Arhiva kategorije: KNJIŽEVNI SEMINARI – 3. ili 5. semestar

Američki roman 19. stoljeća (arhiva)

Naziv kolegija: Američki roman 19. stoljeća
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: zimski semestar (3. ili 5.) / ljetni semestar (4.ili 6.)
Status: izborni
Oblik nastave: 1P+2S
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u književnost
Cilj i sadržaj kolegija: Roman je bez sumnje reprezentativna narativna vrsta u američkoj književnosti.  Tijekom 19. stoljeća to je i jedno od glavnih oružja nacionalne kulturne politike te brojni pisci nastoje proizvesti egzemplarni nacionalni tekst. Istodobno, mnogi pisci inzistiraju da zapravo pišu „romanse“. U čemu je razlika? U kolegiju ćemo razmatrati osnovne žanrove i podžanrove američkoga romana u 19. st. s posebnom pažnjom na formalnim i sadržajnim značajkama pojedinih žanrova. Ujedno ćemo nastojati pokazati na koji način se kroz pisanje romana i metakritičke komentare uspostavlja svijest o nacionalnom kulturnom prostoru te ulozi i značaju romanopisca, kroz rekonstrukciju dijaloga ili prijepora između samih pisaca te pisaca i kritičara (manifesti, pisma, predgovori, književna kritika, eseji).

Romani:
1. Herman Melville: Moby-Dick (1851; izabrana poglavlja)
2. Edgar Allan Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838)
3. Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin (1852)
4. William Dean Howells: A Hazard of New Fortunes (1889)

Tematske cjeline:
1. Problematika razvoja nacionalne književnosti i uloga romana

2. Idealni američki pisac: R W Emerson, „The Poet“
3. Pregled teorija američkoga romana (opreka romansa/roman; simbolizam i anti-realizam; „izuzetnost“ i „postkolonijalnost“ žanra u američkome kontekstu; realizam i roman).
4. Stilsko-žanrovske odrednice i okvirna tipologija američkoga romana u 19. st.
5. Teorijsko-analitički modeli sukladni analizi različitih tipova romana (mitsko-simbolička škola, naratologija, psihoanaliza, novi historizam, poststrukturalizam, itd.)
6. Primjer filozofskog/enciklopedijskog romana (H. Melville: Moby-Dick)
7. Primjer romana strave/avanturističkog romana (E. A. Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym)
8. Primjer sentimentalnog romana (H. B. Stowe: Uncle Tom’s Cabin)
9. Primjer realističkog romana (W. D. Howells: A Hazard of New Fortunes)

Literatura
A Obvezatna
Predgovori, manifesti, kritika, ogledi:
– Emerson, Ralph Waldo. „The Poet“
– Hawthorne, Nathaniel. Predgovori (izbor)
– Howells, William Dean. „A Call for Realism“
– James, Henry. The Art of the Novel (izbor); The American Scene (odlomci)
– Melville, Herman. „Hawthorne and His Mosses“
– Twain, Mark. „James Fenimore Cooper’s Literary Offenses“
– Buell, Lawrence. „The Unkillable Dream of the Great American Novel: Moby-Dick as Test Case“. American Literary History 20. 1-2 (Spring-Summer 2008): 132-55.
– Chase, Richard. The American Novel and Its Tradition. New York: Doubleday Anchor Books, 1957. 1-28.
– Cheyfitz, Eric. „A Hazard of New Fortunes: The Romance of Self-Realization“.  American Realism: New Essays. Ed. Eric Sundquist. Baltimore, London: The Johns Hopkins UP, 1982. 42-65.
– Goddu, Teresa. Gothic America: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia UP, 1997. (izbor)
– Jehlen, Myra. «The Novel and the Middle Class in America». Ideology and Classic American Literature. Eds. Sacvan Bercovitch and Myra Jehlen. Cambridge: Cambridge UP, 1986. 125-44.
– Tompkins, Jane. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York, Oxford: Oxford UP, 1985. 122-46.

B Izborna
– Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse. „The American Origins of the English Novel“. American Literary History 4.3 (Autumn 1992): 386-410.
– Buell, Lawrence. «American Literary Emergence as a Postcolonial Phenomenon». American Literary History 4.3 (Autumn 1992): 411-42.Cheyfitz, Eric. from Sundquist
– Castronovo, Russ. Beautiful Democracy: Aesthetics and Anarchy in a Global Era. Chicago: U of Chicago P, 2007. (izbor)
– Fisher, Philip. Hard Facts: Setting and Form in the American Novel. Oxford: Oxford UP, 1986.  (izbor)
– Frye, Northrop. Anatomy of Criticism. Princeton: Princeton UP, 1957. (izbor)
– Marx, Leo. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford UP, 1964. (izbor)

Način polaganja ispita: kontinuirana evaluacija (dva kolokvija: sredinom i krajem semestra, 50 % ocjene; seminarski rad, 6-7 kartica, 30 % ocjene; redovito pohađanje nastave i aktivnost na seminaru, 10 % ocjene; usmena prezentacija, 10 %). Za pozitivnu zbirnu ocjenu potrebno je zadovoljiti sve komponente kontinuirane provjere znanja.

 

Shakespeare

Naslov kolegija: Shakespeare
Nastavnica: dr sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.

ECTS-bodovi: 6 bodova.
Jezik: engleski
Status: izborni kolegij.
Trajanje: 1 semestar (III ili V semestar)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno.

Uvjeti za upis kolegija: završen II ili IV semestar.
Opis/ Sadržaj kolegija: Kolegij će biti posvećen proučavanju odabranog broja Shakespeareovih drama iz perspective novih teorija književnosti i kulture. Nove strategije čitanja razvijene u nekoliko posljednjiih desetljeća (novi historizam, kulturni materijalizam, feminizam, postkolonijalizam) bit će u središtu interesa u uvodnom dijelu kolegija. Svaka od odabranih drama bit će popraćena insertima iz odgovarajućih filmskih verzija, a diskusije će biti usredotočene na odnos između teksta i njegove vizualne prezentacije. Posebna pažnja bit će posvećena reinskripcijskim praksama, kako u tekstualnoj kritici tako i u filmskim adaptacijama.
Ciljevi kolegija: Osnovni je cilj kolegija rasvijetliti tradicionalno razumijevanje i čitanje drama, kao i njihovo suvremeno tumačenje. Dodatni je cilj preispitati kako Shakespeareovi tekstovi funkcioniraju u mediju nedostupnom u Shakespeareovo doba i na koji su način i tekstualni i vizualni medij povezani s našim suvremenim interesima.
Studentske obaveze: Kontinuirano praćenje. Osim redovitog pohađanja kolegija i aktivnog sudjelovanja u nastavi, studentice i studenti tijekom semestra pišu po jedan seminarski rad (koji i izlažu na satu) te dva kolokvija (u obliku testa s kratkim faktografskim pitanjima o elizabetanskom razdoblju i po jednog ili dva eseja).

Sadržaj kolegija po tjednima:
1. tjedan: Uvod: Strategije čitanja.

2. tjedan: Strategije čitanja (nast.).
3. tjedan: Šekspirijansko kazalište.
4. tjedan: Kralj Lear: različita čitanja s naglaskom na kulturnomaterijalističkoj interpretaciji. Inserti iz filmova M. Elliotta i Petera Brooka te iz BBC-jeve produkcije.
5. tjedan: Kralj Lear (nast.).
6. tjedan: Othello: različita čitanja s naglaskom na postkolonijalnoj i neohistorističkoj interpretaciji.
7. tjedan: Othello (nast.).
8. tjedan: Prvi kolokvij.
9. tjedan: San ivanjske noći: različite reinskripcijske prakse u tekstualnoj kritici i izvedbama. Inserti iz filmova A. Noblea, M. Hoffmana i A. Popovskoga (Dramsko kazalište Gavella).
10. tjedan: San ivanjske noći (nast.).
11. tjedan: Oluja: različita čitanja s naglaskom na postkolonijalnoj interpretaciji. Inserti iz filmova D. Jarmana i P. Greenawaya (Prospero’s Books) te iz BBC-jeve produkcije.
12. tjedan: Oluja (nast.).
13. tjedan: Zaključak: reinskripcijske prakse u tekstualnoj kritici i u filmskim adaptacijama.
14. tjedan: Drugi kolokvij.

