Home » Upisi: diplomski

Upisi: diplomski

Odsjek za anglistiku
Obavijesti o upisu na diplomski studij anglistike na FFZG

Akademska godina 2023/24.

Obavijest o upisu na diplomski studij anglistike na FFZG
Akademska godina 2023./24.
Uvjet za upis na diplomski studij Odsjeka za anglistiku FFZG je završen preddiplomski sveučilišni studij Anglistike. Posebnog kvalifikacijskog ispita nema nego su svi studenti koji imaju valjan dokaz o završenom istovjetnom, dakle anglističkom preddiplomskom studiju, automatski kvalificirani da se prijave za razredbeni postupak (rangiranje). Razredbeni postupak provodi se na temelju težinskog prosjeka ocjena anglističkih predmeta

                   *Težinski prosjek računa se tako da se zbroje umnošci ocjene i ECTS bodova svakog predmeta koji je uvjet za prijavu na diplomski studij. Npr. ako student ima ocjenu 3 iz predmeta koji nosi 5 bodova, umnožak tih vrijednosti se zbraja s umnošcima ocjene i bodova drugih predmeta (3×5 + 4×5 + 5×6 …). Za diplomski studij Anglistike uvjet su položeni predmeti preddiplomskog studija Anglistike.

Odsjek za anglistiku od prijavljenih kandidata na diplomski studij na temelju razredbenog postupka upisuje maksimalno 120 studenata na diplomski studij i to na način da se u nastavnički smjer upisuje najviše 20 studenata, dok se preostali studenti ravnomjerno dijele na ostala tri smjera, ovisno o težinskom prosjeku i listi prioriteta:
          – lingvistički: maksimalno 33 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – književno-kulturološki: maksimalno 33 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – prevoditeljski: maksimalno 34 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – nastavnički: maksimalno 20 (nema jednopredmetnih)

Upisna kvota za svaku pojedinu godinu određuje se prema ukupnom broju prijavljenih za tu godinu (npr. ako je ukupno prijavljenih 110, kvota iznosi 20 za nastavnički smjer te po 30 za svaki od preostala tri smjera).

U ak. god. 2023./24. prijave za diplomski studij na FFZG vršit će se online, preko aplikacije izrađene za tu svrhu. Odluka je prodekana za nastavu i studente FFZG da se prijave studenata čija dokumentacija kasni neće uzimati u obzir, odnosno da se studenti koji iz bilo kojeg razloga ne mogu do propisanog roka (23. rujna) kompletirati prijavu i u online aplikaciju dodati svu traženu dokumentaciju neće moći upisati u diplomske studije FFZG u ak. god. 2023./24. 

U sklopu online prijave, studenti moraju ispuniti i listu prioriteta u kojoj će rangirati svoje prioritete usmjerenja (od 1 do 5), a koja će biti otvorena za ispunjavanje na web aplikaciji od 16.09. Mjesta na smjerovima diplomskog studija na Odsjeku za anglistiku dodjeljivat će se prema listi prioriteta te na osnovu rezultata razredbenog postupka. Lista prioriteta je obvezujuća i nije moguće naknadno mijenjati odabrane studijske programe. Prijave na diplomski studij bez liste prioriteta smatrat će se nepotpunima.

Isto tako, pristupnici koji nisu završili prijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu moraju poslati ovjereni prijepis ocjena anglističkih predmeta do 23. rujna u podne (12:00h) u elektroničkom obliku na adrese markomajerovic@gmail.com i vzgaga@gmail.com. Poželjno je i da matično sveučilište u prijepisu ocjena uključi i težinski prosjek samo anglističkih predmeta. Ukoliko im referada matičnog sveučilišta odbije dati izdvojeni prijepis ocjena za anglističke predmete, kandidati su dužni sami na cjelovitom prijepisu ocjena označiti anglističke kolegije (npr. markerom za tekst), i naglasiti da nisu mogli dobiti izračunati težinski prosjek od matičnog sveučilišta. Prijave na diplomski studij bez izdvojenih/posebno označenih anglističkih predmeta u prijepisu ocjena smatrat će se nepotpunima.

Molimo kandidate za upis da i dalje prate web stranice upisa na diplomske studije Fakulteta i Odsjeka radi dodatnih informacija.

 

Iz Odsjeka, 12. rujna 2023.

Uvjet za upis na diplomski studij Odsjeka za anglistiku FFZG je završen prijediplomski sveučilišni studij anglistike
* Obrazac za rangiranje prioriteta usmjerenja  Lista-prioriteta_2023
* Opće informacije o upisu na Diplomski studij na FF-u


_________________________________________________________________

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije primaju se online do 23. rujna 2023. godine.
Više informacija na:
https://web2020.ffzg.unizg.hr/blog/2022/09/02/prijave-za-upis-na-diplomske-studije-ak-god-2022-2023/

i
https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/

 

Tekst natječaja na web stranici Sveučilišta u Zagrebu dostupan je ovdje.