Arhiva kategorije: KNJIŽEVNI SEMINARI – 3. ili 5. semestar

Viktorijanska književnost: žanrovi i teme

Naziv kolegija: Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
od 2020/21
Nositelji i izvođač: dr. sc. Borislav Knežević, red. prof.
ECTS-bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (3. ili 5. semestar)
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti: položen Uvod u studij književnosti 1 i 2
Cilj: Ovaj kolegij je zamišljen kao uvod u viktorijansku književnost. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pisaca ovoga razdoblja, te pokriva književne rodove značajne za to razdoblje (pjesništvo, nepripovjedna proza, roman). Kolegij nastoji definirati središnje teme viktorijanske književnosti, koje se tiču viktorijanskog društvenog ustroja, industrijalizacije i urbanizacije, imperijalizma, ustroja rodnih uloga, te profesionalizacije pisanja (osobito romana). Rad u seminaru odvijat će se kroz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij stavlja naglasak na angažiran rad studenata u susretu s književnim tekstom, kako bi studenti ovladali vještinama i metodologijom analize književnih tekstova. Jedan od važnih ciljeva ovog kolegija je i vježbanje sposobnosti studenata za pismenu analizu književnih tekstova.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je uvod u jedno od najznačajnijih razdoblja engleske književne povijesti, a zahvaljujući velikom udjelu pomnog čitanja ovaj kolegij omogućuje studentima stjecanje povijesnih i književno-povijesnih znanja, daljnje razvijanje vještina analize književnih tekstova, kao i vještina izražavanja i komuniciranja u diskursu proučavanja književnosti.
Korištene metode: Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada. Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici. Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu, te konzultacije s nastavnikom.

Način polaganja kolegija: Ocjena se temelji na kontinuiranoj evaluaciji tijekom semestra, te uključuje jedan esej u drugom dijelu semestra (5 kartica teksta), i dva kolokvija (jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studenti ocjenjuju kvalitetu kolegija putem anonimne ankete na kraju semestra.

Sadržaj kolegija (po tjednima):

 1. tjedan: Uvod u viktorijansko razdoblje. Periodizacija, povijesni kontekst; središnji žanrovi i teme viktorijanske književnosti.
 2. tjedan: Viktorijansko pjesništvo: Tennyson.
 3. tjedan: Viktorijansko pjesništvo: Browning.
 4. tjedan: Viktorijansko pjesništvo: Elizabeth Barrett Browning
 5. tjedan: Viktorijanski roman: Profesionalizacija pisanja romana. Književno polje i kulturno tržište. Charlotte Brontë, Jane Eyre.
 6. tjedan: Charlotte Brontë, Jane Eyre. Gaskell, “Our Society at Cranford”.
 7. tjedan: Gaskell, North and South. Industrijski roman kao viktorijanski žanr.
 8. tjedan: Prvi kolokvij. Gaskell, North and South. Pitanje socijalne kartografije u romanu.
 9. tjedan: Gaskell, nastavak. Viktorijanski klasni sustav: Cannadine.
 10. tjedan: Socijalna etnografija: Frances Trollope, Thackeray, Mayhew. Društvena kritika: Carlyle, J.S. Mill.
 11. tjedan: Društvena kritika: Ruskin, umjetnost i politička ekonomija.
 12. tjedan: Kritika: Arnold. Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 13. tjedan: Viktorijansko pjesništvo: Dante Gabriel Rossetti. Arnold
 14. tjedan: Viktorijansko pjesništvo: Arnold.
 15. tjedan: Drugi kolokvij. Anketa o kolegiju.

Literatura:
Pjesništvo:
Alfred Lord Tennyson, “The Lotos-Eaters,” “Ulyssess,” “The Charge of the Light Brigade”
Robert Browning, “My Last Duchess,” “Love Among the Ruins”
Elizabeth Barrett Browning, Sonnets from the Portuguese (izbor pjesama)
Matthew Arnold, “Dover Beach,” “The Buried Life”
Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel,” “The Burden of Nineveh”

Nepripovjedna proza:
Thomas Carlyle,“Condition of England,” from Past and Present
W.M. Thackeray, The Book of Snobs (ulomci)
John Ruskin, The Stones of Venice (ulomci)
Matthew Arnold, “The Function of Criticism at the Present Time”
Walter Pater, The Renaissance (Preface)
J.S. Mill, The Subjection of Women (ulomci)

Fikcija:
Charlotte Brontë, Jane Eyre
Elizabeth Gaskell, “Our Society at Cranford,” North and South

Povijesni kontekst:
David Cannadine, “A Viable Hierarchical Society,” iz The Rise and Fall of Class in Britain. New York, Columbia University Press, 2000.¸

 

 

Britanski romantizam: poezija (2019/20)

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Martina Domines Veliki
Nastavnik: doc. dr. sc. Martina Domines Veliki
Naziv predmeta: Engleski romantizam: poezija
2019/2020.
ECTS bodovi:
6
Jezik: engleski
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti: upisan treći tj. peti ili četvrti tj. šesti semestar

Ispit: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi kolokvij u posljednjem tjednu nastave (u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu).

Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetkih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova s osobitim naglaskom na novohistoristička i formalistička čitanja.

Sadržaj: Kolegij će se kroz stvaralaštvo Wordswortha, Coleridgea, Clarea, Byrona, Shelleya i Keatsa baviti nekim temeljnim romantičarskim konceptima kao što su pjesničko nadahnuće, sjećanje na prošlost, sublimnost, odnos subjekta i prirode te subjekta i povijesnog trenutka. Pobuna protiv društvenih nepravdi, osjećaj za ‘malog’ čovjeka, želja za stapanjem s prirodom samo su neke od osnovnih osobina svakog romantičarskog pjesnika koji sâm postaje središnjom temom svojih pjesama. U prvom dijelu kolegija kanonske pjesme Wordswortha i Coleridgea čitat ćemo u suodnosu na radničku književnost romantizma i stvaralaštvo Johna Clarea kako bismo proniknuli u ‘političko nesvjesno’ (Jameson) dok ćemo u drugom dijelu naglasak staviti na Byronovu teoriju maski, Shelleyjev estetski radikalizam i Keatsov esteticizam.

Sadržaj kolegija po tjednima:

 1. tjedan: Uvod u razdoblje engleskog romantizma. Periodizacija, preteče romantizma.
 2. tjedan: William Wordsworth – Preface to Lyrical Ballads (1800); a selection of poems from Lyrical Ballads
 3. tjedan: Wordsworth continued: a selection of poems from Poems in Two Volumes
 4. tjedan: Wordsworth continued – The Prelude (chosen books)
 5. tjedan: Samuel Taylor Coleridge – selections from Biographia Literaria, Kubla Khan, France: an Ode
 6. tjedan: Coleridge continued – The Rime of the Ancient Mariner, Dejection: an Ode
 7. tjedan: John Clare – a selection of Poems of the Helpston Period
 8. tjedan: Clare continued: Poems written in Epping Forest and Northampton Asylum

kolokvij I

 1. tjedan: George Gordon Byron – excerpts from Childe Harold’s Pilgrimage
 2. tjedan: Byron continued – Prometheus, Fare Thee Well
 3. tjedan: Percy Bysshe Shelley – Ozymandias, Ode to the West Wind
 4. tjedan: Shelley continued – To a Skylark, excerpts from A Defence of Poetry, Prometheus Unbound, The Mask of Anarchy

Rok za predaju kratkog eseja (cca 5 kartica) na zadanu temu

 1. tjedan: John Keats: To Autumn, La Belle Dame Sans Merci, Ode to Psyche
 2. tjedan: Keats continued – Ode to a Nightingale, Ode on a Grecian Urn
 3. tjedan: kolokvij II

LITERATURA:

Obvezatna:

Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)

Daiches, David: A Critical History of English Literature in four volumes (relevant chapters) (London : Secker & Warburg , 1992)

Roe, Nicholas: Romanticism-An Oxford Guide (Oxford University Press, 2005)

Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)

Dopunska:

Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (London: Oxford University Press, 1960)

Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)

Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry (London: Cornell University Press, any edition)

Bone, Drummond: The Cambridge Companion to Byron (Cambridge UP, 2004)

Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth’s Poetry of the 1790s (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000)

Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1981)

Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)

De Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984)

Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)

Goodridge, John and Simon Kövesi (ed.): John Clare-New Approaches (The John Clare Society, 2000)

Goodridge, John: John Clare, The Trespasser (Five Leaves Publications, 2016)

Hartman, Geoffrey: Wordsworth’s Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)

Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)

Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)

McGann, Jerome: The Romantic Ideology (University of Chicago Press, 1983)

Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)

Roe, Nicholas: Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon Press, 2003)

Vendler, Helen: The Odes of John Keats (Belknap Press, 1985)

Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)

 

Američko žensko pismo 19. stoljeća

Course title: American Women’s Writing in the Nineteenth Century (A, 19. st.)
Winter 2018/2019
Mon, 8:45-9:30 (A-105)
Wed, 10:15-11:45 (A-105)
Instructor: Dr. Jelena Šesnić, Assoc. Prof.
E-mail: jsesnic@ffzg.hr
Phone: 01-4092060
Office: B-018
Office hours: Mon, 12:30-13:30 p.m.; Thur, 11-12 a.m.
ECTS credits: 6
Language: English

Prerequisites: Enrolment in the 3rd or 5th semester of the English Language program.

Course requirements: Regular attendance; assignments (oral and written); seminar paper (6-7 pp, ca 2500 words); continuous evaluation (a mid-term and a final test).

Course description: The course is an overview of representative texts by and about women in nineteenth-century America. In order better to contextualize the texts, we shall be looking at two earlier traditions informing writing by women that are mutually compatible rather than exclusionary. The one is represented by Rowlandson’s captivity narrative and situates a woman at the centre of the project of nation-building, while the other is exemplified by Rowson’s hugely popular sentimental/ seduction novel, from which the novel writing in the States takes off. Thus the feminine tradition appears to be crucial from the very beginning for the way the American nation describes and represents itself. This argument, however, becomes possible only in the wake of the strong intervention into the field of literary history and literary canon formation enacted by feminist, poststructuralist, new historicist and cultural critics from the 1970s onwards.

Required reading:

Novels/ narratives

 1. Mary Rowlandson: The Sovereignty and Goodness of God (1682)
 2. Susanna Rowson: Charlotte Temple (1791)
 3. Lydia Maria Child: Hobomok (1824)
 4. Harriet Jacobs: Incidents in the Life of a Slave-Girl (1861)
 5. Louisa May Alcott: Work: A Story of Experience (1873)
 6. Frances Harper: Iola Leroy (1893)

Syllabus
Week 1: General introduction. Introduction to Rowlandson.Mary Rowlandson’s captivity narrative as a formative national text; Richard Slotkin’s notion of „regeneration through violence“

Week 2: Analysis of cultural, political, ethical, and gendered implications of Rowlandson’s captivity

Week 3: Susanna Rowson’s novel as a representative and generative instance of the sentimental/ seduction novel

Week 4: Rowson’s novel in the context of transatlantic cultural exchange and sentimentalism

Week 5: L.M. Child’s Hobomok and the idea of cultural nationalism

Week 6: Hobomok as a revisionst text; politics of race and gender in the novel (Indian and female characters)

Week 7: Mid-term. Introduction to Jacobs’s slave narrative depicting her life in slavery

Week 8: Jacobs’s text in between the domestic, sentimental and seduction novels and representative masculine slave narratives

Week 9: Analysis of narrative and cultural strategies in conjunction with race and gender in Jacobs’s text.

Week 10: Alcott’s Work as a story of women’s emergence in the public sphere in a transforming society.

Week 11: Analysis of the novel’s accommodation of realism with the conventions of sentimentalism and women’s fiction.

Week 12: Harper’s Iola Leroy and the post-slavery, post-Reconstruction America. On-going influence of the domestic and sentimental fiction.

Week 13: Status and color distinction within the black community; Iola Leroy as a „tragic mulatta“ and the problem of passing.

Week 14: Final test. Student evaluation.

Secondary literature (required):
Castiglia, Christopher. Bound and Determined: Captivity, Culture-Crossing, and White Womanhood from Mary Rowlandson to Patty Hearst. Chicago, London: The U of Chicago P, 1996. (selection)

Elbert, Sarah. „Introduction.“ Work: A Story of Experience by Louisa May Alcott. Shocken Books: New York, 1977. Ix- xliv.

Foster, Frances S. Written by Herself: Literary Production by African American Women, 1746-1892. Bloomington, Indianapolis: Indiana UP, 1993. (selection)

Goddu, Teresa. Gothic America: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia UP, 1997. (selection)

Grasso, Linda. The Artistry of Anger: Black and White Women’s Literature in America, 1820-1860. Chapel Hill, London: The U of North Carolina P, 2002. (selection)

Howard, June. «What Is Sentimentality?» American Literary History 11.1 (Spring 1990): 63-81.

Kaplan, Amy. «Manifest Domesticity». American Literature. No More Separate Spheres. 70.3 (September 1998): 581-606.

Nelson, Dana. The Word in Black and White: Reading ‘Race’ in American Literature, 1638-1867. New York, Oxford: Oxford UP, 1994. (selection)

Schloss, Dietmar. “Republicanism and Politeness in the Early American Novel”. Early America Re-Explored: Readings in Colonial, Early National, and Antebellum Culture. Eds. Fritz Fleischmann and Klaus H. Schmidt. New York: Peter Lang, 2000. 269-90.

Slotkin, Richard. Regeneration through Violence: the Mythology of the American Frontier, 1600-1800, Norman: U of Oklahoma P, 1973. (selection)

Welter, Barbara. „The Cult of True Womanhood: 1820-1860“. 1966. Locating American Studies: The Evolution of a Discipline. Ed. Lucy Maddox. Baltimore, London: The Johns Hopkins UP, 1999. 43-70.

 

Optional reading:
American Literature. No More Separate Spheres. 70.3 (Sept. 1998).

Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse. „The Problem of Population and the Form of the American Novel“. American Literary History 20.4 (Winter 2008): 667-85.

Baym, Nina. «Women’s Novels and Women’s Minds: An Unsentimental View of Nineteenth-Century American Women’s Fiction». Novel: A Forum on Fiction 31.3 (Summer 1998): 335-50.

Carby, Hazel. Reconstructing Womanhood : The Emergence of the Afro-American Woman Novelist. New York, Oxford: Oxford UP, 1989.

Davidson, Cathy. Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America. New York, Oxford: Oxford UP, 1986. (selection)

Douglas, Ann. The Feminization of American Culture. 1977. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998.

Elbert, Monika, ed. Separate Spheres No More: Gender Convergence in American Literature, 1830-1930. Tuscaloosa, London: The U of Alabama P, 2000.

Hendler, Glenn. Public Sentiments: Structures of Feeling in Nineteenth-Century American Literature. Chapel Hill, London: The U of North Carolina P, 2001.

Karcher, Carolyn. «Reconceiving Nineteenth-Century American Literature: The Challenge of Women Writers». American Literature 66.4 (Dec. 1994): 781-93.

Kelley, Mary. Private Women, Public Stage: Literary Domesticity in Nineteenth-Century America. New York, Oxford: Oxford UP, 1984.

Kilcup, Karen, ed. Soft Canons: American Women Writers and Masculine Tradition. Iowa City: U of Iowa P, 1999.

Maddock Dillon, Elizabeth. «Sentimental Aesthetics». American Literature 76.3 (September 2004): 495-523.

Merish, Lori. Sentimental Materialism: Gender, Commodity Culture, and Nineteenth-Century American Literature. Durham, London: Duke UP, 2000.

Moon, Michael and Cathy Davidson, eds. Subjects and Citizens: Nation, Race, and Gender from Oronooko to Anita Hill, Duke UP, Durham and London, 1995.

