave za razredbeni postupak (rangiranje). Razredbeni postupak provodi se na temelju težinskog prosjeka ocjena anglističkih predmeta.

Odsjek za anglistiku od prijavljenih kandidata na diplomski studij na temelju razredbenog postupka upisuje maksimalno 120 studenata na diplomski studij i to na način da se u nastavnički smjer upisuje najviše 20 studenata, dok se preostali ravnomjerno dijele na ostala tri smjera:
          – lingvistički: maksimalno 33 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – književno-kulturološki: maksimalno 33 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – prevoditeljski: maksimalno 34 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – nastavnički: maksimalno 20 (nema jednopredmetnih)

Upisna kvota za svaku pojedinu godinu određuje se prema ukupnom broju prijavljenih za tu godinu (npr. ako je ukupno prijavljenih 110, kvota iznosi 20 za nastavnički smjer te po 30 za svaki od preostala tri smjera).

Osim online prijave koja traje do 23. rujna 2020. u 14:00 h pristupnici do istog datuma trebaju ispuniti i potpisati obrazac liste prioriteta u kojem će rangirati svoje prioritete usmjerenja (od 1 do 5). Mjesta na smjerovima diplomskog studija na Odsjeku za anglistiku dodjeljivat će se prema listi prioriteta te na osnovu rezultata razredbenog postupka. Obrazac se može preuzeti ovdje. Lista prioriteta je obvezujuća i nije moguće naknadno mijenjati odabrane studijske programe. Prijave na diplomski studij bez liste prioriteta smatrat će se nepotpunima. Listu je potrebno do 23. rujna u elektroničkom obliku poslati na adresu htutek@ffzg.hr te u naslov mejla napisati “DIPLOMSKI STUDIJ – LISTA PRIORITETA”. 

Isto tako, kandidati moraju priložiti ovjereni prijepis ocjena anglističkih predmeta. Ukoliko im referada matičnog sveučilišta odbije dati izdvojeni prijepis ocjena za anglističke predmete, kandidati su dužni sami na cjelovitom prijepisu ocjena označiti anglističke kolegije (npr. markerom za tekst). Prijave na diplomski studij bez izdvojenih/posebno označenih anglističkih predmeta u prijepisu ocjena smatrat će se nepotpunima.

N.B. U ak. god. 2020./21. prijave za diplomski studij na FFZG vršit će se online, preko aplikacije izrađene za tu svrhu. Odluka je obnašatelja dužnosti prodekana za nastavu i studente FFZG da se prijave studenata čija dokumentacija kasni neće uzimati u obzir, odnosno da se studenti koji iz bilo kojeg razloga ne mogu do propisanog roka (23. rujna u 14:00 h) kompletirati prijavu i u online aplikaciju dodati svu traženu dokumentaciju neće moći upisati u diplomske studije FFZG u ak. god. 2020./21.  

Molimo kandidate za upis da i dalje prate web stranice upisa na diplomske studije Fakulteta i Odsjeka radi dodatnih informacija.

 

Iz Odsjeka, 14. rujna 2020.

_________________________________________________________________
Tekst natječaja na web stranici Sveučilišta u Zagrebu dostupan je ovdje.