Arhiva kolegija: diplomski: prevoditeljski 2011/12

POPIS SVIH KOLEGIJA (koji su se izvodili u ak. god. 2011/12 i silabusi (opisi kolegija)

Napomena: Kolegiji koji su označeni zvjezdicom * su se izvodili u ak. god. 2011/12, ali se više ne izvode
__________________________________________________________________________

4. godina studija
7. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika  (A. Peti Stantić, N.  Erak) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova
(S. Veselica Majhut, V. Zgaga) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS

8. semestar
EU i međunarodne organizacije  (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić) 5 ECTS
Sociolingvistika
 (D. Kalogjera) 5 ECTS

Političke i pravne institucije u  Hrvatskoj i anglofonim zemljama (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
____________________________________________________________________________

5. godina studija

9. semestar
Pragmalingvistika  (M. Stanojević) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Stanojević) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(K. Nikolić, V. Zgaga) 5 ECTS

Leksikologija i leksikografija (V. Broz) 5 ECTS