Romero, Lora. Home Fronts: Domesticity and Its Critics in the Antebellum United States. Durham, London: Duke UP, 1997.

Samuels, Shirley, ed. The Culture of Sentiment: Race, Gender, and Sentimentality in Nineteenth-Century America. New York, Oxford: Oxford UP, 1992.

Showalter, Elaine. Sister’s Choice: Tradition and Change in American Women’s Writing. Oxford: Clarendon P, 1991.

Šesnić, Jelena. Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.). Zagreb: Leykam International, 2010.

Tate, Claudia. «Allegories of Black Female Desire; or, Rereading Nineteenth-Century Sentimental Narratives of Black Female Authority». Changing Our Own Words: Essays on Criticism, Theory, and Writings by Black Women. Ed. Cheryl Wall. New Brunswick, London: Rutgers UP, 1991. 98-126.

Tawil, Ezra. „Domestic Frontier Romance, or, How the Sentimental Heroine Became White“. Novel: A Forum on Fiction 32.1 (Fall 1998): 99-124.

Tompkins, Jane. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York, Oxford: Oxford UP, 1985.

Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women Writers. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993.

Američki roman 19. stoljeća

Naziv kolegija: Američki roman 19. stoljeća
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: zimski semestar (3. ili 5.) / ljetni semestar (4.ili 6.)
Status: izborni
Oblik nastave: 1P+2S
Uvjeti za upis kolegija: Uvod u književnost 1 i 2

The Nineteenth-Century American Novel (A, 19)
Mon, 8.45-9.30 (A-105); Wed, 9.30-11.00 (A-105)
Instructor: Dr. Jelena Šesnić
ECTS: 6
Requirements: Introduction into the Study of English Literature 1 & 2

Course description: The novel figures as one of the key literary genres in the development of US national literature. The course proposes to chart a development and diversification of the American novel in the nineteenth century as it sustains the idea of American specificity on one hand, while,  on the other, reflects derivation from and postcolonial cultural dependence on the European (English) literary models.  The growing sense of American cultural consciousness will be traced on the exemplary novels that are still important cultural landmarks. In addition, the development of the novel suggests changes of literary styles and periods ranging from neo-classicist to romantic to realist and beyond. At the same time, these novels exemplify the most common sub-genres of the American novel at the time.
The proposed primary texts include:  Herman Melville’s Moby Dick  (1851; romance/ the philosophical novel; with some omissions); E . A. Poe’s The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838; the adventure/ gothic novel); Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin (1852; the sentimental novel); and William Dean Howells’ The Rise of Silas Lapham (1885; the realist novel).
Syllabus (alterations possible)
Week 1: American literature as a postcolonial form (Buell); Emerson’s idea of an American author in “The Poet”
Week 2: Jehlen, the novel and the middle class; Chase, the romance and the novel, the idea of an “American tradition”; Melville: Moby-Dick
Week 3: Moby-Dick (cont.); Melville in the context of his times (letters to Hawthorne; “Hawthorne and His Mosses”); Moby-Dick as the great American novel (Buell)

Week 4: Moby-Dick (cont.)
Week 5: Edgar Allan Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym; the romance and the gothic tradition; Hawthorne’s prefaces
Week 6: Pym (cont.); Goddu: the gothic, whiteness and blackness
Week 7: Pym (cont.)
Week 8: Mid-term test.
Week 9: Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin; the sentimental intervention; reform and politics vs art and literature?; the American novel and slavery
Week 10: Uncle Tom’s Cabin (cont.); Jane Tompkins and the “other” American Renaissance
Week 11: Uncle Tom’s Cabin  (cont.)
Week 12: WD Howells: The Rise of Silas Lapham; the problem of “American realism” (Howells, Twain)
Week 13: The Rise (cont.); Henry James’s selected prefaces; from James’s The American Scene
Week 14: The Rise (cont.)

Week 15: Final test. Student evaluation.

A. Primary readings:

Novels:
Herman Melville: Moby-Dick (with some omissions)
E.A. Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym
Harriet Beecher Stowe: Uncle Tom’s Cabin
William Dean Howells: The Rise of Silas Lapham

Prefaces, manifestoes, criticism, reviews:
W. Emerson: “The Poet”

Nathaniel Hawthorne: Prefaces (selection)
William Dean Howells: “A Call for Realism”
Henry James: The Art of the Novel (selection); The American Scene (selection)
Herman Melville: “Hawthorne and His Mosses”
Mark Twain: “James Fenimore Cooper’s Literary Offenses”

Buell, Lawrence. “The Unkillable Dream of the Great American Novel: Moby-Dick as Test Case”. American Literary History 20. 1-2 (Spring-Summer 2008): 132-55.
Chase, Richard. The American Novel and Its Tradition. New York: Doubleday Anchor Books, 1957. 1-28.
Goddu, Teresa. Gothic America: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia UP, 1997. (selection)
Hamilton, Geordie. “Rethinking the Politics of American Realism Through the Narrative Form and Moral Rhetoric of W.D. Howells’ The Rise of Silas Lapham”. American Literary Realism 42.1 (Fall 2009): 13-35.
Jehlen, Myra. “The Novel and the Middle Class in America”. Ideology and Classic American Literature. Eds. Sacvan Bercovitch and Myra Jehlen. Cambridge: Cambridge UP, 1986. 125-44.
Tompkins, Jane. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York, Oxford: Oxford UP, 1985. 122-46.

B. Supplementary readings:

Buell, Lawrence. “American Literary Emergence as a Postcolonial Phenomenon”. American Literary History 4.3 (Autumn 1992): 411-42.
Castronovo, Russ. Beautiful Democracy: Aesthetics and Anarchy in a Global Era. Chicago: U of Chicago P, 2007. (selection)
Fisher, Philip. Hard Facts: Setting and Form in the American Novel. Oxford: Oxford UP, 1986. (selection)
Frye, Northrop. Anatomy of Criticism. Princeton: Princeton UP, 1957. (selection)
Marx, Leo. The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford: Oxford UP, 1964. (selection)
Pease, Donald E., ed. New Essays on The Rise of Silas Lapham. New York: Cambridge UP, 1991.

Requirements: regular attendance and active participation in the seminar (10% of the grade); in-class and home assignments  (10 %); written tests (mid-term and final: 50 %; continuous assessment, mandatory); seminar paper (6-7 double-spaced pages, MLA style, 30 %)

 

Britanski romantizam: poezija

Naziv predmeta: Engleska književnost romantizma
Naziv kolegija: Britanski romantizam: poezija
(raniji naziv kolegija: Poezija engleskog romantizma)
Nastavnik: doc. dr. sc. Martina Domines Veliki
ECTS bodovi: 6

Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5, 4. ili 6. semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: upisan 3. ili 5.; 4. ili 6. semestar
Ispit: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi kolokvij u posljednjem tjednu nastave (u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu).

Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetkih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova, od (novo)historističkih pa sve do post-strukturalističkih pristupa romantizmu.

Sadržaj: Kolegij će se kroz stvaralaštvo Blakea, Wordswortha, Coleridgea, Byrona, Shelleya i Keatsa baviti nekim temeljnim romantičarskim konceptima kao što su pjesničko nadahnuće, sjećanje na prošlost, sublimnost, deizam i misticizam, odnos subjekta i prirode te subjekta i jezika. Pobuna protiv društvenih nepravdi, osjećaj za «malog» čovjeka, želja za stapanjem s prirodom, osjećaj usamljenosti i odbačenosti samo su neke od osnovnih osobina romantičarskog pjesnika koji sâm postaje središnjom temom svojih pjesama. Tematska okosnica cijelog kolegija je društveni angažman pojedinih pjesnika u njihovom nastojanju da budu priznati ‘zakonodavci svijeta’ (Shelley).

