Pisanje znanstvenih tekstova 2

Naziv kolegija: Pisanje znanstvenih tekstova 2
Ljetni semestar
Nastavnici:
dr. sc. Alexander Douglas Hoyt, viši lektor ; dr. sc. Kristijan NIkolić, viši lektor; Tea Raše
Broj ECTES bodova: 5
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: II. (ljetni) semestar diplomskog studija
Uvjeti: položeni ispit iz kolegija Pisanje znanstvenih tekstova 1
Oblik nastave: kombinacija vježbi i seminara: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Način vrednovanja: elementi za ocjenu bit će: aktivno sudjelovanje na kolegiju, pisani radovi, završni pisani rad, usmene prezentacije.
CILJ KOLEGIJA: Cilj je ovog kolegija studente upoznati s osnovnim pismenim oblicima komunikacije uvjetovane akademskim okvirima, odnosno s pisanjem akademskih članaka. Studenti će naučiti kritički i analitički čitati te sustavno pristupati pisanju znanstvenih tekstova iz područja lingvistike. Upoznat će se s osnovama akademskog govorništva, što će primijeniti u vlastitim usmenim izlaganjima.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Studenti će samostalno pisati kraće znanstvene tekstove iz različitih polja lingvistike. Usmeno će ih prezentirati. Napisat će i duži znanstveni članak (15 stranica) koji treba biti predan prije kraja nastave, potkraj svibnja. Upute će dobiti od nastavnika. Završni članak usmeno će prezentirati.
NAČIN RADA: Kolegij je seminarskog tipa; nastava će se izvoditi interaktivno. Studenti će često raditi u manjim grupama i međusobno komentirati i analizirati radove i dobivati povratne informacije od svojih kolega. Nastavnik potiče raspravu i moderator je tih rasprava.  Očekuje se redovito polaženje, nastave i aktivno sudjelovanja studenata na nastavi. Studenti će  se redovito pripremati za nastavu, pisati zadane radove i pripremati usmene prezentacije. O radovima i prezentacijama diskutirat će se na satu.
OBAVEZNA LITERATURA:
– Wray, A. i Bloomer, A. (2006) Projects in Linguistics: A Practical Guide to Researching Language.
– Girbaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers, The Modern Language Association of America