Jezični seminar : semantika

Naziv kolegija: Jezični seminar : semantika
Broj ECTS bodova: 5
Nositelj kolegija:  prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik: dr. sc. Mateusz Stanojević; Janja Čulig
Jezik:   engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša:   II. semestar diplomskog studija
Uvjeti:
Oblik nastave: 2 sata seminara
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija jest upoznati studente s različitim vrstama značenjske analize. Od studenata se očekuje da nauče formulirati vlastite semantičke opise na temelju zadanih teorijskih pristupa, te da razviju sposobnost kritičkoga odnosa prema pojedinim metodama semantičke analize.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Naglasak kolegija jest na praktičnome radu, temeljenom na znanju iz semantike engleskoga jezika stečenom na prethodnim godinama studija. Razmatrat će se različiti tipovi analize značenja, temeljeni na strukturalističkim teorijama, ali i kognitivno-funkcionalnim pristupima. Kolegij će se baviti analizom značenjskih odnosa poput sinonimije i polisemije, pristupima semantičkoj analizi poput komponencijalne analize i teorije semantičkih polja, te problematikom rječničkih definicija. Osim značenja na razini pojedinačnih leksema, obrađivat će se i „semantika sintaktičkih konstrukcija“.
Program nastave po tjednima (syllabus)

Week

Topic

1.

Introduction: aspects of meaning analysis; aims, problems

2.

Research project – polysemy (introduction)

3.

Polysemy: analysis 1 (based on corpus examples)

4.

Polysemy: analysis 2 (based on corpus examples)

5.

Polysemy: discussion and summary
Research papers: selection of topics

6.

Research project – synonymy (introduction)

7.

Synonymy: analysis 1

8.

Synonymy: analysis 2 (based on corpus examples)

9.

Synonymy: discussion and summary
Research papers: progress reports

10.

Research project – metaphor and metonymy (introduction)

11.

Metaphor

12.

Metonymy

13.

Metaphor and metonymy: discussion and summary
Research papers due

14.

rezervirano za neku od tema

15.

Research papers: discussion

NAČIN RADA:
Studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi. Rad tijekom semestra se sastoji od tri glavne teme koje će se obrađivati kroz značenjske analize stvarnih jezičnih materijala. Rad u jezičnom seminaru također obuhvaća izradu seminarskoga rada za koji studenti sami biraju teme u dogovoru s nastavnikom.

STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Osim pohađanja nastave i aktivnog sudjelovanja u nastavi, osnovni element vrednovanja je seminarski rad.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
Odabrana poglavlja iz:
Cruse, D.A. 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

DODATNA LITERATURA:
Cruse
, D.A. i W. Croft. (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Dirven, R. i M. H. Verspoor. (2004), Cognitive Exploration of Language and Linguistics (Cognitive Linguistics in Practice) 2nd edition. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
Lehrer, A. (1974), Semantic Fields and Lexical Structure. Amsterdam/London: North-Holland Publishing Company.
Lyons, J. (1977), Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Nida, E. A. (1975), Componential Analysis of Meaning. The Hague: Mouton Publishers.