Pisanje znanstvenih tekstova 1

Naziv kolegija: Pisanje znanstvenih tekstova 1
Program nastave po tjednima (Syllabus)

Nastavnik:
dr. sc. Alexander D. Hoyt
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar – 1. semestar diplomskog studija (zimski)
Status: obavezni
Oblik nastave: 2 sata seminara + 2 sata vježbi tjedno
Uvjet za upis: položeni svi ispiti predviđeni programom studija Engleskog jezika i književnosti do naziva prvostupnika
Ispit: ocjenu će nastavnik donijeti na temelju ocjene sastavka s osobnom temom (20 %), polemičkog teksta (20%), znanstvenog/stručnog rada (40%) te na temelju studentovog rada i zalaganja kroz semestar (20%).

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA UVOD U PISANJE ZNANSTVENIH TEKSTOVA
Sadržaj:
Kolegij upoznaje studente s raznim tipovima tekstova  – pisanje službenih pisama, sastavaka s osobnim temama (personal essay), polemičkih tekstova (argumentative essays) te stručnih i znanstvenih tekstova temeljenih na studentskim istraživanjima (research papers).
Cilj: Upoznavanje studenata s obilježjima raznih vrsta tekstova te studentsko ovladavanje pisanjem navedenih tekstova.
Obavezna literatura: Obavezna literatura ne postoji, no studenti će se upoznati s naslovima posvećenima problemu pisanja.
Način rada: Kolegij je seminarskoga tipa, nastava se izvodi interaktivno u manjim grupama (do 15 studenata). Predviđen je također i individualni rad studenta s nastavnikom/mentorom. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (ne izostati više od 3 puta) te se za nastavu pripremati i pisati pismene radove, koje će im nastavnici ispraviti i komentirati. Nastavnici i studenti komunicirat će dodatno e-mailom, a po potrebi i želji pojedinoga nastavnika i preko sustava „Omega“.

Prikaz izvođenja nastave:
Ovaj kolegij studenti pohađaju 4 sata tjedno u dvije sesije.
(1)  Uvod u kolegij. Pregled literature.
(2)   Uvod u pisanje službenih pisama i dopisa. Prijedlog literature.
Zadaća: pisanje službenog dopisa ili pisma.
(3)  Rad u manjim grupama: pregledavanje dopisa i pisama koje su studenti napisali za zadaću.

Nastavnikovi komentari. Nastavnik će radove pregledati i na sljedećem satu dati dodatne komentare.
(4)  Nastavnikovi komentari studentskih radova.

Rad u manjim grupama: studenti sastavljaju dopis ili službeno pismo.
Studenti razmjenjuju radove, tako da jedna grupa pregledava rad druge. Komentari i rasprava.
(5)  Uvod u pisanje sastavaka s osobnim temama. Prijedlog literature.

Studenti pišu kraći sastavak u zadanom vremenu na temu koju su prethodno zajednički izabrali.
Rad u parovima: studenti razmjenjuju tekstove te ih čitaju. Nakon toga svaki student komentira i ocjenjuje tekst studenta s kojim je u paru.
Zadaća: napisati sastavak u zadanom vremenu sa zadanim brojem riječi. Studenti svoje tekstove šalju nastavniku. Nastavnik odabire tri teksta te ih fotokopira bez imena u onolikom broju koliko u grupi ima studenata.
(6)  Studenti pojedinačno čitaju gore navedene tekstove. Slijedi rad u manjim grupama gdje studenti komentiraju pročitane tekstove. Nakon toga svaka grupa iznosi svoje komentare. Slijedi rasprava i konkretni prijedlozi za svaki tekst.
(7)  Uvod u pisanje polemičkih tekstova. Prijedlog literature.

Rasprava o mogućim temama. Zadaća: odabir mogućih tema.
(8)  Odabir zajedničke teme. Rad u grupama: nalaženje argumenata i protuargumenata. Rasprava.

Zadaća: studenti pojedinačno pišu polemički tekst na temu koju su zajednički izabrali na satu. Svoje radove šalju nastavniku, koji izabire tri teksta i bez imena ih fotokopira u onolikom broju koliko ima studenata.
(9)  Studenti pojedinačno čitaju gore navedena tri teksta. Nakon toga slijedi rad u manjim grupama, gdje studenti komentiraju pročitane tekstove. Svaka grupa iznosi svoje komentare i zaključke. Nastavnik na ploču ispisuje zaključke i prijedloge za svaki pojedini tekst.

Zadaća: pisanje polemičkog teksta na temu koju sami izaberu. Vrijeme i broj riječi su ograničeni. Svi studenti šalju svoje radove nastavniku, a on sve radove prosljeđuje (bez imena) ostalim studentima.
10. i 11. sesija zamišljene su kao rad s mentorom, gdje će nastavnik raditi individualno sa svakim studentom.
(12)  Rasprava o radovima kolega koje je studentima nastavnik poslao mailom. Slijedi rasprava u kojoj će studenti iznijeti svoje mišljenje o pojedinom tekstu, a autori će iznijeti svoje mišljenje te ideje i zaključke do kojih su došli tijekom individualnoga rada s nastavnikom.

Zadaća: pročitati određen broj znanstvenih i stručnih tekstova koje je za njih odabrao nastavnik.
(13)  Rasprava o pročitanim tekstovima: strukturi i stilu. Uvod u pisanje znanstvenih i stručnih tekstova. Prijedlog literature. Prijedlozi tema za istraživanje.

Zadaća: studenti će izabrati temu svog istraživanja i pismeno obrazložiti kako će istraživanje provesti.
(14)  Studenti rade prvo u parovima, potom u manjim grupama – obrazlažu svoje zamisli o istraživanju koje namjeravaju provesti.
Od 15. do 23. sesije nastavnik će sa studentima raditi individualno (mentorski rad) prema utvrđenom rasporedu, pomažući im u njihovom istraživanju i pisanju rada temeljenog na tom istraživanju.
24, 25. i 26. sesija bit će prezentacije studentskih radova. Ta je prezentacija zamišljena kao konferencija na kojoj će studenti dobiti određeno vrijeme da iznesu rezultate svojih istraživanja. Poslije svakog referata slijedi kratka rasprava.
Nastavnik će nakon te studentske prezentacije na „Omegu“ staviti sve radove (ili će ih distribuirati na drugi način). Zadatak će studentima biti da pročitaju sve radove. U posljednje tri sesije (27., 28. i 29.), prema unaprijed utvrđenom rasporedu raspravljat će se o svakom istraživanju – o tome kako je provedeno, kako su prikazani rezultati te o strukturi i stilu svakog pojedinog znanstvenog/stručnog rada. Studenti će, osim toga, komentirati način na koji su njihovi kolege usmeno prikazali svoja istraživanja.
Nastavnik će poticati studente na kolegijalnu i konstruktivnu raspravu.

__________________________________________________________________

Raniji naziv kolegija: Uvod u pisanje znanstvenih tekstova