Arhiva kolegija: diplomski: lingvistički 2014/15

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER LINGVISTIKA
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2014/2015.
Izvedbeni plan za ak. god. 2014/15.
_______________________________________________________________________________

4. godina studija
7. semestar

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(Hoyt) (5 ECTS)

Leksikologija i leksikografija (Broz) (5 ECTS)

8. semestar
Lingvistički seminar: Semantika
(Stanojević) (5 ECTS)

Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija (Grubišić) (5 ECTS)
Kognitivna lingvistika (Žic Fuchs) (5 ECTS)
Pisanje znanstvenih tekstova 2
(Hoyt, Nikolić) (5 ECTS)
________________________________________________________________________

5. godina studija
9. semestar

Engleski širom svijeta (Josipović Smojver) (5 ECTS)
Psiholingvistika (Zovko Dinković) (5 ECTS)
Pragmalingvistika
(Stanojević) (5 ECTS)

Povijesna sociolingvistika (Hoyt) (5 ECTS)
Sociolingvistika (Kalogjera) (5 ECTS)

10. semestar
Magistarski rad (15 ECTS)
__________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

° Ak. god. 2011/12
° Ak. god. 2012/13
° Ak. god. 2013/14