Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika

Naziv kolegija: Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika
Nositelj kolegija: dr. sc. Anita Peti Stantić, red. prof., Odsjek za južnu slavistiku
Izvođači: dr. sc.  Anita Peti Stantić; dr. sc. Ivana Bašić
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Status: obavezni
Oblik nastave: 2P 2S
Uvjeti: upis u 1. semestar diplomskog studija
Ispit: pismeni
Sadržaj kolegija: Studenti unapređuju svoje poznavanje hrvatske normativne gramatike i pravopisa, upoznaju se s funkcionalnim stilovima te njihovim obilježjima i markerima u hrvatskome suvremenom jeziku. Razvija se osjećaj za iznijansiranu upotrebu jezičnih sredstava usklađenu sa zahtjevima pojedinog funkcionalnog stila i cjelokupne komunikacijske situacije.
Cilj:  Omogućiti studentima stjecanje znanja iz područja stilistike, normativne gramatike, pravopisa, pragmalingvistike, semantike. Doprinijeti razvoju njihove komunikacijske  kompetencije u hrvatskom jeziku te usvajanju  načela primjenjivih u komunikaciji na drugim jezicima.

Literatura:

PRAVOPISI
1. Babić, S.-Finka, B.-Moguš, M. (1996) Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
2. Hrvatski pravopis (2007) Badurina, L., Marković, I., Mićanović, K. Zagreb: Matica hrvatska.

GRAMATIKE
1. Barić, E. – Lončarić, M. – Malić, D. – Pavešić, S. – Peti, M. – Zečević, M. – Znika, M. (1995) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
2. Silić, J. i Pranjković, I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka uilišta. Zagreb:Školska knjiga.

RJEČNICI
1. Anić, V. (1991) Rjenik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber.
2. Hrvatski enciklopedijski rjenik (2002) Matasović, R. i dr. Zagreb: Novi Liber.

OSTALO
1. Hrvatski jezini savjetnik. ur. Hudeček, L.-Mihaljević, M.-Vukojević, L. (1999). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje-Pergamena-Školske novine.
2. Hrvatski jezik u XX. stoljeu (2006) ur. Hekman, J. Zagreb: Matica hrvatska.

Izborna:
1. Kovačević, M.-Badurina, L. (2001) Raslojavanje jezine stvarnosti. Rijeka: Izdavački centar.
2. Silić, J. (2006) Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.
3. Škiljan, D. (2000) Javni jezik. Zagreb: Izdanja Antibarbarus.

SILABUS KOLEGIJA
TEME:
1. Jezični prostor i jezično vrijeme: jedan jezik ~ više jezika, geografski prostor ~ virtualni prostor, astronomsko vrijeme ~ virtualno vrijeme, jezične promjene

2. Sociolingvističko sagledavanje jezikana primjeru različitih jezika i odnosa među jezicima. Institucije.
3. Hrvatski jezik kao cjelina. Hrvatski standardni jezik.Norme standardnoga jezika.
4. Norme i normiranje. Normativni priručnici
Pravopisi i gramatike.Odnos pravopisa, gramatike i rječnika.
5. Savjetodavni priručnici
Rasprava o jezičnoj politici i o autocenzuri.
6. Standardni i nestandardni oblici upotrebe jezika.
Analiza specifičnih problema (npr. odnos stilski obilježenih i neobilježenih leksema, posuđenica i internacionalizama, slaganje glagolskih vremena, red riječi u rečenici i dr.).
7. Javni jezik. Odgovornost u javnome jeziku.
Teze o odnosu javnoga i privatnoga jezika s posebnim naglaskom na područjima upotrebe standardnoga jezika, prije svega vezanim uz funkcije javnoga jezika. Kao posebna će se tema obraditi pitanje odgovornosti prema javnoj riječi i pitanje statusa standardnoga jezika.
8. Službeni jezik i njegovo mjesto u javnoj komunikaciji
Rasprava o odnosu javnoga i službenoga – prijedlog zakona, javni iskazi (političari, glumci, umjetnici, glasnogovornici)
9. Stratifikacija jezika. Funkcionalni stilovi
Posebno će se obraditi svaki od funkcionalnih stilova potrebnih za razumijevanje i sudjelovanje u cjelini standardnoga jezika na akademskoj razini (znanstveni, publicistički i administrativno-poslovni), pri čemu će se posebno voditi računa o jeziku medija te o oblikovanju i strukturi stručno-znanstvenoga teksta.
Obavezni i opcionalni lektorski ispravci.