Praksa 1 (3. sem.)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 DVOPREDMETNI STUDIJ

 3. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 1
Nositelj kolegija: dr.sc. Renata Geld, docent
Nastavnici: dr.sc. Renata Geld, docent, Jasenka Čengić
ECTS- bodovi: 2 boda
Jezik
: engleski
Semestar
: III. semestar diplomskog studija
Status
: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikume, hospitacije i samostalno držanje nastave
Uvjeti
: —
Ispit
: Na temelju portfolija i ocjena iż samostalno održane nastave
Cilj kolegija
: Studenti će se osposobiti za ciljano i refleksivno promatranje nastave i razviti svjesnost o sastavnicama nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja. Moći će povezati teorijske (stručne i profesionalne) spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse.

Plan izvođenja:
Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora.

Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction
2 Classroom observation – foci
3 Designing activities for different levels of proficiency.
4 Designing activities for different age levels.
5 Designing lesson plans.
6 Classroom teaching in school.
7 Classroom teaching in school.
8 Classroom teaching in school.
9 Classroom teaching in school.
10 Classroom teaching in school.
11 Reflecting on teaching experience
12 Classroom teaching in school.
13 Classroom teaching in school.
14 Teaching styles
15 Issues in learning to teach EFL

Način rada: Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora te samostalno izvoditi nastavu. Tijekom hospitacija vodit će dnevnik prakse. Studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Obvezna literatura:
– Crookes, G. (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
– Newby, D. i sur. (2008) European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
– Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988) Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
– Costas i Costa i sur. (eds.) (2001) Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]
– Gebhard, J.G. i Oprandy, R. (1999) Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]