Sadržaj kolegija po tjednima:

1. tjedan: Uvod u razdoblje engleskog romantizma. Povijesni kontekst romantizma.
2. tjedan: William Blake – selections from Songs of Innocence and Experience
3. tjedan: Blake continued – “The Marriage of Heaven and Hell”
4. tjedan: William Wordsworth – excerpts from the 1800 Preface to Lyrical
 Ballads, a selection of poems from Lyrical Ballads
5. tjedan: Wordsworth continued: a selection of poems from Poems in Two Volumes
6. tjedan: Wordsworth continued – The Prelude (chosen books)
7. tjedan: Samuel Taylor Coleridge – selections from Biographia Literaria
8. tjedan: Coleridge continued – “The Rime of the Ancient Mariner”, “Kubla Khan”, “Dejection: an Ode”
kolokvij I
9. tjedan: George Gordon Byron –
excerpts from Childe Harold’s Pilgrimage
10. tjedan: Byron continued – excerpts from Don Juan, “Prometheus”, “Fare Thee Well”
11. tjedan: Percy Bysshe Shelley – “Ozymandias”, “Ode to the West Wind”
12. tjedan: Shelley continued – “To a Skylark”, excerpts from “A Defence
of Poetry”, “Prometheus Unbound”
13. tjedan: John Keats:
“To Autumn”, “La Belle Dame Sans Merci”, “Ode to
Psyche”
14. tjedan: Keats continued – “Ode to a Nightingale”, “Ode on a Grecian Urn”
15. tjedan: kolokvij II, seminarski rad


LITERATURA:

Obvezatna:
Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge:
Cambridge UP, 1998)
Roe, Nicholas. Romanticism: An Oxford Guide (Oxford: Oxford UP, 2005)
Wu, Duncan. Romanticism: An Anthology (3rd edition) (Oxford: Blackwell, 2006)
Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)

Dopunska:
Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical
 Tradition (London: Oxford UP, 1960)
Abrams, M. H.: Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic
Literature (London: Oxford UP, 1971)
Ashfield, Andrew and Peter de Bolla. The Sublime: A Reader in British Eighteenth-Century
Aesthetic Theory (Cambridge and New York: Cambridge UP, 1996)
Bainbridge, Simon (ed.) Romanticism: A Sourcebook (New York: Palgrave Macmillan, 2008)
Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)
Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry
(London: Cornell UP, any edition)
Bone, Drummond: The Cambridge Companion to Byron (Cambridge UP, 2004)
Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth’s Poetry of the 1790s (Chicago and
London: The University of Chicago Press, 2000)
Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its
Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford UP, 1981)
Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)
de Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia UP, 1984)
Duffy, Cian. Shelley and the Revolutionary Sublime (Cambridge UP, 2005)
Duffy, Cian and Peter Howell (ed.) Cultures of the Sublime (Palgrave Macmillan, 2011)
Erdman, David: Blake : Prophet against Empire (New York : Dover, 1991)
Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)
Hartman, Geoffrey: Wordsworth’s Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)
Lucas, John. William Blake: Longman Critical Reader (New York: Longman, 1998)
Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)
Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)
Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)
Pfau, Thomas and Robert F. Gleckner (ed.) Lessons of Romanticism (Durham and London:
Duke UP, 1998)
Roe, Nicholas. Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon  Press, 2003)
Scrivener, Michael Henry. Radical Shelley (Princeton: Princeton UP, 1982)
Simpson, David. Wordsworth’s Historical Imagination (New York and London: Methuen, 1987)
White, R.S. Natural Rights and the Birth of Romanticism in the 1790s (New York: Palgrave
Macmillan, 2005)
Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)

__________________________
(osim ak.god. 2019/20)

 

Aspekti američkoga romantizma

Naziv kolegija: Aspekti američkoga romantizma (A, 19. st.)
Zimski semestar 2019/20

Preddiplomski studij (2.-3. godina)
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar; zimski
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 3. ili 5. semestar studija

______________________________________________________________________________________

Dr Jelena Šesnić
Literary Seminar (2nd/3rd year): Aspects of American Romanticism (A, 19th c.)
Winter 2019/2020
Mon, 8:45-9:30 (A-105)
Wed, 10:15-11:45 (A-105)
Office: B-018
Phone: 4092060
E-mail: jsesnic@ffzg.hr

Office hours: Mon, 12:30-13:30; Thur 11-12

Course description: The period spans the decades from the 1820s to approximately the 1860s marked by the flowering of national literature in post-revolutionary times; the adoption and americanization of European ideas in so-called New England Transcendentalism, and the emergence of alternative (women, African Americans, commoners) voices. Alternatively called the American Renaissance, the period testifies to the coming-of-age of American literature. The texts are a representative selection of the unprecedented surge of creative energy that left no aspect of social and personal life untouched (from religion, education, women’s rights to politics and abolition), and will thus guide is in our examination of the past to which the American present owes so much.

Requirements: regular attendance; participation in class discussions; in-class and home assignments; seminar paper 6-7 pp. (ca 2000 words); mid-term + final test (continuous assessment, mandatory)

Selected works:

R.W. Emerson: selection of essays
Walt Whitman: Leaves of Grass (poetry, selection)
Henry David Thoreau: Walden (selection); selected essays
Margaret Fuller: Woman in the Nineteenth Century (essay)
Catharine Maria Sedgwick: Hope Leslie (novel)
Frederick Douglass: Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave
Herman Melville: Typee (novel; selection)

Readings (alterations possible)

October

Week 1: Introduction: key concepts; lit-historical context

Week 2: Emerson: selected essays („The American Scholar“, „Self-Reliance“)

Week 3: Emerson: „The Poet“; Walt Whitman, Leaves of Grass (selection)

Week 4: Thoreau: Walden (selected chapters)

Week 5: Thoreau: Walden (selected chapters)

November

Week 1: Thoreau: „Civil Disobedience“, „A Plea for Captain John Brown“ (essays)

Week 2: Fuller: „Autobiographical romance“, „Self-definitions“ (excerpts)

Fuller: Woman in the Nineteenth-Century

Week 3: Fuller: Woman. *Mid-term.*

Week 4: Sedgwick: Hope Leslie

 December

Week 1: Sedgwick: Hope Leslie

Week 2: Douglass: The Narrative

Week 3: Douglass: cont.

January

Week 1: Melville: Typee

Week 2: Melville, cont. *Seminar paper submission.*

Week 3: Evaluation. *Final test.*

 

Secondary readings: reading material will be provided in digital form on Omega.

Additional reading:

Bercovitch, Sacvan. The American Jeremiad, Madison: The U of Wisconsin P, 1978. (selection)

Pease, Donald. Visionary Compacts: American Renaissance Writings in Cultural Context, Madison: U of Wisconsin P, 1987. (selection)

Pease, Donald, ed. National Identities and Post-Americanist Narratives, Durham: Duke UP, 1994. (selection)

Rowe, John Carlos. At Emerson’s Tomb: The Politics of Classic American Literature.

New York: Columbia UP, 1997. (selection)

Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women Writers. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993. (selection)

Suvremeni američki roman

Naziv kolegija: Suvremeni američki roman
Instructor
: Prof. Stipe Grgas

ECTS credits: 6
Status:
elective

Semester: 3rd and 5th or 4th and 6th
Enrollment requirements:
enrollment in the 3rd and 5th or 4th and 6th semester
Course description:
The course explores a number of novels which have been published since 9/11. The argument for targeting this body of texts derives from the notion that the contemporary or the “now” of the United States dates from this event. The course attempts to describe the form of the novel in contemporary US writing, the manner in which it reflects the present moment in US history and the way it engages the challenges of present reality.

