Upisi: diplomski

Odsjek za anglistiku
Obavijesti o upisu na diplomski studij anglistike na FFZG

Akademska godina 2019/20.

Uvjet za upis na diplomski studij Odsjeka za anglistiku FFZG je završen preddiplomski sveučilišni studij anglistike.
ovdje preuzmite Obrazac  (word.doc) za rangiranje prioriteta usmjerenja
Opće informacije o upisu na Diplomski studij na FF-u
* Neslužbeni rezultati razredbenog postupka za diplomske studije na FFZG (30.9.2019.)
* NOVO! Obavijest o Listi prioriteta i prijepisu ocjena za upise na smjerove diplomskog studija
   (20.9.2019.)

* Obavijest o upisu na diplomski studij – za studente s invaliditetom, ak. god. 2019/20.

Obavijest o upisu na diplomski studij anglistike na FFZG
Akademska godina 2019./20.

Uvjet za upis na diplomski studij Odsjeka za anglistiku FFZG je završen preddiplomski sveučilišni studij anglistike. Posebnog kvalifikacijskog ispita nema, nego su svi studenti koji imaju valjan dokaz o završenom istovjetnom, dakle anglističkom preddiplomskom studiju automatski kvalificirani da se prijave za razredbeni postupak (rangiranje).

Odsjek za anglistiku od prijavljenih kandidata na diplomski studij na temelju razredbenog postupka (rangiranja prema prosjeku iz anglističkih predmeta) upisuje maksimalno 140 studenata na diplomski studij i to na način da se u nastavnički smjer upisuje najviše 20 studenata, dok se preostali ravnomjerno dijele na ostala tri smjera:
          – lingvistički: maksimalno 40 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – književno-kulturološki: maksimalno 40 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – prevoditeljski: maksimalno 40 (od toga najviše 5 jednopredmetnih)
          – nastavnički: maksimalno 20 (nema jednopredmetnih)

Upisna kvota za svaku pojedinu godinu određuje se dakle prema ukupnom broju prijavljenih za tu godinu (npr. ako je ukupno prijavljenih 110, kvota iznosi 20 za nastavnički smjer te po 30 za svaki od preostala tri smjera).

Osim prijave online i u Informativnom centru u razdoblju od 1. do 25. rujna 2019. pristupnici u istom razdoblju u tajništvu Odsjeka za anglistiku trebaju ispuniti obrazac u kojem će rangirati svoje prioritete usmjerenja (od 1 do 4) te prioritet izbora jednopredmetnog ili dvopredmetnog studiranja. Obrazac možete preuzeti i elektronički ovdje . Prioritet upisa po smjerovima bit će određen na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju anglistike.

Upisi u diplomske studije na FFZG obavljat će se od 2. do 4. listopada 2019. u Studentskoj službi.

N.B: Pristupnici koji dolaze s drugih sveučilišta svakako moraju priložiti ovjereni popis ocjena  anglističkih predmeta. Ukoliko im referada matičnog sveučilišta odbije dati izdvojeni popis ocjena za anglističke predmete, kandidati su dužni sami na cjelovitom popisu ocjena označiti anglističke kolegije.

Molimo kandidate za upis da i dalje prate web stranice  Upisa na diplomske studije Fakulteta i Odsjeka radi dodatnih informacija.

Iz Odsjeka, 3. rujna 2019.

_________________________________________________________________
Tekst natječaja na web stranici Sveučilišta u Zagrebu dostupan je ovdje.