Teorija prevođenja

Naziv kolegija:  Teorija prevođenja
Nositelj kolegija:
dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof.
Nastavnik:
dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof.
ECTS-bodovi:
  6 bodova
Jezik:
  engleski i hrvatski
Semestar:
  zimski (1.) semestar diplomskog studija
Status:
  obvezatni za studente prevoditeljstva, izborni za ostale studente
Oblik nastave:
3 sata predavanja i 1 sat seminara; dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju
Ispit:
pisani

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA TEORIJA PREVOĐENJA
CILJEVI KOLEGIJA:

Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja, čitanje stručne literature, rasprave te zadatke u manjim grupama upoznaju s osnovnim temama vezanim uz prevođenje i sa suvremenim teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij obuhvaća sljedeće teme: pojam teorije primijenjen na prevođenje; teorija prevođenja / znanost o prevođenju; vrste i oblici prevođenja; prevoditeljeva pomagala i resursi; konceptualizacije i definicije prevođenja kroz povijest; društvene funkcije prevođenja; prevođenje i kultura; prijevodna ekvivalencija; adekvatnost i prihvatljivost prijevoda; prijevodne strategije; norme i prevođenje; funkcionalistički pristupi prevođenju; tekstualno-lingvistički pristupi; pragmalingvistički pristupi; analiza diskursa i registra pri prevođenju; prevođenje za audiovizualne medije; prijevodni procesi; prevoditeljska etika.

NAČIN RADA
Nastava se odvija u grupama do 40 studenata, sastoji se od predavanja i seminara. Na predavanjima se, nakon nastavnikova izlaganja, vodi rasprava o pojedinim temama. U seminarskome dijelu kolegija naglasak je na uspostavljanju veze između obrađene teme i prevoditeljske prakse. Dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju na http://omega.ffzg.hr/, gdje nastavnik ostavlja materijale koje studenti trebaju proučiti, a studenti predaju zadaće, vode rasprave na forumu i sl.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, pripremljenost za nastavu i aktivno sudjelovanje u nastavi, osobito u seminarskom radu. Tijekom kolegija od studenata se traži i da predaju zadaće u elektroničkom obliku, ovisno o konkrentim uputama nastavnika. Konačna ocjena dodjeljuje se na temelju pisanog ispita, a u obzir se uzima i rad u seminaru.

REFERENTNA LITERATURA:
Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international

Baker, Mona. 1998/2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London i New York: Routledge.

Bowker, Lynne et al. (eds.). 1998. Unity and Diversity. Current Trends in Translation Studies. St. Jerome Publishing Ltd.

Ivir, Vladimir. 1984. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.

Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London i New York: Routledge.

Qvale, Per. 2003. From St. Jerome to Hypertext. Manchester: St. Jerome Publishing.

Pym, Anthony. 2009. Exploring Translation Theories. London i New York: Routledge.

Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.

Znanstveni članci i prezentacije dostupni na http://omega.ffzg.hr/.

 
PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA:

Kolegij Teorija prevođenja sastoji se od 30 sesija (ukupno 60 sati) tijekom jednog semestra. Izvedbeni plan okvirno prikazuje sadržaj pojedinih sesija. U samoj izvedbi moguće je odstupanje od redoslijeda pojedinih tema.
1.   UVOD – TEORIJA/TEORIJE PREVOĐENJA I ZNANOST O PREVOĐENJU

2.   ŠTO JE PREVOĐENJE / TKO JE PREVODITELJ

3.   VRSTE I OBLICI PREVOĐENJA

4., 5., 6., 7.,8. PREVODITELJEVA POMAGALA I RESURSI

9., 10. TERMINOLOGIJA I JEZICI STRUKA

11.,12. NEPREKLAPANJA IZMEĐU IZVORNOG I CILJNOG JEZIKA

–     kontrastivna analiza, kontrastivna stilistika

13.,14. EKVIVALENCIJA

15., 16.       ‘POMACI’ I STRATEGIJE

17., 18., 19. OD RIJEČI DO TEKSTA

–     prevođenje i analiza diskursa / pragmalingvistika / tekstualna lingvistika

20., 21.       KOMUNIKACIJSKI I FUNKCIONALISTIČKI PRISTUPI PREVOĐENJU

–     teorija skoposa

22., 23. NORME I PREVOĐENJE

–     Descriptive Translation Studies i proučavanje normi

24., 25. KULTURA I PREVOĐENJE

–     teorija polisustava, kulturalni studiji, postkolonijalni studiji; dekonstrukcija; rodni studiji i feminističke teorije prevođenja

26. PREVODITELJSKA ETIKA

27. KNJIŽEVNO PREVOĐENJE (ROMANI I KAZALIŠNI KOMADI)

–     gostovanje književnih prevoditelja

28. PREVOĐENJE ZA AUDIOVIZUALNE MEDIJE I WEBSTRANICE

–     gostovanje prevoditelja

29. USMENO PREVOĐENJE – PREGLED

–     gostovanje usmenog prevoditelja

30. ZAKLJUČNO PREDAVANJE