Objectives: The purpose of the course is to develop the student’s ability to approach literary texts and to broaden their perspectives on the complexity of US reality.
Course requirements: continual attendance, oral presentation, written assignment, written final exam

Week by week schedule: the event, the present, 9/11 and its representations, American myths and their literary representations, the new regionalism, the city and capital, the sense of the ending

Reading List:
Thomas Pynchon, Inherent Vice
Steve Erickson, Shadowbahn
Cormac McCarthy, No Country for Old Men
Don Delillo, Cosmopolis
Don DeLillo, „Hammer and Sickle“
Annie Proulx, „Tits Up in a Ditch“
Paul Beatty, The Sellout
Cormac McCarthy, The Road

 

 

Aspekti američkoga romantizma (2016/17)

Naziv kolegija: Aspekti američkoga romantizma (A, 19. st.)
Zimski semestar
Preddiplomski studij (2-3. godina)
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar; zimski
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 3. ili 5. semestar studija

______________________________________________________________________________________

Dr Jelena Šesnić
Literary Seminar (2nd/3rd year): Aspects of American Romanticism (A, 19th c.)
Fall 2016/2017
Mon, 8:45-9:30 (A-105)
Wed, 10:15-11:45  (A-105)
Office: B-018
Phone: 4092060
E-mail: jsesnic@ffzg.hr
Office hours: Mon, 12:30-13:30; Thur 11-12

Course description: The period spans the decades from the 1820s to approximately the 1860s marked by the flowering of national literature in post-revolutionary times; the adoption and americanization of European ideas in so-called New England Transcendentalism, and the emergence of alternative (women, African Americans, commoners) voices. Alternatively called the American Renaissance, the period testifies to the coming-of-age of American literature. The texts are a representative selection of the unprecedented surge of creative energy that left no aspect of social and personal life untouched (from religion, education, women’s rights to politics and abolition), and will thus guide is in our examination of the past to which the American present owes so much.

Requirements: regular attendance; participation in class discussions; in-class and home assignments; seminar paper 6-7 pp. (ca 2000 words); mid-term + final test (continuous assessment, mandatory)

Selected works:
R.W. Emerson: selection of essays
Walt Whitman: Leaves of Grass (selection)
Henry David Thoreau: Walden (selection)
Margaret Fuller: Woman in the Nineteenth Century
Catharine Maria Sedgwick: Hope Leslie (novel)
Frederick Douglass: Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave
Herman Melville: Typee (novel)

Readings (alterations possible)

October 2016
Week 1: Introduction: key concepts; lit-historical context
Emerson: selected essays („The American Scholar“, „Self-Reliance“)
Week 2: Emerson: „The Poet“; Walt Whitman, Leaves of Grass (selection)
Week 3: Thoreau: Walden (selected chapters)
Week 4: Thoreau: Walden (selected chapters)

November 2016
Week 1: Thoreau: „Civil Disobedience“, „A Plea for Captain John Brown“.
Week 2: Fuller: „Autobiographical romance“, „Self-definitions“ (excerpts)
Fuller: Woman in the Nineteenth-Century
Week 3: Fuller: Woman (cont.)
Week 4: Sedgwick: Hope Leslie (intro). *Mid-term.*

December 2016
Week 1: Sedgwick: cont.
Week 2: Sedgwick: cont.
Week 3: Douglass: The Narrative
Week 4: Douglass: cont.

January 2017
Week 1: Melville: Typee (intro)
Week 2: Melville, cont. *Seminar paper submission.*
Week 3: Melville, cont. *Evaluation. Final test.*

Secondary readings: additional reading material will be provided in digital form on Omega.
Additional reading:
Bercovitch, Sacvan. The American Jeremiad, Madison: The U of Wisconsin P, 1978. (selection)
Pease, Donald. Visionary Compacts: American Renaissance Writings in Cultural Context, Madison: U of Wisconsin P, 1987. (selection)
Pease, Donald, ed. National Identities and Post-Americanist Narratives, Durham: Duke UP, 1994. (selection)
Rowe, John Carlos. At Emerson’s Tomb: The Politics of Classic American Literature.
New York: Columbia UP, 1997. (selection)
Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women Writers. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993. (selection)

 

Viktorijanski roman. Poetika i politika

Naslov kolegija: Viktorijanski roman. Poetika i politika
The Victorian Novel. Poetics and Politics)
(Raniji naziv kolegija: Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika)
Nositelj/nastavnik: Prof. dr. sc. Tatjana Jukić
ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Oblik nastave: 1P+2S
Uvjeti za upis: Položen Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Trajanje: 3. ili 5. semestar

Opis kolegija: U kolegiju ćemo opisati i analizirati poetiku i politiku viktorijanskoga romana, uz pretpostavku da i poetika i politika ovise o vezama koje viktorijanski roman uspostavlja s diskursima prirodnih znanosti, društvene i političke teorije, te vizualnih umjetnosti. Usredotočit ćemo se na izabrane romane Charlotte Brontë, Charlesa Dickensa i George Eliot. Studentima se preporučuje da uz njih pročitaju i jedan roman Anthonyja Trollopea i/ili Thomasa Hardyja.

Način polaganja ispita: Konačnu ocjenu sačinjava uspjeh iz dviju pismenih provjera znanja (jedne sredinom i druge krajem semestra, 30% + 30% konačne ocjene), te iz eseja na zadanu temu (30% konačne ocjene), uz redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj (10% konačne ocjene).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.

SADRŽAJ KOLEGIJA PO TJEDNIMA
TJEDAN 1 Viktorijanska kultura i roman.
TJEDAN 2 Viktorijanski roman i prirodne znanosti. Lyell i Darwin.
TJEDAN 3 Viktorijanski roman i viktorijanske društvene i političke teorije (1). Spisateljice.
TJEDAN 4 Viktorijanski roman i viktorijanske društvene i političke teorije (2). Bentham i utilitarizam.
TJEDAN 5 Viktorijanski roman i vizualne umjetnosti (1). Panoptizam. Pripovjedač i fokalizacija.
TJEDAN 6 Viktorijanski roman i vizualne umjetnosti (2). Predrafaeliti.
TJEDAN 7 Kolokvij.
TJEDAN 8 Charlotte Brontë, Jane Eyre (1).
TJEDAN 9 Charlotte Brontë, Jane Eyre (2).
TJEDAN 10 Charles Dickens, Great Expectations (1).
TJEDAN 11 Charles Dickens, Great Expectations (2).
TJEDAN 12 George Eliot, Felix Holt, the Radical (1).
TJEDAN 13 George Eliot, Felix Holt, the Radical (2).
TJEDAN 14 Završna diskusija.
TJEDAN 15 Kolokvij. Evaluacija.

Obavezna literatura:
Charlotte Brontë, Jane Eyre, 1847.
Charles Dickens, Great Expectations, 1861.
George Eliot, Felix Holt, the Radical, 1866.

Izborna literatura:
George Eliot, Middlemarch, 1871.
John Fowles, The French Lieutenant’s Woman, 1969.
Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd, 1874.
Antohony Trollope, Doctor Thorne, 1858.
Nancy Armstrong, Fiction in the Age of Photography: The Legacy of British Realism. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 2000. 75-124.
Gillian Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. London: Routledge & Kegan Paul. 1983. 236-258.
Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 1992. 113-142.
Tatjana Jukić, Zazor, Nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2002. 157-208, 291-320.
J. Hillis Miller, Victorian Subjects. New York: Harvester Wheatsheaf. 229-235, 289-302.
Griselda Pollock, Vision and Difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art. New York i London: Routledge. 1988. 91-114.
Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton: Princeton UP. 1977. 37-72.
Herbert F. Tucker (ur.). Victorian Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 1999. 307-404.425-437.

 

Aspekti američkog romantizma (2015/16)

Naziv kolegija: Aspekti američkoga romantizma (A, 19. st.)
Zimski semestar
Dodiplomski studij (2-3. godina)
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar; zimski
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 3. ili 5. semestar studija

Fall 2015/2016
Mon, 8:45-9:30 (A-105)
Wed, 9:30-11 (A-105)
______________________________________________________________________________________

Course description: The period spans the decades from the 1820s to approximately the 1860s marked by the flowering of national literature in post-revolutionary times; the adoption and americanization of European ideas in so-called New England Transcendentalism, and the emergence of alternative (women, African Americans, commoners) voices. Alternatively called the American Renaissance, the period testifies to the coming-of-age of American literature. The texts are a representative selection of the unprecedented surge of creative energy that left no aspect of social and personal life untouched (from religion, education, women’s rights to politics and abolition), and will thus guide is in our examination of the past to which the American present owes so much.

