Arhiva kolegija: diplomski: lingvistički 2015/16

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER LINGVISTIKA
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2015/2016.
Izvedbeni plan za ak. god. 2015/16.
_______________________________________________________________________________

4. godina studija
7. semestar

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(Hoyt) (5 ECTS)

Leksikologija i leksikografija (Čulig) (5 ECTS)

8. semestar
Lingvistički seminar: Semantika
(Čulig) (5 ECTS)

Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija (Grubišić) (5 ECTS)
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) (5 ECTS)
Pisanje znanstvenih tekstova 2
(Hoyt, Raše) (5 ECTS)
Povijest engleskog jezika (Stanojević) (5 ECTS)
________________________________________________________________________

5. godina studija
9. semestar

Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) (5 ECTS)
Psiholingvistika (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Pragmalingvistika
(Stanojević) (5 ECTS)

Povijesna sociolingvistika (Hoyt) (5 ECTS)
Sociolingvistika (Kalogjera) (5 ECTS)

10. semestar
Magistarski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2014/15
° Ak. god. 2013/14
° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2011/12