Obavezna literatura:
– Orgel, Stephen, i A. R. Braunmuller (ur), The Complete Pelican Shakespeare, New York: Penguin, 2002.
– Barker, Francis, i Peter Hulme, “Nymphs and Reapers Heavily Vanish: The Discursive Con–Texts of The Tempest”, u: Drakakis, John (ed), Alternative Shakespeares. London i New York: Routledge, 1985; 191-205.
– Carter, Ronald, «The Renaissance: 1485-1660», u: Carter, Ronald, i John McRae (ur). The Routledge History of Literature in English. London & New York: Routledge, 1997; 57-126.
– Ciglar-Žanić, Janja, “Antikolonijalna Oluja: teorija i praksa suvremenih reinskripcija Shakespearea”, u: Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, 2001; 125-151.
– Dollimore, Jonathan, “King Lear (c. 1605–06) and Essentialist Humanism”, in Radical Tragedy: Religion, Ideology, and Power in the Drama of Shakespeare and his Contemporaries, Brighton: Harvester Press, 1984; 189-203.
– Girard, René, “The Course of True Love”, u A Theater of Envy: William Shakespeare; New York & Oxford: Oxford UP, 1991; 29-79.
– Greenblatt, Stephen J, “Learning To Curse: Aspects of Linguistic Colonialism in the Sixteenth Century”, u Learning to Curse: Essays in Early Modern Culture, New York & London: Routledge, 1992, 16-39.
– Gurr, Andrew, «The Shakespearean Stage», u: Greenblatt, Stephen (ur), The Norton Shakespeare, New York i London: W. W. Norton and Company, 1997; 3281-3301.
– Harrison, G. B, “Materials for the Life of Shakespeare”, in Introducing Shakespeare (3. izd), Harmondsworth: Penguin Books, 1966; 29-75.
– Holderness, Graham, «Bardolatry: or, The cultural materialist’s guide to Stratford—upon—Avon», u: Holderness, Graham (ur), The Shakespeare Myth, Manchester: Manchester UP, 1998; 02–15.
– Jones, Norman, “Shakespeare’s England”, u: Kastan, David Scott (ur), A Companion to Shakespeare, Oxford: Blackwell Publishers, 1999; 25-41.
– Kott, Jan, “King Lear, or Endgame”, u Shakespeare Our Contemporary, prev. Boleslaw Taborski, New York: Doubleday, 1966.
– Kott, Jan, “Titania and the Ass’s Head”, u: Shakespeare Our Contemporary, prev. Boleslaw Taborski, New York: Doubleday, 1966; 213-236.
– Neill, Michael, “Unproper beds: Race, adultery, and the hideous in Othello”, Shakespeare Quarterly, Vol. 40, No. 4 (Winter, 1989), 383—412.
– Newman, Karen, “‘And wash the Ethiop white’: femininity and the monstrous in Othello”, in Shakespeare Reproduced: The Text in History and Ideology (1987), 2nd ed, ed. Jean E. Howard and Marion F. O’Connor, Abingdon: Routledge, 2005.
– Tatspaugh, Patricia, “Performance history: Shakespeare on the stage 1660-2001”, u: Wells, Stanley, & Lena Cowe Orlin (eds), Shakespeare: An Oxford Guide, Oxford: Oxford UP, 2003; 525-549.
– Welsford, Enid, “The Fool in King Lear”, in: Kermode, Frank (ed), Shakespeare: King Lear, 1969; 137-149.

Preporučena literatura:
– Barber, C. L, Shakespeare’s Festive Comedy: A Study of Dramatic Form and its Relation to Social Custom, Princeton: Princeton UP, 1972.
– Bradley, A. C, Shakespearean Tragedy: Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, London: Macmillan, 1904.
– Brooker, Peter, i Peter Widdowson (ur), A Practical Reader in Contemporary Literary Theory, Harlow [etc.]: Prentice Hall, 1996.
– Bulman, James C (ur), Shakespeare, Theory and Performance, London i New York: Routledge, 1996.
– Ciglar-Žanić, Janja, Domišljato stvoren svijet: Barok u engleskoj književnosti, Zagreb: Slap, 2008.
– Ciglar-Žanić, Janja, Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 2001.
– Cox, John D, i David Scott Kastan (ur), A New History of Early English Drama, s uvodnom riječju Stephena J. Greenblattaa, New York: Columbia UP, 1997.
– De Grazia, Margreta, i Stanley Wells (ur), The Cambridge Companion to Shakespeare, Cambridge: Cambridge UP, 2001.
– Dollimore, Jonathan; i Alan Sinfield (ur), Political Shakespeare: Essays in Cultural Materialism, Manchester i New York: Manchester UP, 1985.
– Frye, Northrop, Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton: Princeton UP, 1957.
– — A Natural Perspective: The Development of Shakespearean Comedy and Romance, New York i London: Columbia UP, 1965.
– —  Fools of Time: Studies in Shakespearean Tragedy, Toronto [itd]: University of Toronto Press, 1996.
– Greenblatt, Stephen (ur), The Norton Shakespeare, New York and London: W. W. Norton, 1997.
– Harrison, G. B, Introducing Shakespeare (3. izd), Harmondsworth: Penguin Books, 1966.
– Hattaway, Michael; Boika Sokolova, i Derek Roper (ur), Shakespeare in the New Europe. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994.
– Kastan, David Scott (ur), A Companion to Shakespeare. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.
– Kermode, Frank (ur), Shakespeare: King Lear. 1969.
– Kott, Jan, The Bottom Translation: Marlowe and Shakespeare and the Carnival Tradition. Prev. Daniela Miedzyrzecka i Lillian Vallee. Evanston, Illinois: Northwestern UP, 1987.
– Loomba, Ania, Gender, Race, Renaissance Drama, Bombay [itd]: Oxford UP, 1992.
– Lupić, Ivan, Prijetvorni subject: transtekstualni okviri Shakespeareovih soneta, Zagreb: L biblioteka Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007.
– McDonald, Russ, The Bedford Companion to Shakespeare: An Introduction with Documents (2. izd), Boston i New York: Bedford/ St. Martin’s, 2001.
– Parker, Patricia, i Geoffrey Hartman (ur), Shakespeare and the Question of Theory, London: Methuen, 1985.
– Schoenbaum, Samuel, William Shakespeare: A Compact Documentary Life, New York i Oxford: Oxford UP, 1987.
– Selden, Raman; Peter Widdowson, i Peter Brooker (ur), A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, London [itd.]: Prentice Hall, 1997.
– Styan, John Louis, The Shakespeare Revolution: Criticism and Performance in the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge UP, 1977.
– Swift Lenz, Carolyn Ruth; Gayle Greene; i Carol Thomas Neely (ur), The Woman’s Part: Feminist Criticism of Shakespeare. Chicago: University of Illinois Press, 1980.
– Tillyard, E. M. W, The Elizabethan World Picture, London: Chatto & Windus, 1943.
– Torbarina, Josip, “Predgovor”, in Shakespeare, William, San ivanjske noći. Transl. Milan Bogdanović. Redigirao Josip Torbarina. Zagreb: Matica hrvatska, 1970.
– Vickers, Brian, English Renaissance Literary Criticism, Oxford: Clarendon Press, 1999.
– Weimann, Robert, Shakespeare and the Popular Tradition in the Theater: Studies in the Social Dimension of Dramatic Form and Function. Schwartz, Robert (ur). Baltimore & London: The Johns Hopkins UP, 1987.
– Wells, Stanley, i Lena Cowe Orlin (ur), Shakespeare: An Oxford Guide, Oxford: Oxford UP, 2003; pp. 391-410.

