Glotodidaktika

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

                                                            7. semestar

Naziv kolegijaGLOTODIDAKTIKA
Nositelj
kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent

Nastavnik: dr. sc. Stela Letica Krevelj
ECTSbodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: VII.
Status
: obvezni za studente nastavničkog smjera, izborni za studente drugih smjerova anglistike
Oblik nastave
:1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti
: —
Ispit
: usmeni

Cilj kolegija: Stjecanje uvida u temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; razumijevanje osnovnih koncepata teorije nastave stranih jezika. Kroz sadržaje kolegija studenti će se osposobiti za razumijevanje procesa poučavanja stranoga jezika i za izbor odgovarajućih strategija poučavanja.

Ishodi:
Po završetku kolegija
–  studenti će razumjeti glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
–   moći će definirati pojam komunikacijske jezične kompetencije
–  moći će objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa
–  moći će razumjeti različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala
–   bit će sposobni formirati stav prema nastavnim materijalima
–   razumjet će proces poučavanja jezičnih vještina
–   bit će sposobni uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
–  bit će spremni pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave stranih jezika
Studenti će također razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature i prezentacije sadržaja drugima; razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih; razvit će vještinu rada u timu.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction
Language teaching methodology as a discipline
Fundamental concepts
2 Aims and goals in FLT
Observing learning and teaching
3 Historical overview of FL teaching methods I                                                               
4 Historical overview of FL teaching methods II
Contemporary approach to teaching                                   
5 Curriculum design; FL needs analysis
6 Focus on the  FL teacher FL teacher roles
Classroom management
7 Teaching language skills                                                                        
8 REVISION Test 1
9 Communicative competence
Common European Framework of Reference
10 Learner autonomy
Assessment and self-assessment
Language learning portfolio
11 Language teaching materials                                                                   
12 Learner language and error analysis                                                  
13 Language for specific purposes
14 Researching FLT
15 REVISION Test 2

Način rada: Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu. Uspješnim rješavanjem predviđenih dvaju testova studenti se mogu osloboditi polaganja završnog usmenog ispita.

Obvezna literatura:
– Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
– Lightbown, P. M., Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Revised ed. Oxford: OUP.
– Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. London: Pretice Hall.
– Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika. Zagreb:  Školska knjiga.
– Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga: Zagreb. (u pripremi novo izdanje)

Dopunska literatura:
– Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment
. (2001). Cambridge: CUP.

– Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija – istraživanje govora u nastavi. Zagreb: Školska knjiga.
– Čurković-Kalebić, S. (2008). Teacher Talk in Foreign Language Teaching. Split: Redak.
– Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.
– Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching,. Cambridge: CUP.
– Vrhovac, Y. i suradnici. (1999). Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naklada Ljevak.
– Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika. Zagreb: Naklada Ljevak.