Requirements: regular attendance; participation in class discussions; in-class and home assignments; seminar paper 6-7 pp. (ca 2000 words); mid-term + final test (continuous assessment, mandatory, non-negotiable)

Selected works:

R.W. Emerson: selection of essays

Walt Whitman: Leaves of Grass (selection)

Henry David Thoreau: Walden (selection); selection of essays

Margaret Fuller: Woman in the Nineteenth Century; selection of essays

Catharine Maria Sedgwick: Hope Leslie (novel)

Frederick Douglass: Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave

Herman Melville: Typee (novel)

 

Weekly Readings (alterations possible)

 

October 2015

Week 1: Introduction: key concepts; lit-historical context

Emerson: selected essays („The American Scholar“, „Self-Reliance“)

Week 2: Emerson: „The Poet“; Walt Whitman, Leaves of Grass (selection)

Week 3: Thoreau: Walden (selected chapters)

Week 4: Thoreau: Walden, cont.

 

November 2015

Week 1: Thoreau: „Civil Disobedience“, „A Plea for Captain John Brown“

Week 2: Fuller: „Autobiographical romance“, „Self-definitions“ (excerpts)

Fuller: Woman in the Nineteenth-Century

Week 3: Fuller: Woman (cont.)

Week 4: Sedgwick: Hope Leslie (intro) *Mid-term.

December 2015

Week 1: Sedgwick: cont

Week 2: Sedwwick: cont.

Week 3: Douglass: The Narrative

Week 4: Douglass: cont.

 

January 2016

Week 1: Melville: Typee (intro)

Week 2: Melville, cont. *Seminar paper submission.

Week 3: Melville, cont. Evaluation. *Final test.      

 

Secondary readings:

 • Additional reading material will be provided in digital form on Omega.

 

Bercovitch, Sacvan. The American Jeremiad, Madison: The U of Wisconsin P, 1978. (selection)

Pease, Donald. Visionary Compacts: American Renaissance Writings in Cultural Context, Madison: U of Wisconsin P, 1987. (selection)

Pease, Donald, ed. National Identities and Post-Americanist Narratives, Durham: Duke UP, 1994. (selection)

Rowe, John Carlos. At Emerson’s Tomb: The Politics of Classic American Literature.

New York: Columbia UP, 1997. (selection)

Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women Writers. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993. (selection)

 

 

 

Američki postmodernizam i popularna kultura

Nositelj: dr. sc. Sven Cvek
Nastavnik: dr. sc. Sven Cvek, Hrvoje Tutek
ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar, III. ili V., IV. ili VI. semestar, zimski, ljetni
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti za upis kolegija: Položen kolegij Uvod u studij engleske književnosti ili Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2

Obaveze studenta: aktivno i redovito sudjelovanje u radu seminara; pismeni kolokviji kao način kontinuirane evaluacije; seminarski rad.
____________________________________________________________________________________

Sadržaj: Kolegij nastoji ukazati na neke bitne probleme američkog postmodernizma, kao što su redefiniranje odnosa između “popularne” i “visoke” kulture, preispitivanje odnosa povijesti i fikcije, te mogućnost iznalaženja kritičke pozicije u kasnokapitaklističkom društvu. Kolegij će se baviti odabranim romanima američkog postmodernizma i njihovim interpretacijama i interakcijama s popularnim formama (tekstualnim, vizualnim, glazbenim) koje mogu biti shvaćene ili kao polje za iščitavanje autentičnog izraza “naroda” ili kao bitno neautentičan izraz otuđujuće kulturne industrije. Problemi koji će se provlačiti kroz kolegij uključuju pitanje distinkcije masovne i popularne kulture; konzumerizma; kulturne industrije i kulturne amnezije; simulakra; kulture kao pitanja identiteta; globalizacije i amerikanizacije, utopije.

Cilj: Upoznati student/ic/e s povijesnim periodom američkom postmodernizma, relevantnom teorijskom literaturom i problemima. Studenti/ce trebaju steći znanje o osnovnim kulturnim, društvenim i političkim kretanjima razdoblja te to znanje primijeniti na kritičko čitanje odabranih romana.

Literatura: (4-5 od navedenih naslova)
Ishmael Reed, Mumbo Jumbo
Willam Gibson, Neuromancer
Don DeLillo, White Noise
Art Spiegelman, Maus
Douglas Coupland, Generation X
Sherman Alexie, Reservation Blues
Octavia Butler, Parable of the Sower
Colson Whitehead, Zone One
Thomas Pynchon, Vineland
Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas
Ursula LeGuin, The Dispossessed
George Saunders, In Persuasion Nation

Uz navedene romane, studenti/ce moraju redovito čitati tekstove iz Readera koji će biti dostupan prije početka nastave. Reader će sadržavati izbor književnopovijesnih i teorijskih tekstove relevantnih za problematiku kolegija. Ti su tekstovi temelj za pismene kolokvije putem kojih će se kontinuirano evaluirati studentski rad.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra, te na kontinuiranoj evaluaciji putem kolokvija.

Irska kultura

Dr. Aidan O’Malley, visiting lecturer
Subject: Modern literature
Course title: Irish culture
ECTS credits: 6
Language: English
Duration: 1 semester
Nastava u ovome kolegiju odvijat će se kumulativno kroz dva mjeseca (od 13.10. do 13.12. 2014.). Stoga, premda je u fakultetskom rasporedu naznačeno da se radi o dvjema grupama, zapravo je riječ o jednoj grupi studenata koji nastavu pohađaju u oba navedena termina.
Status: elective
Course type: lectures, seminars
Prerequisites: enrolment in 3rd / 5th semester
Course requirements:

 • 10-15 minute oral presentation
 • Mid-term exam (you are not permitted to answer a question on the text you presented)
 • Final exam (you are not permitted to answer a question on the text you presented)
 • 1,500-2,000 word essay based on your presentation. Plagiarism will result in a fail grade.
 • Attendance and participation in class

Course description: This course provides an overview of Irish history, politics, literature and culture more generally, with the focus on the period from the late-nineteenth century to the present. Particular attention is paid to the intersections of political and cultural impulses that led to the creation of the two states in the twentieth century—the Republic and Northern Ireland—and to understanding how both subsequently operated as states. To do this, the course explores how ideas of what constituted Irish identity have been proposed, have come to assume hegemonic force, have been debated and resisted through political and cultural activities, as well as through modes of historical interpretation.
Objective: The course intends to further students’ skills in understanding how literary and other cultural texts interact with political and historical events. To this end, students will be introduced to some of the major texts in twentieth-century Irish literature and history. They will also be introduced to some of the major debates in Irish Studies such as postcolonialism, revisionism and nationalism.

Syllabus:

Session 1: Outlining the course and organisation of presentations
Session 2: Locating Ireland

Overview of Irish history and culture up to the 19th century
Session 3: Colonialism and Nationalism
Lecture: 19th-century Irish nationalism

Seminar: The Famine; Celticism; Cultural nationalism
Session 4: The Literary Revival
Lecture: The Revival and the founding of the Abbey Theatre

Seminar: W.B. Yeats, Cathleen Ni Houlihan; On Baile’s Strand
Session 5: The Myth of the West
Lecture: The role of the west in the Irish imagination

Seminar: J.M. Synge, The Playboy of the Western World; John Ford, dir., The Quiet Man
Session 6: Joyce
Lecture: Introduction to Joyce
Seminar: ‘The Dead’, from Dubliners
Session 7: The Founding of the Free State
Lecture: 1916; The War of Independence; The Civil War
Seminar: Neil Jordan, dir., Michael Collins
Session 8: The Creation of Northern Ireland
Lecture: Unionism; World War II; The founding of Northern Ireland

Seminar: Frank McGuinness, Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme
Session 9: Mid-Term Exam
Session 10: Being Irish in English
Lecture: The creation of an Irish identity in English

Seminar: Brian Friel, Translations
Session 11: The Northern Irish ‘Troubles’
Lecture: The history of the ‘Troubles’