Aspekti američkog romantizma – arhiva

Književni seminar akademska godina 2011/12.
Zimski semestar
Dodiplomski studij (2-3. godina)
Naziv kolegija: Aspekti američkoga romantizma  (A, 19. st.)
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar; zimski 
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 3. ili 5. semestar studija
_______________________________________________________________________________________

Cilj kolegija:
The period spans the decades from the 1820s to approximately the 1860s marked by the flowering of national literature in post-revolutionary times; the adoption and americanization of European ideas in so-called New England Transcendentalism, and the emergence of African American voices. Alternatively called the American Renaissance, the period testifies to the coming-of-age of American literature. The texts are a representative selection of the unprecedented surge of creative energy that left no aspect of social and personal life untouched (from religion, education, women’s rights to politics and abolition), and will thus guide is in our examination of the past to which the American present owes so much.


Sadržaj kolegija:

 

 1. R W Emerson: essays (selection); Walt Whitman: Leaves of Grass (selection)
 2. H D Thoreau: Walden (selection); essays („Civil Disobedience“, selection)
 3. Margaret Fuller: Woman in the Nineteenth Century
 4. Catherine Maria Sedgwick: Hope Leslie
 5. Frederick Douglass: Narrative of the Life of Frederick Douglass
 6. Herman Melville: Typee

Literatura:
A. Obvezatna
– Bercovitch, Sacvan. The American Jeremiad, Madison: The U of Wisconsin P, 1978.
(izbor)
– Pease, Donald. Visionary Compacts: American Renaissance Writings in Cultural
Context
, Madison: U of Wisconsin P, 1987. (izbor)
– Pease, Donald, ed. National Identities and Post-Americanist Narratives, Durham: Duke
UP, 1994. (izbor)
– Rowe, John Carlos. At Emerson’s Tomb: The Politics of Classic American Literature. New York: Columbia UP, 1997. (izbor)
– Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women
– Writers
. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993. (izbor)

 Način polaganja ispita: Kontinuirana evaluacija (kolokviji: mid-term + final; 40% ocjene); seminarski rad (6-7 kartica teksta; 30 % ocjene); pohađanje, vježbe, prezentacija, aktivnost na satu (30 % ocjene).

 

 

 

Nastavi čitati

Engleski romantizam

Dr. sc. Ljiljana Ina GJURGJAN, redoviti profesor
Naziv kolegija
: Engleski romantizam
3. ili 5.
, 4. ili 6. semestar, zimski, ljetni

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje:1 semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: Upisan 3. ili 5., 4. ili 6. semestar (zimski, ljetni) studij
Ispit: Kontinuirano praćenje. Ocjena se izvodi iz ocjena dvaju kolokvija (jedan tijekom semestra i jedan na kraju), prezentacije na satu koja se predaje u obliku seminarskog rada (oko 1500 riječi) te redovnog pohađanja nastave i rada na satu.  Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.
Sadržaj: Engleski romantizam označava početak moderniteta, koja se očituje u novoj, ekološkoj osjetljivosti prema prirodi, ali i u novome shvaćanju subjekta, koji više nije stabilan, već se stalno preispituje i redefinira. U seminaru će naglasak biti na etičkom aspektu romantizma, veličanju Napoleona i libertinstva te pobuni protiv društvenih nepravdi i licemjerja kod Blakea, Byrona, Shelleya. U njihovim ćemo djelima i biografskim zapisima istraživati moderni osjećaj osamljenosti i neshvaćenosti te želju za boljim i pravednijim društvenim odnosima. Druga tema bit će estetika romantizma, koja s obzirom na klasicizam predstavlja kopernikanski obrat. Shvaćanje odnosa umjetnika,  prirode i umjetničkoga djela analizirat ćemo u djelima Wordswortha, Coleridgea, Shelleya i Keatsa. Temeljni koncept estetike romantizma, pojam sublimnoga, manifestira se kao kult prirode. No, motiv prirode u romantizmu se često vezuje uz pojam čudovišnoga, pa ćemo u seminaru istraživati i početke horrora u romanu Mary Shelley Frankenstein ili moderni Prometej te u Coleridgeovoj poeziji, kao i u stvaralaštvu američkog autora E. A. Poea.
Cilj: Utvrđivanje i proširivanje razumijevanje kritičkih promišljanja književnoga teksta («pomno čitanje», postmodernistička, kulturološka, feministička kritika); uvid u osnovne kulturološke koncepte 19. stoljeća u opreci prema  klasicističkoj estetici i logocentričkom poimanju svijeta.

Syllabus

 1. tjedan. Uvod. Poetika klasicizma, logocentrizam. A. Pope: from Essay on Criticism, Windsor Forest
 2. tjedan. W. Blake: «The Lamb», «The Tyger», «The Sick Rose», iz «The Marriage of Heaven and Hell».
 3. tjedan. W. Wordsworth:  iz Preface to Lyrical Ballads, «The Tables Turned», «Expostulation and Reply», «Daffodils», «Tintern Abbey», «Immortality Ode»
 4. tjedan. Wordsworth – nastavak
 5. tjedan. S. T. Coleridge: «The Rime of the Ancient Mariner»,.«Kubla Khan», «Christabel»
 6. tjedan. Byronic Hero
 7. tjedan. P.B. Shelley: «To a Skylark», «Ozymandias»; John Keats: «Ode on a Grecian Urn», «To Autumn», «Ode to Psyche», «Ode to a Nightingale»
 8. tjedan. MIDTERM EXAM
 9. tjedan. Gotska tematika i romantizam: M. Shelley: Frankenstein
 10. tjedan. Kenneth Braghan: Mary Shelley’s Frankenstein
 11. tjedan. James Whale: Frankenstein, feministička i kulturološka čitanja romana, Gayatri Spivak: «Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism», Barbara Johnoson: «My Monster/ My Self», Lee E. Heller: «Frankenstein and the Cultural Uses of Gothic»
 12. tjedan. American Gothic, E. A. Poe: «The Black Cat»
 13. tjedan. E. A. Poe. «The Raven»,  E. Bronfen from “The Most Poetic Topic”
 14. tjedan. WRITTEN EXAM, rezervno vrijeme

Popis literature:
OBVEZATNA

 1. The Oxford Anthology of English Literature (Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats); proza i poezija E.A. Poea
 2. David Daiches: A Critical History of English Literature (relevantna poglavlja)
 3. Mary Shelley: Frankenstein. Or Modern Prometheus
 4. Skripta (Odabrani kritički tekstovi u izboru Lj. I. Gj. podižu se u fotokopirani početkom semestra) 

DOPUNSKA

 1. H. M. Abrams: «The Mirror and the Lamp», Oxford U. Press
 2. Andrew Bennett: Romantic Poets and the Culture of Posterity, Cambridge U. Press, 1999
 3. Harold Bloom: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry
 4. Harold Bloom: (ur.) Romanticism and Consciousness: Essays in Criticism, New York: Norton
 5. Sir Maurice Bowra: The Romantic Imagiantion, Oxford U. Press,
 6. Jacques Derrida: Of Grammatology str. 97-107
 7. Alan Day: Romanticism, Routledge
 8. Graham Hough: The Romantic Poets, London: Hutchinson U. Library
 9. Ian MacCalman (ur.) An Oxford Companion to Romantic Age, Oxford U. Press, 1999

Američki postmodernizam i popularna kultura-arhiva

Nositelj: dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.
Nastavnik: dr. sc.  Sven Cvek
ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar,  III. ili V., IV. ili VI. semestar, zimski, ljetni (i za ak. god. 2013/14.)
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti za upis kolegija: Položen kolegij Uvod u studij engleske književnosti

Obaveze studenta: aktivno i redovito sudjelovanje u radu seminara; pismeni kolokviji kao način kontinuirane evaluacije; seminarski rad.
____________________________________________________________________________________

Sadržaj: Kolegij nastoji ukazati na neke bitne probleme američkog postmodernizma, kao što su redefiniranje odnosa između “popularne” i “visoke” kulture, preispitivanje odnosa povijesti i fikcije, te mogućnost iznalaženja kritičke pozicije u kasnokapitaklističkom društvu. Kolegij će se baviti odabranim romanima američkog postmodernizma i njihovim interpretacijama i interakcijama s popularnim formama (tekstualnim, vizualnim, glazbenim) koje mogu biti shvaćene ili kao polje za iščitavanje autentičnog izraza “naroda” ili kao bitno neautentičan izraz otuđujuće kulturne industrije. Problemi koji će se provlačiti kroz kolegij uključuju pitanje distinkcije masovne i popularne kulture; konzumerizma; kulturne industrije i kulturne amnezije; simulakra; kulture kao pitanja identiteta; globalizacije i amerikanizacije.

