Usvajanje drugoga jezika

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 7. semestar

Naziv kolegija: USVAJANJE DRUGOGA JEZIKA
Nositelj kolegija:
prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović
Nastavnici: dr. sc. Renata Geld, docent
ECTS- bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: VII
Status:
obvezni za studente nastavnog smjera, izborni za studente drugih smjerova anglistike

Oblik nastave:1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: pismeni

Cilj kolegija: Stjecanje uvida u složenost procesa usvajanja, obrade i uporabe drugoga jezika te u suvremene teorije usvajanja drugoga jezika. Razvijanje kritičkog promišljanja tih teorija i poticanje na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction Scope of inquiry and goals of second language acquisition as a discipline                                     
2 Theories of second language acquisition (part I)                                                                         
3 Theories of second language acquisition (part II)                                                                                        
4 Language processing capacity – monolingual and bilingual models Language processing capacity – multilingual models                                                                                  
5 Learner language and cross-linguistic influences
6 REVISION Test 1
7 Age factor in second language acquisition                        
8 Individual factors in second language acquisition (cognitive factors)
9 Individual factors in second language acquisition (affective factors) 
10 Social contexts
Input and interaction                                                                                      
11 REVISION Test 2                                                                                      
12 Instruction and L2 acquisition
13 Research methods in second language acquisition (defining and measuring SLA)
14 Research methods in second language acquisition (data collection in SLA research)                                 
15 REVISION Test 3

Način rada: Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu. Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obvezna literatura:
– Doughty, C. J. i Long, M. H. (ur.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing.
– Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
– Kaplan, R. B. (ur.) (2002). The Oxford Handbook of Applied Linguistics.  Oxford : OUP.
– Larsen-Freeman, D. i Long, M. H. (ur.) (1991). An Introduction to SLA Research. London: Longman.
– Medved Krajnović, M. (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o.

Dopunska literatura:
– Cook, V. (ur.) (2002). Portraits of the L2 User. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
– Cook, V. (ur.) (2003). Effects of the Second Language on the First. Clevedon, Buffalo, Torontom, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
– Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: OUP.
– Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.
– Gleason, J. B., Ratner, N.B. (1998). Psycholinguistics. 2nd ed. Wadsworth: Thomson Learning, 1998.
– Singleton, D., Ryan, L. (2004). Language Acquisition: The Age Factor. Clevdeon, Buffalo,l Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd..
– Časopisi: Applied Linguistics; Language Learning; Studies in Second Language Acquisition;  TESOL Quarterly.