Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava

Program nastave po tjednima (syllabus)
Naziv kolegija:
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
Nastavnik: dr. sc. Snježana Veselica Majhut
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski i hrvatski
Semestar: II. (ljetni) diplomskog studija
Status: obavezan za jednopredmetne studente prevodilačkog smjera i izborni za dvopredmetne studente
Oblik nastave: 1 sat predavanja i dva sata vježbi na tjedan, uz virtualnu komponentu na http://omega.ffzg.hr/
Uvjeti:  položen kolegij Prevođenje znanstvenih tekstova
Ispit: pisani ispit uz kontinuiranu evaluaciju
OPIS KOLEGIJA:

Cilj je kolegija omogućiti studentima da steknu dobro poznavanje institucionalnog okvira hrvatskog, britanskog i američkog društva, kao preduvjet za razumijevanje i uspješno prevođenje različitih tipova administrativnih i pravnih tekstova. Studenti će steći poznavanje osnova institucionalne organizacije navedenih društava i usavršiti prevodilačke vještine koje su stekli u kolegiju Prevođenje znanstvenih tekstova. Kolegij se posebno bavi terminološkim i kulturološkim problemima na koje prevoditelji nailaze u kontekstu vladinih i nevladinih organizacija, tijela državne uprave i obrazovnih ustanova.
Kolegij je podijeljen u tri tematske cjeline: 1) političke institucije i državna uprava, 2) pravne institucije i 3) obrazovne institucije. Kolegij se održava u obliku predavanja i vježbi.
Prijevodni zadaci koje studenti izrađuju na nastavi i kod kuće obuhvaćaju širok raspon tekstualnih tipova i žanrova, kao što su politički govori, administrativna izvješća i pravni dokumenti. U ovom jednosemestralnom kolegiju studenti će steći opći pregled različitih tema, uz mogućnost da se detaljnije bave nekima od navedenih tema u daljnjim, specijaliziranim kolegijima.
Praktična se nastava oslanja na rad na projektima koje studenti izrađuju pojedinačno i u grupama, djelomice i u virtualnom okruženju, na http://omega.ff.zg.hr. Studente se potiče da koriste elektroničke i tiskane izvore, izrađuju vlastite korpuse paralelnih tekstova, glosare, da surađuju sa stručnjacima za pojedina područja i iskusnim prevoditeljima koji dolaze kao gostujući suradnici da bi podijelili svoje profesionalno iskustvo. Studenti također revidiraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega i drugih prevoditelja.
CILJEVI KOLEGIJA: Po završetku kolegija studenti će imati dobro poznavanje tematike kojima se bave tekstovi slični onima koje su prevodili u kolegiju, sposobnost prepoznavanja prijevodnih problema i odabira prikladnih prijevodnih postupaka i terminoloških rješenja.
STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Studenti dobivaju konačnu ocjenu na temelju svoje “mape” (zbirke prijevoda koje su izrađivali tijekom semestra, na nastavi i kod kuće, te tri “probna” ispita znanja koja obuhvaćaju ispitivanje poznavanja gradiva i prijevode izrađene u ispitnim uvjetima. Na temelju pozitivne ocjene iz “mape” (što znači da su iz svake komponente u sva tri “probna” ispita dobili pozitivnu ocjenu) studenti mogu biti oslobođeni završnog ispita.
PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
U kolegiju Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava studenti pohađaju 3 sata nastave tjedno u jednoj sesiji. Ukoliko je izvedivo, predviđena su i gostovanja stručnjaka za određena područja te prevoditelja s iskustvom prevođenja tekstova iz dotičnih područja. Slijedi izvedbeni plan po sesijama:

Sesija Teme Predavanja Vježbe
1. Uvod: – opis kolegija, ciljeva i studentskih obveza    
2.-6. Političke institucije i prevođenje za potrebe tih institucija  Pregled političkih sustava u RH, SAD-u i UK-u. – Specifičnosti prevođenja za državnu upravu i nevladine organizacije– Najčešći prevodilački problemi u ovom tipu tekstova– Prevođenje različitih tipova tekstova (govori, izvješća, itd.)– Izrada prijevoda u oba smjera, revidiranje prijevoda drugih prevoditelja 
7-11 Pravne institucije Pregled pravnih sustava u RH, SAD-u i UK-u  – Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja službenih dokumenata– Upoznavanje sa specifičnostima prevođenja pravnih tekstova i specifičnostima jezika prava– Izrada zadataka i revidiranje tuđih prijevoda 
12-15 Obrazovne institucije Komparacija obrazovnih sustava u relevantnim društvima – Glavni problemi u prevođenju različitih dokumenata vezanih uz domenu obrazovanja– Izrada prijevoda

REFERENTNA LITERATURA:
– Alcaraz, Enrique, Hughes, Brian and Pym, Anthony: Legal Translation Explained. (2001) – odabrana poglavlja
– Mauk, David i John Oakland: American Civilzation. (2009). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
– Mayoral Asensio, Robert: Translating Official Documents. (2003) – odabrana poglavlja
– Oakland, John: British Civilization. (2010). Abingdon/New York: Routledge. – odabrana poglavlja
– Vidaković – Mukić, Marta: Opći pravni rječnik (2006). Zagreb: Narodne novine. – odabrane natuknice
– Wilson, James, Dilulio, John Jr. i Bose Meena: American Government: Institutions and policies (2011). Cengage Learning – odabrana poglavlja
– Zakošek, Nenad: Politički sustav Hrvatske (2002). Zagreb: Fakultet političkih znanosti – odabrana poglavlja