Cilj: Upoznati student/ic/e s povijesnim periodom američkom postmodernizma, relevantnom teorijskom literaturom i problemima. Studenti/ce trebaju steći znanje o osnovnim kulturnim, društvenim i političkim kretanjima razdoblja te to znanje primijeniti na kritičko čitanje odabranih romana.

Literatura:
Ishmael Reed, Mumbo Jumbo ili Yellow Back Radio Broke-Down
Willam Gibson, Neuromancer
Don DeLillo, White Noise
Art Spiegelman, Maus
Douglas Coupland, Generation X
Sherman Alexie, Reservation Blues

Uz navedene romane, studenti/ce moraju redovito čitati tekstove iz Readera koji će biti dostupan prije početka nastave. Reader će sadržavati izbor književnopovijesnih i teorijskih tekstove relevantnih za problematiku kolegija. Ti su tekstovi temelj za pismene kolokvije putem kojih će se kontinuirano evaluirati studentski rad.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra, te na kontinuiranoj evaluaciji putem kolokvija.

 

Irska kultura 2013-14

Dr. Aidan O’Malley, visiting lecturer
Subject: Modern literature
Course title:  Irish culture
ECTS credits: 6
Language:  English
Duration: 1 semester
Status: elective
Course type: lectures, seminars
Prerequisites: enrolment in 3rd / 5th semester
Course requirements: regular attendance and active participation in discussion; class presentation, to be developed into a 1500-2000 word essay; mid-term and end of term written exam.
Course description: This course provides an overview of Irish history, politics, literature and culture more generally, with the focus on the period from the late-nineteenth century to the present. Particular attention is paid to the intersections of political and cultural impulses that led to the creation of the two states in the twentieth century—the Republic and Northern Ireland—and to understanding how both subsequently operated as states. To do this, the course explores how ideas of what constituted Irish identity have been proposed, have come to assume hegemonic force, have been debated and resisted through political and cultural activities, as well as through modes of historical interpretation.
Objective: The course intends to further students’ skills in understanding how literary and other cultural texts interact with political and historical events. To this end, students will be introduced to some of the major texts in twentieth-century Irish literature and history. They will also be introduced to some of the major debates in Irish Studies such as postcolonialism, revisionism and nationalism.

Syllabus:
Week 1: Locating Ireland
Lecture: Overview of Irish history and culture up to the 19th century
Seminar: Images and ideas of Ireland
Week 2: Colonialism and Nationalism
Lecture: 19th-century Irish nationalism
Seminar: Celticism and cultural nationalism; readings from Renan and Arnold

Week 3: The Literary Revival
Lecture: The Revival and the founding of the Abbey Theatre
Seminar: W.B. Yeats, On Baile’s Strand

Week 4: The Myth of the West
Lecture: The role of the west in the Irish imagination
Seminar: J.M. Synge, The Playboy of the Western World

Week 5: The Founding of the Free State
Lecture: 1916; The War of Independence; The Civil War
Seminar: Sean O’Casey, Juno and the Paycock

Week 6: The Creation of Northern Ireland
Lecture: Unionism; World War II; The founding of Northern Ireland
Seminar: Frank McGuinness, Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme
Week 7: The de Valera Years
Lecture: The cultural and social life of the Free State
Mid-term exam

Week 8: Being Irish in English
Lecture: The creation of an Irish identity in English
Seminar: Michael Hartnett, ‘A Farewell to English’
Week 9: John McGahern, Amongst Women
Lecture: Amongst Women: Capturing the dynamics of mid-20th century rural Irish life
Seminar: Documentary, John McGahern: A Private World

Week 10: Gender in Ireland
Lecture: Women and gender in the Republic and Northern Ireland
Seminar: Eavan Boland, selected poems and sections from Object Lessons

Week 11: The Northern Irish ‘Troubles’
Lecture: The history of the ‘Troubles’
Seminar: Film, Paul Greengrass, dir., Bloody Sunday

Week 12: The Artistic Response to the ‘Troubles’

Lecture: The Northern Irish literary ‘renaissance’
Seminar: Selected poems from Seamus Heaney, Michael Longley and Derek Mahon

Week 13: Ireland and the World
Lecture: Emigration; Immigration; the EU
Seminar: Daniel O’Hara, dir. Yu Ming is ainm dom; Roddy Doyle, ‘The Pram’, from The Deportees and Other Stories

Week 14: Irish Music
Lecture: From Carolan to boy bands
Seminar: Joe Cleary, ‘The Pogues and the Spirit of Capitalism’; Moynagh Sullivan ‘Boyz to Men: Irish Boy Bands and Mothering the Nation’
Week 15: Representing Ireland
Lecture: Historiographical debates
Seminar: Roy Foster, ‘The Problems of Writing Irish History’; Joe Cleary, ‘Irish Studies, Colonial Questions: Locating Ireland in the Colonial World’ End of term exam

Required reading:
W.B. Yeats, On Baile’s Strand
J.M. Synge, The Playboy of the Western World
Sean O’Casey, Juno and the Paycock
Frank McGuinness, Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme
John McGahern, Amongst Women
Other texts listed in the syllabus will be available for photocopying as a Reader.

Optional references:
The Field Day Anthology of Irish Writing, vols. I-V, (Derry and Cork: Field Day and Cork University Press, 1991 and 2002)
Irish University Review, vol. 33, no. 1, (2003), ‘New Perspectives on the Irish Literary Revival’
Irish University Review, 35: 1 Spring/Summer 2005, (Special John McGahern issue)
The Canadian Journal of Irish Studies, 17:1, July 1991, (Special John McGahern issue)
The Irish Review, 4, Spring 1988, (Nationalism and Revisionism Symposium)
Jonathan Bardon, A History of Ulster: New Updated Edition, (Belfast: The Blackstaff Press, 2001)
George D. Boyce, Nationalism in Ireland, 3rd ed., (London and New York: Routledge, 1995)
Brendan Bradshaw, ‘Nationalism and Historical Scholarship in Modern Ireland’, Irish Historical Studies, XXVI: 104, November 1989, pp. 329-351
Ciaran Brady, (ed.), Interpreting Irish History: The Debate on Historical Revisionism, 1938-1994, (Dublin: Irish Academic Press, 1994)
Malcolm Brown, The Politics of Irish Literature: from Thomas Davis to W.B. Yeats, (London: George Allen & Unwin, 1972)
Terence Brown, (ed.), Celticism, (Amsterdam: Rodopi, 1996)
Terence Brown, Ireland: A Social and Cultural History 1922-1985, (London: Fontana, 1985)
Steve Bruce, God Save Ulster: The Religion and Politics of Paisleyism, (Oxford: Clarendon Press, 1986)
David Cairns and Shaun Richards, Writing Ireland: Colonialism, Nationalism and Culture, (Manchester: Manchester University Press, 1988)
Clare Carroll and Patricia King, (eds.), Ireland and Post-Colonial Theory, (Cork: Cork University Press, 2002)
Joe Cleary and Claire Connolly, (eds.) The Cambridge Companion to Modern Irish Culture, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
Terry Eagleton, Fredric Jameson, and Edward W. Said, Nationalism, Colonialism, and Literature (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990)
Roy Foster, The Irish Story: Telling Tales and Making It Up in Ireland, (London and New York: Allen Lane, The Penguin Press, 2001)
Roy Foster, Modern Ireland, 1600-1972, (London: Penguin, 1988)
Roy Foster, ‘The Problems of Writing Irish History’, History Today, 34: 1, January 1984, pp. 27-30.
Roy Foster, ‘‘We Are All Revisionists Now’’, The Irish Review, 1, 1986, pp. 1-5.
Ernest Gellner, Nations and Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1983)
Ernest Gellner, Culture, Identity, and Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987)
Nicholas Grene, The Politics of Irish Drama: Plays in Context from Boucicault to Friel, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
Stephen Howe, Ireland and Empire: Colonial Legacies in Irish History and Culture, (Oxford: Oxford University Press, 2000)
Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation (London: Vintage, 1996)
Joseph J. Lee, Ireland 1912-1985, Politics and Society, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)
Ben Levitas, The Theatre of Nation: Irish Drama and Nationalism, 1890-1916, (Oxford University Press, 2002)
David Lloyd, Ireland After History, (Cork: Cork University Press, 1999)
F. S. L. Lyons, Culture and Anarchy in Ireland, 1890-1939, (Oxford: Clarendon Press, 1979)
Eamonn McCann, War and an Irish Town, 3rd ed., (London and Boulder, Colorado: Pluto Press, 1993)
Conor McCarthy, Modernisation, Crisis and Culture in Ireland, 1969-1992, (Dublin and Portland, OR: Four Courts Press, 2000)
W. J. McCormack, (ed.), The Blackwell Companion to Modern Irish Culture, (Oxford: Blackwell, 1999)
John McGahern, Memoir, (London: Faber, 2006)
Christopher Murray, Twentieth-Century Irish Drama: A Mirror up to Nation, (Manchester and New York: Manchester University Press, 1997)
Lionel Pilkington, Theatre and the State in Twentieth-Century Ireland: Cultivating the People, (London and New York: Routledge, 2001)
Anthony Roche, Contemporary Irish Drama: From Beckett to McGuinness, (Dublin: Gill and Macmillan, 1994)
William Irwin Thompson, The Imagination of an Insurrection: Dublin, Easter 1916, A Study of an Ideological Movement, (New York and London: Harper and Row, 1972)

Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (arhiva)

Naziv kolegija: Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika EN1K03
Nastavnica: dr. sc. Tatjana JUKIĆ, red.prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik:  engleski
Trajanje: jedan semestar, 4. ili 6. semestar (u nekim ak. godinama i 3. ili 5.)
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: upisan treći ili peti, četvrti ili šesti semestar
Cilj kolegija: Kolegij se fokusira na opis i analizu prikazivačkih praksi konstitutivnih za viktorijansku kulturu, u interaktivnom odnosu prema književnosti. Cilj mu je stoga studentima ponuditi uvid u dominantne moduse viktorijanskih prirodnih znanosti, socijalne teorije i vizualnih umjetnosti, prije svega u dijalogu s retorikom viktorijanskoga romana. Prorada tih sadržaja važna je posebno stoga što upravo viktorijanska kultura snažno participira u genealogiji suvremene britanske kulture, ali i problemskih čvorova konstituentnih za suvremenu kulturnu politiku i humanističke znanosti uopće (npr. pitanje postkolonijalnosti); stoga je u fokusu kolegija upravo razvoj analitičkih sposobnosti studenata. Nastava u kolegiju uključivat će i predavanje i seminarski tip rada, a konačna ocjena objedinit će rezultate eseja na izabranu temu, te finalnog pismenog ispita.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Prorada tih sadržaja važna je posebno stoga što upravo viktorijanska kultura snažno participira u genealogiji suvremene britanske kulture, ali i problemskih čvorova konstituentnih za suvremenu kulturnu politiku i humanističke znanosti uopće (npr. pitanje postkolonijalnosti).
Korištene metode: Dijalog studenata s nastavnikom i zajednička analiza materijala, prije svega dostupnih elektronskih izvora.

Sadržaj kolegija:

1. Uvod u povijesnu kontekstualizaciju viktorijanske kulture.
2. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim prirodnim znanostima.
3. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim teorijama društva, ekonomskim teorijama i legislativom.
4. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim vizualnim umjetnostima.
5. Analiza Jane Eyre kao viktorijanskoga Bildungsromana. Problem obećanja i pripovjedna samolegitimacija.
6. Analiza Jane Eyre prema specifičnoj poziciji ženskog autorstva.
7. Analiza Great Expectations kao kritike viktorijanskog Bildungsromana. Pozicioniranje pripovjedne samolegitimacije.
8. Analiza Great Expectations prema konceptima jezika, imena i zakona.
9. Analiza Middlemarcha kao alegorije znanja i kulturne povijesti.
10. Pozicija pripovjedne samolegitimacije kod George Eliot.
11. Analiza viktorijanskog romana kao naslijeđa na primjeru The French Lieutenant’s Woman. Tehnika romana i viktorijanska geologija.
12. Analiza viktorijanskog romana kao naslijeđa na primjeru The French Lieutenant’s Woman. Tehnika romana i viktorijanska melankolija.
13. Viktorijanski roman i suvremena kritička teorija.
14. Završna diskusija.
15. Kolokvij. Evaluacija.

Literatura:
A. Obvezatna
Charlotte Brontë, Jane Eyre
Charles Dickens, Great Expectations
George Eliot, Middlemarch
John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
Nancy Armstrong, Fiction in the Age of Photography: The Legacy of British Realism. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 2000. 75-124.
Gillian Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. London: Routledge & Kegan Paul. 1983. 236-258.
Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 1992. 113-142.
Tatjana Jukić, Zazor, Nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2002. 157-208, 291-320.
J. Hillis Miller, Victorian Subjects. New York: Harvester Wheatsheaf. 229-235, 289-302.
Griselda Pollock, Vision and Difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art. New York i London: Routledge. 1988. 91-114.
Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton: Princeton UP. 1977. 37-72.
Herbert F. Tucker (ur.). Victorian Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 1999. 307-404.425-437.

B. Dopunska
U pripremi.

Način polaganja ispita: Konačna ocjena objedinit će rezultate eseja na izabranu temu, te finalnog pismenog ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme

Naziv kolegija:  Viktorijanska književnost : žanrovi i teme EN1K04
Nositelji i izvođač: dr. sc. Borislav Knežević, red. prof.
ECTS-bodovi:  6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (III. ili V, IV ili VI semestar)
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti: upisan treći ili peti, četvrti ili šesti semestar
Cilj: Ovaj kolegij je zamišljen kao uvod u viktorijansku književnost. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pisaca ovoga razdoblja, te pokriva književne rodove značajne za to razdoblje (pjesništvo, nepripovjedna proza, roman). Kolegij će pokušati definirati središnje teme viktorijanske književnosti, koje se tiču viktorijanskog društvenog ustroja, industrijalizacije i urbanizacije, imperijalizma, rodnih ideologija, te profesionalizacije pisanja.  Rad u seminaru odvijat će se kroz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova.  Kolegij stavlja naglasak na angažiran rad studenata u susretu s književnim tekstom, kako bi studenti ovladali vještinama i metodologijom analize književnih tekstova. Jedan od važnih ciljeva ovog kolegija je i vježbanje sposobnosti studenata za pismenu analizu književnih tekstova.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je uvod u jedno od najznačajnijih razdoblja engleske književne povijesti, a zahvaljujući velikom udjelu pomnog čitanja ovaj kolegij omogućuje studentima stjecanje povijesnih i književno-povijesnih znanja, daljnje razvijanje vještina analize književnih tekstova, kao i vještina izražavanja i komuniciranja u diskursu humanistike.
Korištene metode:  Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada.  Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici.  Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu, te konzultacije s nastavnikom.  Ovisno o broju upisanih studenata, jedan od modaliteta nastavnog procesa bit će i studentske prezentacije na dogovorenu temu.

