Proces ovladavanja jezikom

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 DVOPREDMETNI STUDIJ

 1. semestar

Naziv kolegija: PROCES OVLADAVANJA JEZIKOM
Nositelj kolegija: dr. sc. Stela Letica Krevelj, docent
Nastavnici: dr. sc. Stela Letica Krevelj, docent

ECTS-bodovi: 3
Jezik: engleski
Semestar: I. semestar diplomskog studija
Status
: obvezni za nastavnički smjer
Oblik nastave: 2+2+0
Uvjeti: —
Ispit: Pismeni
Cilj: Studenti će steći uvid u složenost procesa usvajanja, obrade i uporabe drugoga jezika, u suvremene teorije usvajanja i poučavanja drugoga jezika te u temeljne pojmove vezane uz usvajanje i poučavanje jezika. Ovladat će stručnom terminologijom,  osposobiti se za kritičko promišljanje teorijskih aspekata ovladavanja jezikom i potaknuti na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.

week Topics
1 Language acquisition and language learning; first language, second language, foreign language
2 Theories of language acquisition
3 Input, output and interaction
4 Individual and contextual factors in language acquisition
5 Revision – Test 1
6 Theories of foreign language teaching
7 Communicative language competence
8 Language needs analysis
9 Intercultural competence
10 Revision – Test 2
11 Language awareness
12 Language learner autonomy
13 Classroom discourse
14 Research into language learning and teaching
15 Revision – Test 3

Način rada: Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu. Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obvezna literatura:
– Lightbown, P.M.,  Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.
– Gass, S.M. i Selinker, L. (2008). Second Language Acquisition. An introductory course. New York and London: Routledge. [odabrana poglavlja] / Gass, M., Behney, J. & Plonsky, L. (2013) Second language acquisition: An introductory course (4th ed). New York: Routledge.
– Medved Krajnović, M. (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o.
– Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. London: Pretice Hall.

Dopunska literatura:
– Cook, V. (2002). Portraits of the L2 user. Clevedon: Multilingual Matters.
– Doughty, C. J., Long, M. H. (ur.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing [odabrana poglavlja]
Ellis, R. i Shintoni, N. (2014) Exploring language pedagogy through second language acquisition research. Routledge.
– Jarvis, S.,  Pavlenko, A. (2008). Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. New York and London: Routledge.
– Kaplan, R. B. (ur.) (2002). The Oxford Handbook of Applied Linguistics.  Oxford : OUP.
– Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.
– Mihaljević Djigunović, J. & Letica Krevelj,S (2012) Developmental dynamics in acquiring existential there in L2 English. Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 57, 107-122.
– Mihaljević Djigunović,J i Medved Krajnović, M. (2015). (ur.) Early Learning and Teaching of English: New Dynamics of Primary English. Bristol: Multilingual Matters.

– Vilke, M. (1977). Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga: Zagreb. (u pripremi novo izdanje)