EU i međunarodne organizacije

Program nastave (syllabus)
Naziv kolegija:
EU i međunarodne organizacije
Nositelj kolegija:
dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof.
Nastavnik:
dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof.
ECTS-bodovi: 
5 bodova
Jezik:
engleski i hrvatski
Semestar:
ljetni (2.)
Status:
obvezatni za jednopredmetne studente prevoditeljstva, izborni za dvopredmetne
Oblik nastave:
1 sat predavanja i 2 sata vježbi; dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju
Uvjeti upisa u kolegij:
položen ispit iz kolegija Prevođenje znanstvenih tekstova
Ispit:
pisani

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA EU I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
CILJEVI KOLEGIJA:

Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Europske unije, a kroz vježbe nauče prevoditi tekstove vezane uz Europsku uniju, bilo da je riječ o novinskim člancima o Uniji ili o tekstovima kakve produciraju institucije same Unije (npr. direktive, uredbe, mišljenja; web stranice, brošure). Studenti se do kraja kolegija moraju naučiti služiti relevantnim tiskanim i elektroničkim resursima te sastavljati vlastite glosare terminologije. Kompetentno i argumentirano mogu braniti vlastiti prijevod ili se kritički osvrnuti na tuđi.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Predavanja obuhvaćaju sljedeće teme: osnovne informacije o Europskoj uniji, struktura i organizacija EU-a: institucije i njihovo funkcioniranje, povijest EU-a: ključni datumi i dokumenti, proširenje EU-a, politike EU-a, temeljna prava i slobode građana EU-A, jedinstveno tržište,  ekonomska i monetarna unija, službeni jezici EU-a, politika višejezičnosti, prevođenje za institucije EU-a, Hrvatska i njezino pristupanje Uniji; Ujedinjeni narodi, OESS, MMF, Svjetska banka. Vježbe obuhvaćaju prevođenje novinskih tekstova o Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski, prevođenje pravne stečevine EU-a na hrvatski jezik te prevođenje hrvatskih zakona na engleski jezik.

NAČIN RADA:
Kolegij se sastoji od jednog sata predavanja i dva sata vježbi tjedno. Na predavanjima se studenti upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Europske unije, kao i nekih međunarodnih organizacija (UN, MMF, Svjetska banka…) kroz nastavnikove ili vlastite prezentacije na određene teme. Na vježbama se prevode tekstovi vezani uz EU i međunarodne organizacije, kao što su dokumenti pravne stečevine EU-a, novinski tekstovi o Europskoj uniji, brošure ili web stranice europskih institucija i sl. Uz nastavnikove savjete i usmjeravanje, u manjim se grupama prevodi i raspravlja o izrađenim prijevodima. Dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju na http://omega.ffzg.hr/, gdje nastavnik ostavlja tekstove koje studenti trebaju prevesti i druge vrste zadataka, a studenti predaju prijevode, vode rasprave na forumu i sl.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, pripremljenost za nastavu i aktivno sudjelovanje u nastavi. Tijekom kolegija od studenata se traži i da redovito i na vrijeme predaju zadaće u elektroničkom obliku. Jednom u semestru svaki student priprema vlastito izlaganje na zadanu temu, koje održava pred ostalima. Konačna ocjena dodjeljuje se na temelju nekoliko pisanih prijevoda, a u obzir se uzima i studentov angažman u kolegiju.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA:
Kolegij EU i međunarodne organizacije sastoji se od 15 sesija predavanja (ukupno 15 sati) i 15 sesija vježbi (ukupno 30 sati) tijekom jednog semestra. Izvedbeni plan prikazuje sadržaj pojedinih sesija.

Predavanja:

1 Uvod. Sadržaj i ciljevi kolegija, studentske obveze i elementi vrednovanja.
2 Osnovne informacije o EU: zastava, simboli, himna, Dan Europe, Schumanova deklaracija. Površina i stanovništvo.
3 Struktura i organizacija: institucije i njihovo funkcioniranje, prvi dio.
4 Struktura i organizacija: institucije i njihovo funkcioniranje, drugi dio.
5 Povijest EU-a: ključni datumi i dokumenti. Proširenje EU-a.
6 Politike EU-a. 
7 Službeni jezici Unije. Politika višejezičnosti. Prevođenje za institucije EU-a (pisano i usmeno).
8 Prevođenje pravne stečevine EU-a.
9 Temeljna prava i slobode građana EU-a.
10 Jedinstveno tržište.
11 Ekonomska i monetarna unija (EMU). 
12 Hrvatska i njezino pristupanje Uniji.
13 MMF i Svjetska banka.
14 UN i OESS.
15 Provjera znanja. Sugestije za budući rad.

Vježbe:

1-4 Prevođenje novinskih članaka o Europskoj uniji (u oba pravca).
5-8 Prevođenje brošura i materijala za web (u oba pravca).
9-12 Prevođenje pravne stečevine EU-a na hrvatski.
13-14 Prevođenje hrvatskih zakona na engleski.
15 Provjera znanja. Sugestije za budući rad.

REFERENTNA LITERATURA:
O Europskoj uniji:

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/44/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/eu_glance/44/index_en.htm,

Fontaine, P., Europe in 12 lessons, (European Commission), 2003, 62 str.

Key facts and figures  about the European Union, European Commission, 2004,

70 str.

Pinder, J., The European Union, A very Short Introduction, OUP, 2001.

Croatian Accession to the European Union, 2. Zagreb: Institut za javne financije i

Friedrich Ebert Stiftung.

 

O prevođenju za EU:

European Commission. Translation Tools and Workflow. Dostupno na:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/bookshelf/tools_and_workflow_en.pdf

Šarčević, S., ur. 2001. Legal Translation, Preparation for Accession to the European Union. Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Wagner, E., S. Bech & J. M. Martinez. 2002. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome Publishing.

http://europa.eu/languages/en/chapter/15

Glosari i drugi resursi:

MVEP-ovi priručnici, dostupni na:

http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=177&sid=&akcija=&jezik=1

The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire, dostupno na:

http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html

Eurovoc: http://europa.eu/eurovoc/

Eur-lex: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Pojmovnik europskih integracija: http://www.mvpei.hr/ei/default.asp?ru=137&sid=&akcija=&jezik=1

Članci, prezentacije i resursi dostupni na http://omega.ffzg.hr/