Engleski širom svijeta (arh.)

Naziv kolegija: Engleski širom svijeta
III. semestar
Izborni kolegiji: Engleski širom svijeta, 4 sata predavanja, 5 ECTS bodova
Naziv kolegija: Engleski širom svijeta
Nositelj kolegija: prof. dr. Višnja Josipović Smojver
Nastavnik: prof. dr. Višnja Josipović Smojver
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: III. (zimski) semestar diplomskog studija
Status: izborni
Oblik nastave: 4 sata predavanja
Uvjeti:  —
Ispit: Pismeni
Sadržaj: Kolegij opisuje varijetete engleskog jezika, nove standarde i najvažnije nestandardne oblike. Prikazuje širenje engleskog jezika na kontinente izvan Europe, obrađuje teme kao što su prestižni i stigmatizirani varijeteti, uobičajeni procesi u govorenom jeziku, razlike između pojedinih varijeteta i sl. Opisuju se i kreolski jezici na engleskoj osnovi, uporaba engleskoga kao drugog jezika i kao lingua franca.
Cilj: Upoznavanje sa živim jezikom kakav se govori na svim kontinentima,  kao i s razlikama u standardu.

Raspored tema po tjednima:

 1. Uvod: engleski kao globalni jezik
 2. novi engleski vs. Novi engleski
 3. Standard, standardizacija, višejezičnost
 4. Britanski – sjevernoamerički – australski engleski
 5. Engleski na britanskom otočju
 6. Irski engleski
 7. Engleski u Africi (I)
 8. Engleski u Africi (II)
 9. Azijski engleski: uvod, klasifikacija
 10. Južnoafrički engleski
 11. Engleski u jugoistočnoj Aziji i na Pacifiku
 12. Engleski u Maleziji, Singapuru, Brunejima i Filipinima
 13. Novonastajuće varijante: engleski u Hong Kongu i Kini
 14. Netglish
 15. Neizvorne varijante engleskoga i engleski kao lingua franca

 Obvezatna literatura:
– Jenkins, J. (2003), World Englishes: A resource book for students. Routledge.

– Kirkpatrick, A. (2007), World Englishes. CUP.
– Kortman, B., C. Upton, W. Schneider, K. Burridge, R. Mesthrie, eds. (2008), Varieties of English, Vol.s 1-4. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. (= reference)

Dopunska literatura
· Britain, D., ed.  (2007), Language in the British Isles. CUP.
· Crystal, D. (2006), Language and the Internet. 2nd ed. CUP.
· Hughes, A., P. Trudgill & D. Watt (2005), English Accents and Dialects. 4th edn. Edward Arnold.
· Mesthrie, R. & R.M. Bhatt (2008), World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. CUP.
· Metcalf, A. (2000), How we Talk: American Regional English Today (a talking tour of American English, region by region). Boston – New York: Houghton Mifflin Company.
· Nagle, S.J. & S.L. Sanders (2003), English in the Southern United States. CUP.
· Trudgill, P., ed. (1984), Language in the British Isles. CUP.
· Trudgill, P. & J. K. Chambers, eds. (1991), Dialects of English: Studies in Grammatical Variation. London  Longman.
· Trudgill, P. & J. Hannah (1985), International English: A Guide to Varieties of Standard English. 2nd ed. Edward Arnold.
· Wolfram, W. & N. Schilling – Estes (2006), American English. 2nd ed. Blackwell.