Seminar: Paul Greengrass, dir., Bloody Sunday
Session 12: The Artistic Response to the ‘Troubles’
Lecture: The Northern Irish literary ‘renaissance’

Seminar: Seamus Heaney, selected poems; Anne Devlin, Ourselves Alone; Steve McQueen, dir., Hunger
Session 13: Gender in Ireland
Lecture: Women and gender in the Republic and Northern Ireland
Seminar: Eavan Boland, ‘Outside History’; Marina Carr, The Mai
Session 14: Sport in Ireland
Lecture: Varieties of sports in Ireland and their relationships with political and cultural movements; the GAA
Seminar: Football (soccer); Rugby; Horse racing
Session 15: Irish Music and Contemporary Ireland
Lecture: From Carolan to boy bands
Seminar: Traditional music; popular music; Lisa Barros D’Sa and Glenn Leyburn, dirs., Good Vibrations (2013)

Presentations

Session 4: Use of Irish myth in W.B. Yeats, On Baile’s Strand
W.B. Yeats, Cathleen Ni Houlihan and cultural nationalism
Session 5: Fathers and sons in J.M. Synge, The Playboy of the Western World:

Gender relations and stereotypes in John Ford, dir., The Quiet Man:
Session 6: The dead in Joyce, ‘The Dead’
Session 7: Heroes and anti-heroes in Neil Jordan, dir., Michael Collins
Session 8: Masculinities in Frank McGuinness, Observe the Sons of Ulster Marching
towards the Somme
Session 10: The depiction of language change in Brian Friel, Translations
Session 11: Concepts of justice in Paul Greengrass, dir., Bloody Sunday
Session 12: Senses of roots in Seamus Heaney, selected poems (‘Digging’; ‘Mid-Term

Break’; ‘Personal Helicon’; ‘Requiem for the Croppies’; ‘Toome’; ‘Broagh’;
‘The Tollund Man’)
Steve McQueen, dir., Hunger: the body as the site of politics
The depiction of the roles of women in the ‘Troubles’ in Anne Devlin,
Ourselves Alone
Session 13: Women in Ireland in the 20th century

Women, Ireland and Literature in Eavan Boland, ‘Outside History’
(De)generations in Marina Carr, The Mai
Session 14: Football (soccer); Rugby; Horse racing. Focus on the historical

developments of these sports, their political and social statuses and
how these may have changed, where they have featured in literary
and popular culture.
Session 15: The history of traditional music

Popular music since the 1960s in Ireland
Punk and the ‘Troubles’ in Good Vibrations

Required reading:
W.B. Yeats, On Baile’s Strand
J.M. Synge, The Playboy of the Western World
Sean O’Casey, Juno and the Paycock
Frank McGuinness, Observe the Sons of Ulster Marching towards the Somme
John McGahern, Amongst Women
Other texts listed in the syllabus will be available for photocopying as a Reader.

Optional references:
The Field Day Anthology of Irish Writing, vols. I-V, (Derry and Cork: Field Day and Cork University Press, 1991 and 2002)
Irish University Review, vol. 33, no. 1, (2003), ‘New Perspectives on the Irish Literary Revival’
Irish University Review, 35: 1 Spring/Summer 2005, (Special John McGahern issue)
The Canadian Journal of Irish Studies, 17:1, July 1991, (Special John McGahern issue)
The Irish Review, 4, Spring 1988, (Nationalism and Revisionism Symposium)
Jonathan Bardon, A History of Ulster: New Updated Edition, (Belfast: The Blackstaff Press, 2001)
George D. Boyce, Nationalism in Ireland, 3rd ed., (London and New York: Routledge, 1995)
Brendan Bradshaw, ‘Nationalism and Historical Scholarship in Modern Ireland’, Irish Historical Studies, XXVI: 104, November 1989, pp. 329-351
Ciaran Brady, (ed.), Interpreting Irish History: The Debate on Historical Revisionism, 1938-1994, (Dublin: Irish Academic Press, 1994)
Malcolm Brown, The Politics of Irish Literature: from Thomas Davis to W.B. Yeats, (London: George Allen & Unwin, 1972)
Terence Brown, (ed.), Celticism, (Amsterdam: Rodopi, 1996)
Terence Brown, Ireland: A Social and Cultural History 1922-1985, (London: Fontana, 1985)
Steve Bruce, God Save Ulster: The Religion and Politics of Paisleyism, (Oxford: Clarendon Press, 1986)
David Cairns and Shaun Richards, Writing Ireland: Colonialism, Nationalism and Culture, (Manchester: Manchester University Press, 1988)
Clare Carroll and Patricia King, (eds.), Ireland and Post-Colonial Theory, (Cork: Cork University Press, 2002)
Joe Cleary and Claire Connolly, (eds.) The Cambridge Companion to Modern Irish Culture, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
Terry Eagleton, Fredric Jameson, and Edward W. Said, Nationalism, Colonialism, and Literature (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990)
Roy Foster, The Irish Story: Telling Tales and Making It Up in Ireland, (London and New York: Allen Lane, The Penguin Press, 2001)
Roy Foster, Modern Ireland, 1600-1972, (London: Penguin, 1988)
Roy Foster, ‘The Problems of Writing Irish History’, History Today, 34: 1, January 1984, pp. 27-30.
Roy Foster, ‘‘We Are All Revisionists Now’’, The Irish Review, 1, 1986, pp. 1-5.
Ernest Gellner, Nations and Nationalism, (Oxford: Blackwell, 1983)
Ernest Gellner, Culture, Identity, and Politics, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987)
Nicholas Grene, The Politics of Irish Drama: Plays in Context from Boucicault to Friel, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
Stephen Howe, Ireland and Empire: Colonial Legacies in Irish History and Culture, (Oxford: Oxford University Press, 2000)
Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation (London: Vintage, 1996)
Joseph J. Lee, Ireland 1912-1985, Politics and Society, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)
Ben Levitas, The Theatre of Nation: Irish Drama and Nationalism, 1890-1916, (Oxford University Press, 2002)
David Lloyd, Ireland After History, (Cork: Cork University Press, 1999)
F. S. L. Lyons, Culture and Anarchy in Ireland, 1890-1939, (Oxford: Clarendon Press, 1979)
Eamonn McCann, War and an Irish Town, 3rd ed., (London and Boulder, Colorado: Pluto Press, 1993)
Conor McCarthy, Modernisation, Crisis and Culture in Ireland, 1969-1992, (Dublin and Portland, OR: Four Courts Press, 2000)
W. J. McCormack, (ed.), The Blackwell Companion to Modern Irish Culture, (Oxford: Blackwell, 1999)
John McGahern, Memoir, (London: Faber, 2006)
Christopher Murray, Twentieth-Century Irish Drama: A Mirror up to Nation, (Manchester and New York: Manchester University Press, 1997)
Lionel Pilkington, Theatre and the State in Twentieth-Century Ireland: Cultivating the People, (London and New York: Routledge, 2001)
Anthony Roche, Contemporary Irish Drama: From Beckett to McGuinness, (Dublin: Gill and Macmillan, 1994)
William Irwin Thompson, The Imagination of an Insurrection: Dublin, Easter 1916, A Study of an Ideological Movement, (New York and London: Harper and Row, 1972)

Američko žensko pismo 19. stoljeća (arhiva)

Course title: American Women’s Writing in the Nineteenth Century  (A, 19. st.)
Subject: Nineteenth-Century American Literature
Instructor: Dr. sc. Jelena Šesnić
ECTS credits: 6
Language: English
Duration: Fall semester
Status: Elective
Course type: 1 period lecture + 2 periods seminar
Prerequisites: Enrolment in the 3rd or 5th semester
Course requirements: Regular attendance; assignments in and outside class (discussion, written tasks, short presentations); seminar paper (6-7 pp, ca 2500 words); continuous evaluation (a mid-term  and a final test).