Sadržaj kolegija (po tjednima):  

 1. tjedan: Uvod u viktorijansko razdoblje.  Periodizacija, središnji žanrovi i teme.
 2. tjedan: Viktorijansko pjesništvo:  Tennyson.
 3. tjedan: Viktorijansko pjesništvo:  Browning.
 4. tjedan: Viktorijanski roman: Dickens. Važnost Dickensa za promjene u konstelaciji književnog polja. Profesionalizacija pisanja romana. Književno polje i kulturno tržište.  Dickens, Great Expectations.  Središnje teme.
 5. tjedan: Dickens, Great Expectations. Žanrovske odrednice romana. Gaskell, “Our Society at Cranford”.  
 6. tjedan: Gaskell, North and South.  Industrijski roman kao viktorijanski žanr.
 7. tjedan: Prvi kolokvij.  Gaskell, North and South.  Pitanje socijalne i političke kartografije u romanu.
 8. tjedan: Gaskell, nastavak.  Viktorijanski klasni sustav:  Cannadine.  
 9. tjedan: Socijalna etnografija. Frances Trollope.  Thackeray.  Mayhew.  Društveni kritičari:  Carlyle i pitanje rada.  
 10. tjedan: Društveni kritičari:  Ruskin, umjetnost i politička ekonomija.  
 11. tjedan: Humanistika i kritika: Arnold.  Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. tjedan: Viktorijanski pjesnici:  Christina Rossetti, Dante Gabriel Rossetti.
 13. tjedan: Viktorijanski pjesnici:  Arnold.  
 14. tjedan: Drugi kolokvij.  
 15. tjedan Evaluacija.

Literatura:
A. Obavezna:
Pjesništvo:
Alfred Lord Tennyson, “The Lotos-Eaters,”  “Ulyssess,” “The Charge of the Light Brigade”
Robert Browning, “My Last Duchess,”  “Love Among the Ruins”
Matthew Arnold, “Dover Beach,” “The Buried Life”
Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel,”  “The Burden of Nineveh”
Christina Rossetti, “Goblin Market”

Nepripovjedna proza:
Thomas Carlyle, “Signs of the Times,” “Condition of England,” from Past and Present
W.M. Thackeray, The Book of Snobs (ulomci)

John Ruskin, The Stones of Venice (ulomci)
Matthew Arnold, “The Function of Criticism at the Present Time”
Walter Pater, The Renaissance (Preface)

Fikcija:
Charles Dickens, Great Expectations
Elizabeth Gaskell, “Our Society at Cranford,” North and South  

Povijesni kontekst:
Richard D. Altick, The English Common Reader (ulomci)
David Cannadine, “A Viable Hierarchical Society,” iz The Rise and Fall of Class in Britain. New York, Columbia University Press, 2000.

B. Dopunska
Romani:
Charlotte Bronte, Jane Eyre

Pjesništvo:
Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese

Nepripovjedna proza:
J.S. Mill, The Subjection of Women (ulomci)

Kritika:
– Raymond Williams, “People of the City,” iz The Country and the City, New York: Oxford University Press, 1975.
– Hilary Schor, “If He Should Turn to Beat Her: Violence, Desire and the Woman’s Story in The Great Expectations,” iz Charles Dickens, Great Expectations.  Case Studies in Contemporary Criticism.  Boston: Bedford, 1996.
– Jay Clayton, “Is Pip Postmodern? Or, Dickens at the End of the Twentieth Century,” iz Charles Dickens, Great Expectations.  Case Studies in Contemporary Criticism.  Boston: Bedford, 1996.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (4-5 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:  Studenti ocjenjuju kvalitetu kolegija putem anonimne ankete na kraju semestra.


Nastavi čitati

Suvremeni američki roman (arch.)

Naziv kolegija: Suvremeni američki roman
Instructor
: Prof. Stipe Grgas

ECTS credits: 6
Status:
elective

Semester: 3rd and 5th or 4th and 6th
Enrollment requirements:
enrollment in the 3rd and 5th or 4th and 6th semester
Course description:
The course explores a number of novels which have been published since 9/11. The argument for targeting this body of texts derives from the notion that the contemporary or the “now” of the United States dates from this event. The course attempts to describe the form of the novel in contemporary US writing, the manner in which it reflects the present moment in US history and the way it engages the challenges of present reality.

Objectives: The purpose of the course is to develop the student’s ability to approach literary texts and to broaden their perspectives on the complexity of US reality.
Course requirements: continual attendance, oral presentation, written assignment, written final exam

Week by week schedule: the event, the present, 9/11 and its representations, American myths and their literary representations, the new regionalism, the city and capital, the sense of the ending

Reading:
John Barth, The book of Ten Nights and a Night

Don DeLillo, Falling Man
Jonathan Foer, Extremely Loud &Incredibly Close
Cormac McCarthy, No Country for Old Men
DeLillo, Cosmopolis
Cormac Mc Carthy, The Road

 

Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame

Naziv kolegija: Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (2P/1S, 6 ECTS)
Naziv predmeta: Starija engleska književnost
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija; tip izbornosti: B;
ECTSbodovi: 6
Nositelj kolegija: dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.
Nastavnica: Tamara Petrić, asist.
Trajanje: Zimski semestar (III/ V) 2012/ 2013.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Jezik: engleski
Uvjeti za upis kolegija: upisan III ili IV semestar
Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na kontinuiranoj pismenoj evaluaciji (pišu se dva kolokvija i seminarski rad) te na redovnom pohađanju nastave i participaciji u diskusijama na satu.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.
Cilj kolegija: Historiografskom analizom dramskih tekstova i kazališne tradicije pokušat ćemo rekonstruirati društveni kontekst iz kojeg je iznikla engleska srednjovjekovna i renesansna drama te gospodarske i političke interese i stavove naručitelja odnosno autora. Ikonografskom analizom crkvene arhitekture i namještaja, nezaobilaznih u izvedbi uskrsne liturgije, prvog dramskog oblika u srednjovjekovnoj Evropi, pokušat ćemo dokazati da je napredna agrarna ekonomija benediktinskih samostana, u okrilju kojih je liturgijska drama iznikla u karolinško doba, bitno utjecala na razvoj trgovine vunom i tekstilom na kojemu će se i engleska ekonomija temeljiti još stoljećima. Naslijedivši iz liturgijske procesije prostornu konfiguraciju pozornice i gledališta, obrtnici i trgovci koji su o praznicima glumili u misterijima njome će se poslužiti da simbolički prisvoje vlast nad općinama slobodnih trgovišta gdje su posjedovni odnosi bili narušeni u korist redovnika i fratara koji su povrh toga od revoltiranih građana ubirali daće. Konotacije koje su s vremenom u engleskoj kulturi, pa tako i u mirakulima i hagiografijama, zadobili geografski pojmovi poput Levanta/ Bliskog Istoka i Istočnog Mediterana te Baltika dokazuju sve veću važnost tih trgovačkih koridora za englesku ekonomiju u petnaestom stoljeću, a iz tekstova šesnaestostoljetnih i sedamnaestostoljetnih komedija nadaje se i ključno mjesto prekooceanske trgovine robljem u to doba, kao i strah od turske flote, koja će Veneciji oduzeti trgovinski monopol na Mediteranu. Dok moraliteti tržišnoj ekonomiji i nacionalnim interesima suprotstavljaju idealiziranu sliku feudalnih odnosa, šesnaestostoljetne komedije izražavaju merkantilističku kritiku uvoza nauštrb izvozu u doba inflacije diljem Evrope, a sedamnaestostoljetna građanska drama kritizira uspon na društvenoj ljestvici trgovaca koji su se obogatili gusarenjem, prekooceanskom trgovinom i trgovinom robljem.
Uloga kolegija u ukupnom nastavnom planu: Proučavajući dramsku i kazališnu tradiciju polaznice će uvježbati vještinu tematske analize književnog teksta, steći naviku kontekstualiziranja dramskog teksta i kazališne izvedbe unutar društveno—političkih okolnosti te argumentiranog dokazivanja.
Metode: Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada, pri čemu se će se u učionici (u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje) kao i na ispitu polaznice i polaznici poticati na strukturiranu raspravu o unaprijed zadanim temama, omeđenu razumijevanjem prethodno zadanog materijala.

Sadržaj kolegija.
1. i 2.
tjedan. Uskrsni igrokaz i uskrsna pantomima iz Durhama u sjevernoj Engleskoj.

