Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

9. semestar

Naziv kolegija: UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
Nositelj
kolegija: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović

Nastavnici: dr. sc. Renata Geld, docent, Mihajla Ćavar Portolan
ECTSbodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: IX.
Status
: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima sudjelovanja u nastavi, tri kolokvija te projektnome zadatku.
Cilj
: Stjecanje uvida u teorijske i praktične aspekte ranog učenja stranoga jezika; razumijevanje kognitivnih i afektivnih osobina učenika relevatnih za usvajanje jezika; ovladavanje glavnim strategijama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi.
Ishodi
Po završetku kolegija
– studenti će moći prepoznati različite teorijske pristupe u objašnjenju uloge dobi u ovladavanju engleskim jezikom
– moći će objasniti glavne hipoteze o ulozi dobi
– bit će spremni iznijeti svoje stavove o ulozi dobi u procesu ovladavanja engleskim jezikom
– bit će spremni osmisliti i provesti manje istraživanje o ovladavanju različitih aspekata engleskog jezika u različitim dobnim skupinama

Studenti će također razviti sposobnost pronalaženja i kritičkog iščitavanja relevantne literature, njene sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika; razvit će početne istraživačke kompetencije.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction; Key concepts
2 Early language learning and the age factor concept
3 Linguistic, cognitive, affective and motorical development of young learners
4 Research into early language learning
5 REVISION – Test 1
6 TPR and other teaching techniques in early language teaching
7 Errors and approach to error correction in early language learning
8 Role of media in early language teaching
9 Role of teacher in early language learning
10 REVISION – Test 2
11 Development of linguistic and communicative competence
12 Development of cultural awareness
13 Assessment and self-assessment in early language teaching
14 Expectations, aims and possible achievements of early FL programmes
15 REVISION – Test 3

Način rada: Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata.

Obvezna literatura
:

– Brewster, J., Ellis, G., Girard, P. (2002). The Primary English Teacher’s Guide. Harlow, UK: Pearson Education Limited.
– Enever, J. (Ed.) (2011). ELLiE. Early language learning in Europe. London: British Council. [odabrana poglavlja]
– Enever, J., Moon, J. & Raman, U. (Ed.) (2009). Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives. Reading, UK: Garnet Publishing Ltd. [odabrana poglavlja]
– Mihaljević Djigunović, J. (2009). Individual differences in early language programmes. In: M. Nikolov (Ed.),The age factor and early language learning, 199-225. Berlin-New York: Mouton de Gruyter
– Mihaljević Djigunović, J. (2012). Early EFL learning in context – Evidence from a country case study. London: The British Council.
– Moon, J. i  Nikolov, M. (Ed.) Research into Teaching English to Young Learners. Pecs: University Press PECS. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. (Ed.) (2009). Early learning of modern foreign languages. Processes and outcomes. Bristol, UK: Multilingual Matters. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. (Ed.) (2009). The age factor and early language learning. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. i Mihaljević Djigunović, J. (2006). Recent research on age, second language acquisition, and early foreign language learning, ARAL 26: 234-260.
– Nikolov, M. & Mihaljević Djigunović, J. (2011). All shades of every color: An overview of early teaching and learning of foreign languages. ARAL, 31: 95-119.
– Vilke, M., Vrhovac, Y. (Ed.) (1995). Children and Foreign Languages II. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Berk, L. E. (2010). Exploring lifespan development. Boston, MA: Pearson Education, Inc. [odabrana poglavlja]
– Mihaljević Djigunović, J. (2009). Impact of learning conditions on young FL learners’ motivation. In M. Nikolov (Ed.), Early learning of modern foreign languages. Processes and outcomes, 75-89. Bristol, UK: Multilingual Matters
– Nikolov, M., Curtain, H. (Ed.) (2000). An early start: Young learners and modern languages in Europe and beyond.  Strasbourg: Council of Europe.

– Nikolov, M. (2002). Issues in English Language Education. Wien: Peter Lang.
– Pinter, A. (2011). Children learning second languages. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan. [odabrana poglavlja]
– Szulc-Kurpaska, M. (2007). Teaching and researching very young learners: “They are unpredictable”. In M. Nikolov, J. Mihaljević Djigunović, M. Mattheoudakis, G. Lundberg, & T. Flanagan (Ed.), Teaching modern languages to young learners: Teachers, curricula and materials,  35-46. Strasbourg: Council of Europe.
– Vilke, M. (1991). Vaše dijete i jezik. Zagreb: Školska knjiga.

– Vilke, M., Vrhovac, Y. (Ed.) (1993). Children and Foreign Languages I. Zagreb: Filozofski fakultet.  [odabrana poglavlja]
– Vrhovac, Y. (Ed.) (1999). Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naprijed.
– Vrhovac, Y. (Ed.) (2001). Children and Foreign Languages III. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]