Arhiva kolegija: diplomski: prevoditeljski 2015/16

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2015/16.
Izvedbeni plan za ak. god. 2015/16.
_______________________________________________________________________________

4. godina studija
7. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika (A. Peti Stantić, N. Erak) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova
(S. Veselica Majhut, N. Pavlović) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS

8. semestar
EU i međunarodne organizacije (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić) 5 ECTS
Sociolingvistika (D. Kalogjera) 5 ECTS

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
____________________________________________________________________________

5. godina studija

9. semestar
Pragmalingvistika (M. Stanojević) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Stanojević) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(V. Zgaga) 5 ECTS
Leksikologija i leksikografija (J. Čulig) 5 ECTS

10. semestar
Diplomski rad 11 ECTS
EU i međunarodne organizacije (N. Pavlović) 5 ECTS
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Znanstvena istrazivanja jezika i prevodjenja: planiranje i metodologija (N. Pavlović, M. Stanojević) 4 ECTS

________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12

° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15