Metodika nastave engleskog jezika

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 8. semestar

Naziv kolegija: METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnici: dr. sc. Renata Geld, docent
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar
: VIII.
Status: obvezni
Oblik nastave: 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: Usmeni

Cilj: Osposobljavanje studenata da opća znanja stečena u jeziku i o jeziku koji će predavati te u kolegijima koje su već odslušali iz područja obrazovnih i odgojnih znanosti, te teorijske postavke glotodidaktike primijene na nastavu engleskog jezika.

Studenti će se pripremiti za izvođenje nastave engleskog jezika na različitim stupnjevima učeničke kompetencije, u različitim uvjetima te za rad s učenicima različite dobi.

Ishodi:
Po završetku kolegija
–  studenti će razumjeti glavne aspekte suvremenog pristupa nastavi engleskog jezika s obzirom na povijesni razvoj metoda učenja i poučavanja engleskoga jezika
–  moći će prepoznati karakteristike različitih jezičnih silabusa i nastavnih materijala za poučavanje engleskoga jezika
–  bit će spremni objasniti glavne postavke poučavanja različitih jezičnih aspekata i razina engleskoga jezika
–  bit će sposobni uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
–  bit će spremni pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave engleskog jezika
Studenti će također razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature i prezentacije sadržaja drugima; razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih; razvit će vještinu rada u timu.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction
Croatian National Curriculum and Croatian National Educational Standards for English
2 Teaching English pronunciation
3 Teaching English grammar
4 Teaching English as the lexical level
5 Integrrating non-linguistic content in TEFL
6 REVISION Test 1
7 Developing listening comprehension skills in EFL
8 Developing speaking skills in EFL
9 Developing reading comprehension skills in EFL
10 Developing writing skills in EFL
11 REVISIONT est 2
12 Designing EFL tests
13 Creating motivating activities in ELT
14 Developing language awareness in ELT
15 REVISION Test 3

Način rada: Nastava ovog kolegija izvodi se kroz seminarski način rada, što podrazumijeva visok stupanj aktivnog sudjelovanja studenata. Rad na pojedinim temama uključuje praktičnu primjenu teorijskih spoznaja na konkretne aspekte nastave engleskog jezika time što će studenti samostalno kreirati planove nastavnih aktivnosti, analizirati nastavne materijale za učenje engleskog, konstruirati testove za mjerenje komunikacijske kompetencije u engleskom jeziku i dr. Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog usmenog ispita.

Obvezna literatura:
– Brown, H.D. (2000). Principles of language teaching and learning. White Plains, Ny: Addison Wesley Longman Inc. [odabrana poglavlja]
– Carter, R., Nunan, D. (2001). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge:  CUP. [odabrana poglavlja]
– Cummins, J., Davison, Ch. (2007). International handbook of English language teaching. Springer. [odabrana poglavlja]
– Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. London: Longman.
– McDonough, J., McDonough, S. (1997). Research Methods for English Language Teachers. London: Arnold.
– Carter, R., Nunan, D. (2001). Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge:  CUP.
– Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: CUP.
– Uso-Juan, E., Martinez-Flor, A. (2006). Current trends in the development and teaching of the four language skills. Berlin: Walter de Gruyter. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Carter, R., McCarthy, M. (1988). Vocabulary and Language Teaching. London: Longman.
– Odlin, T. (1994). Perspectives of Pedagogical Grammar. Cambridge: CUP.
– Richard-Amato, P. R. (1998).  Making it Happen. London: Longman.
– Tarone, E., Yule, G. (1989). Focus on the Language Learner. Cambridge: CUP.
– Časopisi: ELT Journal, Metodika, Strani jezici