– “The Quem Quaeritis Trope”, “A Pantomime for Easter Day”, “An Easter Resurrection Play”, and “The Orleans Sepulcher”, Medieval and Tudor Drama (1963), ur. John Gassner, New York: Bantam Books, 1987; 33—43.
– “The Crusades and Eastern Europe, ca. 1100—1550”, u Mortimer Chambers, Raymond Grew, David Herlihy et al, The Western Experience (1974), 2 toma, 5. izd, New York, St Louis, San Francisco et al: McGraw—Hill, 1991; 381—415.
– John M Wasson, “The English Church A Theatrical Space”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 25—37.
– Roger E. Reynolds, “The Drama of Medieval Liturgical Processions”, Revue de Musicologie, Vol. 86, No. 1 (2000); 127—142.
3. i 4. tjedan. Muder of Abel/ Mactatio Abel, misterij iz Yorkshirea
The Muder of Abel/ Mactatio Abel, u Medieval and Tudor Drama (1963), ur. John Gassner, New York: Bantam Books, 1987; 57—71.
– Anne Higgins, “Streets and Markets”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 77—92.
5. i 6. tjedan. Play of the Sacrament, mirakul iz Istočne Anglije
The Play of the Sacrament, u Early English Drama (An Anthology), ur. John C. Coldewey, New York, London: Garland Publishing, 1993; 274—305.
– Lisa Lampert, “The Once and Future Jew: The Croxton ‘Play of the Sacrament’, Little Robert of Bury and Historical Memory”, Jewish History, Vol. 15, No. 3 (2001), 235—255.
7. i 8. tjedan. Mankind, moralitet; prvi kolokvij.
Mankind, u Early English Drama (An Anthology), ur. John C. Coldewey. New York, London: Garland Publishing, 1993; 105—135.
– Ineke Murakami, “Mankind: Publicizing the New Guise”, Moral Play and Counterpublic: Transformations in Moral Drama, 1465—1599, New York: Routledge, 2011; 18–44.
9. i 10. tjedan. William Shakespeare, Coriolanus
William Shakespeare, Coriolanus, u William Shakespeare, The Complete Works, ur. Stephen Orgel i A. R. Braunmuller, New York: Penguin Putnam, 2002; 1710–1751.

– Shannon Miller, “Topicality and Subversion in William Shakespeare’s Coriolanus”, Studies in English Literature, 1500—1900, Vol. 32, No. 2, Elizabethan and Jacobean Drama (Spring, 1992), 287—310.
11. i 12. tjedan. Christopher Marlowe, The Jew of Malta
Christopher Marlowe, The Jew of Malta, ur. N. W. Bawcutt, Manchester: Manchester UP, 1978.

– Lisa Jardine, “Alien Intelligence: Mercantile Exchange and Knowledge Transactions in Marlowe’s The Jew of Malta”, Reading Shakespeare Historically, London: Routledge, 1996; 98—113.
13. i 14. tjedan. Ben Jonson, Volpone, or the Fox
– Ben Jonson, Volpone, or the Fox, u The Norton Anthology of English Literature, 1. tom, 4. izd, ur. M. H. Abrams, New York, London: W. W. Norton, 1979; 1115—1210.
– William R. Dynes, “The Trickster—Figure in Jacobean City Comedy”, Studies in English Literature, 1500—1900, Vol. 33, No. 2 (Spring, 1993); 365—384.
– Suzanne Westfall, “’A Commonty a Christmas gambold or a tumbling trick’: Household Theater”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 39—58.
15. tjedan. Elizabetanskoa kazalište, ponavljanje gradiva; drugi kolokvij.
– John Orrell, “The Theaters”, A New History of Early English Drama, ed. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 93—112.

 

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost 2011/12

Naziv kolegija: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
Nastavnica: dr. sc. Tihana Klepač, viši asist
.
ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar, 2011/12
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: upisan 3. ili 5. semestar
Ispit: Kontinuirano praćenje. Studentice i studenti pišu seminarski rad (dio ocjene), aktivno sudjeluju u radu seminara (dio ocjene) te pišu dva kolokvija tijekom semestra. Ocjena se temelji na trajnom praćenju rada. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.
Opis kolegija: Odabrani tekstovi oprimjeruju pretvaranje prostora u mjesto na australskom kontinentu. Pratit ćemo formulaciju australskog nacionalnog jastva od prvih prikaza krajolika kojima Australija biva tek orječena, uvedena u cirkulaciju kulturoloških dobara, pomirbe sa zemljopisnim i povijesnim specifičnostima, borbe s naslijeđenim načinima prikazivanja kontinenta i nacije, do formiranja nacionalne svijesti u preporodnom razdoblju te izgrađivanju nacije kroz romane kao kulminacije nacionalnog impulsa. Pratit ćemo, dakle, proces kojim daleka i nepoznata zemlja postaje dom.
Cilj kolegija: Cilj kolegija je na primjeru rane australske književnosti upoznati studente s načinima na koje naracije formuliraju nacionalno biće.
Sadržaj kolegija (po tjednima):
TJEDAN 1

Uvod u povijest i kulturu Australije
TJEDAN 2
Predstavljanje novog svijeta: 1789 – 1850

Australija kao «zemlja čudnosti»
TJEDAN 3
Orječivanje kontinenta (Spivak)
Putopisi Jamesa Cooka, putopisni dnevnici istraživača unutrašnjosti kontinenta: Edward Eyre, Charles Sturt (odabrani dijelovi)
TJEDAN 4
Kolonijalno razdoblje 1850 – 1890

Britanski kažnjenički sustav
Dnevnički zapis guvernera Phillipa
Filmovi: Discovery:  Short History of the Wolrd – Convict Australia
TJEDAN 5
Pripovijesti o zločinu i kazni, utjecaj okoline na karakter
Početak formulacije «nacionalnih karakteristika»
Marcus Clarke: For the Term of His Natural Life, Rolf Boldrewood: Robbery Under Arms (odabrani dijelovi)
TJEDAN 6
«Prokleta bludnica» nasuprot «Božje policije» – reprezentacija žene u Australiji
Film Timewatch: The Floating Brothel
TJEDAN 7
Ženska književnost: prilagođavanje romance, kao spisateljicama raspoloživog žanra, potrebama propitivanja i ironizacije položaja žene, braka, a često i konvencija žanra
Ada Cambridge: A Marked Man
TJEDAN 8
Oponašanje viktorijanskih modela: soneti, ljubavne pjesme
Napuštanje tog modela, prazan stih za opisivanje rendžera
Rana formulacija nacionalnih simbola: veličanje australske šikare, “grob u šikari”
Poezija: Harpur, Kendall, Gordon, Ada Cambridge (odabrane pjesme)
Kolokvij
TJEDAN 9
Nacionalni preporod 1890 – 1922

Razvoj gradova: Sydney, Melbourne
Uloga časopisa The Bulletin, izdavačke kuće Angus i Robertson i Hajdelberške slikarske škole
TJEDAN 10
Odmak od konvencija romance i melodrame, čitatelj više nije britanski konzument egzotičnih priča o kolonijama. Prikazivanje Australije “iznutra”; ideje o australskom krajoliku i australskom “nacionalnom karakteru”
Balada: Paterson: “The Man from Snowy River”
Isječak iz filma The Man from Snowy River, 1982, redatelj: George Miller
TJEDAN 11
Kratka priča: Henry Lawson, Barbara Baynton (odabrane priče)
TJEDAN 12 – 13
Roman kao oblik izgrađivanja nacije – “Romani Federacije”
Miles Franklin: My Brilliant Career (usporedba s Jane Eyre)
Film: My Brilliant Career, 1979, redateljica: Gillian Anderson
Joseph Furphy: Such is Life (odabrani dijelovi)
TJEDAN 14
Kolokvij

