Prevoditelj i računalo

Naziv kolegija:  Prevoditelj i računalo
Nositelji kolegija:
Prof. dr. Marko Tadić, redoviti profesor, dr. sc. Ivana Simeon, v. pred., Odsjek za lingvistiku
Nastavnica:
dr. sc. Ivana Simeon, v. pred.
ECTS-bodovi:
  5 bodova

3.2.1. naziv

L325: Prevoditelj i računalo
3.2.2. bodovna vrijednost 5 bodova
3.2.3. način polaganja ispita: pismeni
3.2.4. oblici provođenja nastave: 2 sata predavanja + 1 sat seminara tjedno
3.2.5. obveznost/izbornost: obvezan za smjer računalna lingvistika, izborni
3.2.6. uvjeti za upis kolegija
L321

3.2.7. sadržaj

Primjena računalnojezičnih resursa i alata u prevođenju. Na području jezičnih resursa ponajprije je riječ o digitalno pohranjenim i pretraživim rječnicima i leksičkim bazama podataka, koji umnogome olakšavaju prevoditeljski rad, kao i računalno pretraživim korpusima koji dopuštaju uvid u jezičnu porabu kad to rječnici ne mogu u potpunosti osigurati. Osobit naglasak bit će stavljen na paralelne korpuse i njihovu uporabu koja, u konačnici, rezultira prijevodnom memorijom (translational memory). Također će se obrazlagati uporaba paralelnih korpusa u razvijanju sustava za statističko i oprimjereno strojno prevođenje. Na području jezičnih alata polaznici će se upoznati s alatima za pronalaženje naziva i termina u tekstovima, kao i pomagalima za strojno potpomognuto prevođenje (machine aided translation) uz upoznavanje s najraširenijim komercijalnim sustavom Trados. Dio kolegija bit će posvećen i sustavima za strojno prevođenje (machine translation) uz upoznavanje barem s jednim (komercijalnim) sustavom za strojno prevođenje.

3.2.8. razvijanje kompetencija

Upoznavanje polaznika s uporabom računalnolingvističkih spoznaja u postupku prevođenja uz poseban osvrtom na jezične resurse i alate te i njihovu praktičnu primjenu.

3.2.9. popis obvezatne literature

Arnold et al. (2002), Machine Translation: an Introductory Guide, (http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/MTbook/).

Atkins, B. T. S.–Zampolli, A. (eds.) (1994) Automating the Lexicon, Oxford University Press. (odabrani članci)

EAMT (European Association for Machine Translation) Archive, (http://www.eamt.org/archive)

Hutchins, John W. (ed.) (2000) Early Years of Machine Translation, EUP. (za povijesni pregled polaznih propusta u MT-u)

McEnery, Tony & Wilson, Andrew (2001) Corpus Linguistics, EUP. (odabrana poglavlja)

Sager, Juan C. (2000) Language Engineering and Translation, Benjamins.

Tadić, Marko (2003) Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Exlibris, Zagreb.

 
3.2.10. popis dopunske literature

Ooi, B. Y. (1998) Computer Corpus Lexicography, EUP. (odabrana poglavlja)

Sager, Juan C. (1996) A Practical Course in Terminology Processing, Benjamins.
__________________________________________________________________________________

Napomena: preuzeto s web stranice Odsjeka za lingvistiku – Silabi