Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija

Program nastave (syllabus)

Naziv kolegija:  Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Nositelj kolegija:  dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof., i dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
Nastavnik:  dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof., i dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
ECTS-bodovi:   4 boda
Jezik: engleski i hrvatski
Semestar: ljetni (4. semestar diplomskog studija)
Status:  izborni
Oblik nastave:  2 sata seminara; dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju
Ispit:  pisani, kontinuirano praćenje

CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je ovoga kolegija da se studenti upoznaju s planiranjem i znanstvenom metodologijom istraživanja jezika i prevođenja i osposobiti ih za samostalno provođenje takvih istraživanja.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij obuhvaća sljedeće teme: područja istraživanja, koraci u planiranju istraživanja, teorijski modeli, postavljanje istraživačkih pitanja, razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja, odnosi između varijabli, znanstvene metode, kvantitativni i kvalitativni pristupi, načini prikupljanja i obrade podataka, kombiniranje metoda i triangulacija podataka, analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka, diseminacija rezultata istraživanja.

NAČIN RADA:
Rad u seminaru sastoji se od rasprava o pojedinim temama, kritičke procjene i analize slučajeva te izrade zadataka vezanih uz pojedine teme (vidi Prikaz izvođenja nastave po tjednima). Dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju na http://omega.ffzg.hr/.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave, pripremljenost za nastavu (čitanje i analiziranje literature), aktivno sudjelovanje u nastavi (diskusije na nastavi i rad na sustavu za e-učenje) te izradu zadataka.

Završna ocjena temelji se na kontinuiranom praćenju pojedinih segmenata rada (pohađanje nastave, istraživanje, seminarski rad, aktivno sudjelovanje na satu i u e-nastavi).

OBVEZNA LITERATURA:

Gačić, Milica. 2012. Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Školska knjiga.

 Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology: A Step-by-Step guide for Beginners. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications

DOPUNSKA LITERATURA:
Angelelli, C.V. i Baer, B.J. 2016. Researching Translation and Interpreting. London/New York: Routledge

Saldanha, Gabriela i O’Brien, Sharon. 2013. Research Methodologies in Translation Studies.
London/New York: Routledge.

Williams, Jenny i Chesterman, Andrew. 2002. The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St Jerome Publishing.

Odabrani članci dostupni preko baze HRČAK te članci i prezentacije dostupni na http://omega.ffzg.hr/.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA:
Kolegij se sastoji od 15 sesija (ukupno 30 sati) tijekom jednog semestra.

1. sesija: uvod, prikaz silabusa kolegija te studentskih obveza, područja istraživanja, primjeri tema, koraci u planiranju istraživanja, zadaci, rasprava.

2. sesija: analiza primjera istraživanja, s posebnim osvrtom na teorijske modele kao podlogu istraživanjima i njihov odnos prema istraživačkim pitanjima. Pitanje validnosti pojedinih istraživačkih pitanja u različitim teorijskim modelima. Rasprava i zadaci.

3. sesija: analiza primjera istraživanja, s posebnim osvrtom na postavljanje istraživačkih pitanja.

4. i 5. sesija:analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja, odnosi između varijabli. Rasprava i zadaci.

6. i 7. sesija: analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na različite znanstvene metode. Kvantitativni i kvalitativni pristupi. Rasprava i zadaci.

8. i 9. sesija: analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na načine prikupljanja i obrade podataka (tekstovi i ispitanici kao izvor podataka). Kombiniranje metoda i triangulacija podataka. Rasprava i zadaci.

10. sesija: analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka. Refleksija o vlastitom istraživanju.

11. sesija: diseminacija rezultata istraživanja. Objavljivanje radova i njihovo predstavljanje na znanstvenim skupovima. Rasprava.

12. i 13. sesija: Priprema vlastitog plana istraživanja u grupama. Rasprava i zadaci.

14. i 15. sesija: Zaključak: predstavljanje planova istraživanja. Povratna informacija (nastavnici i ostali studenti). Studentski dojmovi o kolegiju.