Literatura za kolegij:
Zbog specifičnog područja kolegija i nedostupnosti knjiga, obvezna literatura je uklopljena u Early Australian Literature Reader koji studentima stoji na raspolaganju u fakultetskoj fotokopiraoni. Uz književne tekstove navedene u programu nastave po tjednima, Reader sadrži i slijedeće književnokritičke i književnopovijesne tekstove:
– Paul Carter, The Road to Botany Bay, Alfred A. Knopf, New York, 1988
– Robert Hughes, The Fatal Shore, Vintage, New York, 1988
– Elizabeth Webby, “Introduction” and “Colonial writers and readers,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 1-18 and 50-74
– Kerryn Goldsworthy, “Fiction from 1900-1970,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 105-109
– Anne Summers, Damned Whores and God’s Police, The Colonization of Women in Australia, Penguin, London, 1981
– Susan Sheridan, Along the Faultlines – Sex, Race and Nation in Australian Women’s Writing, Allen & Unwin, St. Leonards, 1995
– Leigh Astbury, City Bushmen, The Heidelberg School and the Rural Mythology, Oxford UP, Melbourne, 1985

Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća

Naziv kolegija: Počeci modernog romana u Engleskoj ranog 18. stoljeća
Nositelj kolegija:
dr. sc. Vanja Polić, izv.prof.
Predavač: dr. sc. Vanja Polić, doc.
ECTS bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar, 4. ili 6.
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: položen Uvod u studij engleske književnosti; upisan 4. ili 6. semestar
Način provjere znanja: Kontinuirana provjera znanja

Opis kolegija: Ovaj kolegij upoznat će studente s povijesnim, društvenim i kulturološkim aspektima osamnaestog stoljeća u Engleskoj s posebnim osvrtom na one društvenopovijesne odrednice koje su pogodovale razvoju modernog romana u njegovu današnjem obliku.  Unutar takva šireg konteksta predstavit će se reprezentativni pisci engleskog osamnaestog stoljeća te njihovi romani (poput Robinsona Crusoea, Moll Flanders, Oroonoko, Gulliverovih putovanja, Pamele, Josepha Andrewsa, Toma Jonesa, Tristrama Shandyja i drugih). U kolegiju će se također s teorijskog aspekta opisati i analizirati glavne odrednice romanesknog žanra te one njegove podvrste koje su postojale na književnoj sceni 18. stoljeća. K tome, u kolegiju će se raspravljati o fenomenu suvremene popularnosti žanra romana kod publike te o njegovu neprihvaćanju u visoku književnost.
Cilj kolegija: Svrha ovoga kolegija je studente upoznati s jednim od perioda engleske književne povijesti te im na odabranom broju romana pokazati ona obilježja romana koja će se iskristalizirati kao karakteristična za romaneskni žanr. Pritom će se studenti upoznati i s teorijom žanra romana.
Studentske obveze: ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji obuhvaćaju redovito pohađanje nastave, provjeru čitanja odabranih književnih djela i gledanja odabranih filmova, kraće pisane zadatke u okviru nastave, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno polaganje 2 kolokvija. Seminarski rad nosi 35% ocjene, dva kolokvija 50% i ostali elementi kontinuirane provjere znanja 15% zaključne ocjene iz kolegija. Za prolaz na kolegiju nužno je zadovoljiti sve elemente kontinuirane provjere znanja.
Točni termin 1. kolokvija utvrđuje se u dogovoru sa studentima. Raspodjela tema za seminarske radove je u 8. tjednu nastave.

Program nastave po tjednima
1. tjedan: uvod u društvene, kulturne i ekonomske okolnosti ranog 18. stoljeća
2. tjedan: ključne teorije o postanku romana kao žanra
3. tjedan: prozni žanrovi koji su utjecali na pojavu romana
4. tjedan: pripovijest ili povijest?
5. tjedan: Daniel Defoe, Moll Flanders
6. tjedan: Daniel Defoe, Moll Flanders i Robinson Crusoe
7. tjedan: prvi kolokvij i upute za pisanje seminarskog rada
8. tjedan: Jonathan Swift, Gulliver’s Travels
9. tjedan: Swift – nastavak
10. tjedan: Henry Fielding, otac romana, Tom Jones
11. tjedan: Fielding – nastavak, Tom Jones i Joseph Andrews
12. tjedan: Laurence Sterne, Tristram Shandy
13. tjedan: Sterne – nastavak
14. tjedan: drugi kolokvij

Literatura
Romani

Behn, Aphra. Oroonoko

Defoe, Daniel. Moll Flanders
Defoe, Daniel. Robinson Crusoe – odabrani dijelovi
Fielding, Henry. Joseph Andrews – odabrani dijelovi
Fielding, Henry. Tom Jones – odabrani dijelovi
Sterne, Laurence. Tristram Shandy
Swift, Jonathan. Gulliver’s Travels
Kritička
Obavezna
Hunter, J. Paul, Before Novels, The Cultural Contexts of Eighteenth Century English Fiction
McKeon, Michael, The Origins of the English Novel 1600-1740
Richetti, John J., ed, The Cambridge Companion to The Eighteenth Century Novel
Dodatna:
Richetti, John J., Popular Fiction Before Richardson, Narrative Patterns 1700-1739
Richetti, John J., The English Novel in History 1700-1780
Spencer, Jane, The Rise of the Woman Novelist, From Aphra Behn to Jane Austen
Watt, Ian, The Rise of the Novel
Williams, Ioan, ed, Novel and Romance 1700-1800
Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana

 

Nastavi čitati

Američke šezdesete: književnost i kultura

Nastavnica: Dr. sc. Sonja Bašić, Profesor emeritus
ECTS-bodovi:
6 bodova
Naziv kolegija:
  Američka književnost i kultura “Šezdesetih”
Jezik:
engleski
Trajanje:
1 semestar (III. ili V. semestar)
Status:
izborni
Oblik nastave:
1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti:
upisan u III. ili V. semestar
Ispit:
Ocjena se temelji na redovitom pohađanju, aktivnom sudjelovanju u radu seminara (što uključuje povremene „quizz“ provjere), 1 pismeni rad tijekom semestra (sedam do devet kartica teksta), te na dva pismena kolokvija/ispita (sredinom semestra i na kraju semestra).

Opis/Sadržaj kolegija:  Ovaj interdisciplinarni seminarski kolegij pokušaj je  kulturno/političkog i književnog definiranja “Šezdesetih” u SAD. Kolegij će posebno rasvijetliti tri aspekta, a to su: 1. Paralelno nastajanje u SAD nekoliko masovnih pretežno nenasilnih pokreta ( hippyjevski pokret mladeži mahom na sveučilištima), te protestni marševi za crnačka prava i protiv rata u Vijetnamu), ali i pojava militantnih ugl. afro-američkih pokreta (Crni Muslimani i dr.), i istovremenim porastom nasilja koje je kulminiralo atentatima na Johna i Roberta Kennedyja te crnačkog vođu Martina Luthera Kinga. 2. Pojava “alternativnih” kultura što se u književnosti zrcali u odvraćanju od (modernističkog) elitizma i brisanju granica između elitnog i popularnog (što je među prvima zagovarao kritičar Leslie Fiedler) i novoj dokumentarnosti (“nefikcionalna fikcija”, “novi žurnalizam”, npr Norman Mailer, Truman Capote, E.L. Doctorow, Tom Wolfe) i 3. specifične promjene u fikcionalnim narativnim strategijama novih pisaca koja je antirealistička i antitotalitarna, a oslanja se na grotesku, hiperboličnost, crni humor, paradoks, tragi-komediju i dr. (uz neke od gore navedenih pisaca u kolegiju se obrađuju još Joseph Heller, Kurt Vonnegut Jr. i Thomas Pynchon). 

Obvezatna literatura (koja će se obrađivati u kolegiju)
Romani:

Joseph Heller: Catch-22
Norman Mailer: The Armies of the Night
Kurt Vonnegut Jr, Slaughterhouse-5
Thomas Pynchon: The Crying of Lot-49

Kratki prozni tekstovi:
Martin Luther King (neki govori i članci)
The Autobiography of Malcom X (fragment)
Norman Mailer: “The White Negro”
Thomas Pynchon “Entropy”

Kritički tekstovi:  Reader (cca 200 str)

Nastavi čitati