Course description: The course is an overview of representative texts by and about women in nineteenth-century America. In order better to contextualize the texts, we shall be looking at two traditions informing writing by women that are mutually compatible rather than exclusionary. The one is represented by Rowlandson’s captivity narrative and situates a woman at the centre of the project of nation-building, while the other is exemplified by Rowson’s hugely popular seduction novel, from which the novel writing in the States takes off. Thus the feminine tradition appears to be crucial from the very beginning for the way the American nation describes and represents itself. This argument, however, becomes possible only in the wake of the strong intervention into the field of literary history and literary canon formation enacted by feminist, poststructuralist, new historicist and cultural critics from the 1970s onwards.

Required reading:

Novels/ narratives

1. Mary Rowlandson: The Sovereignty and Goodness of God (1682)
2. Susanna Rowson: Charlotte Temple (1791)
3. Lydia Maria Child: Hobomok (1824)
4. Harriet Jacobs: Incidents in the Life of a Slave-Girl (1861)
5. Rebecca Harding Davis: Margret Howth (1861)
6. Frances Harper: Iola Leroy (1893)

Syllabus

Week 1: Two traditions of women’s writing in the USA; historical and cultural contexts of their emergence (Welter’s thesis, competing views). Revisionist interventions into the canon formation.

Week 2: Introduction to Rowlandson.Mary Rowlandson’s captivity narrative as a formative national text; Richard Slotkin’s notion of „regeneration through violence“

Week 3: Analysis of cultural, political, ethical, and gendered implications of Rowlandson’s captivity

Week 4: Susanna Rowson’s novel as a representative and generative instance of the seduction novel

Week 5: Rowson’s novel in the context of transatlantic cultural exchange and sentimentalism

Week 6: L.M. Child’s Hobomok and the idea of cultural nationalism

Week 7: Hobomok as a revisionst text; politics of race and gender in the novel (Indian and female characters)

Week 8: Mid-term. Introduction to Jacobs’s slave narrative depicting her life in slavery

Week 9: Jacobs’s text in between the domestic, sentimental and seduction novels and representative masculine slave narratives

Week 10: Analysis of narrative and cultural strategies in conjunction with race and gender in Jacobs’s text.

Week 11: Harding Davis’s Margret Howth as a novel of the industralizing America and of the emerging working class.

Week 12: Analysis of the novel’s accommodation of realism with the conventions of sentimentalism and women’s fiction.

Week 13: Harper’s Iola Leroy and the post-slavery, post-Reconstruction America. On-going influence of the domestic and sentimental fiction.

Week 14: Status and color distinction within the black community; Iola Leroy as a „tragic mulatta“ and the problem of passing.

Week 15: Final test. Student evaluation.

Secondary literature (required):

– Castiglia, Christopher. Bound and Determined: Captivity, Culture-Crossing, and White Womanhood from Mary Rowlandson to Patty Hearst. Chicago, London: The U of Chicago P, 1996. (selection)
– Foster, Frances S. Written by Herself: Literary Production by African American Women, 1746-1892. Bloomington, Indianapolis: Indiana UP, 1993. (selection)
– Goddu, Teresa. Gothic America: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia UP, 1997. (selection)
– Grasso, Linda. The Artistry of Anger: Black and White Women’s Literature in America, 1820-1860. Chapel Hill, London: The U of North Carolina P, 2002. (selection)
– Howard, June. «What Is Sentimentality?» American Literary History 11.1 (Spring 1990): 63-81.
– Kaplan, Amy. «Manifest Domesticity». American Literature. No More Separate Spheres. 70.3 (September 1998): 581-606.
– Nelson, Dana. The Word in Black and White: Reading ‘Race’ in American Literature, 1638-1867. New York, Oxford: Oxford UP, 1994. (selection)
– Schloss, Dietmar. “Republicanism and Politeness in the Early American Novel”. Early America Re-Explored: Readings in Colonial, Early National, and Antebellum Culture. Eds. Fritz Fleischmann and Klaus H. Schmidt. New York: Peter Lang, 2000. 269-90.
– Slotkin, Richard. Regeneration through Violence: the Mythology of the American Frontier, 1600-1800, Norman: U of Oklahoma P, 1973. (selection)
– Welter, Barbara. „The Cult of True Womanhood: 1820-1860“. 1966. Locating American Studies: The Evolution of a Discipline. Ed. Lucy Maddox. Baltimore, London: The Johns Hopkins UP, 1999. 43-70.
– Yellin, Jean Fagan. „The ‘Feminization’ of Rebecca Harding Davis“. American Literary History 2.2 (Summer 1990): 203-19.

Optional reading:

– American Literature. No More Separate Spheres. 70.3 (Sept. 1998).
– Armstrong, Nancy and Leonard Tennenhouse. „The Problem of Population and the Form of the American Novel“. American Literary History 20.4 (Winter 2008): 667-85.
– Baym, Nina. «Women’s Novels and Women’s Minds: An Unsentimental View of Nineteenth-Century American Women’s Fiction». Novel: A Forum on Fiction 31.3 (Summer 1998): 335-50.
– Carby, Hazel. Reconstructing Womanhood : The Emergence of the Afro-American Woman Novelist. New York, Oxford: Oxford UP, 1989.
– Davidson, Cathy. Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America. New York, Oxford: Oxford UP, 1986. (selection)
– Douglas, Ann. The Feminization of American Culture. 1977. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998.
– Elbert, Monika, ed. Separate Spheres No More: Gender Convergence in American Literature, 1830-1930. Tuscaloosa, London: The U of Alabama P, 2000.
– Foster, Frances S. Written by Herself: Literary Production by African American Women, 1746-1892. Bloomington, Indianapolis: Indiana UP, 1993.
– Hendler, Glenn. Public Sentiments: Structures of Feeling in Nineteenth-Century American Literature. Chapel Hill, London: The U of North Carolina P, 2001.
– Karcher, Carolyn. «Reconceiving Nineteenth-Century American Literature: The Challenge of Women Writers». American Literature 66.4 (Dec. 1994): 781-93.
– Kelley, Mary. Private Women, Public Stage: Literary Domesticity in Nineteenth-Century America. New York, Oxford: Oxford UP, 1984.
– Kilcup, Karen, ed. Soft Canons: American Women Writers and Masculine Tradition. Iowa City: U of Iowa P, 1999.
– Maddock Dillon, Elizabeth. «Sentimental Aesthetics». American Literature 76.3 (September 2004): 495-523.
– Merish, Lori. Sentimental Materialism: Gender, Commodity Culture, and Nineteenth-Century American Literature. Durham, London: Duke UP, 2000.
– Moon, Michael and Cathy Davidson, eds. Subjects and Citizens: Nation, Race, and Gender from Oronooko to Anita Hill, Duke UP, Durham and London, 1995.
– Romero, Lora. Home Fronts: Domesticity and Its Critics in the Antebellum United States. Durham, London: Duke UP, 1997.
– Samuels, Shirley, ed. The Culture of Sentiment: Race, Gender, and Sentimentality in Nineteenth- Century America. New York, Oxford: Oxford UP, 1992.
– Showalter, Elaine. Sister’s Choice: Tradition and Change in American Women’s Writing. Oxford: Clarendon P, 1991.
– Šesnić, Jelena. Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.). Zagreb: Leykam International, 2010.
– Tate, Claudia. «Allegories of Black Female Desire; or, Rereading Nineteenth-Century Sentimental Narratives of Black Female Authority». Changing Our Own Words: Essays on Criticism, Theory, and Writings by Black Women. Ed. Cheryl Wall. New Brunswick, London: Rutgers UP, 1991. 98-126.
– Tawil, Ezra. „Domestic Frontier Romance, or, How the Sentimental Heroine Became White“. Novel: A Forum on Fiction 32.1 (Fall 1998): 99-124.
– Tompkins, Jane. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York, Oxford: Oxford UP, 1985.
– Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women Writers. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993.

 

 

 

 

Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost

Naslov kolegija: Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost
Nastavnica
: dr. sc. Tihana Klepač, viši asist.

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Položen Uvod u studij engleske književnosti; upisan 3. ili 5. semestar
Okvirni sadržaj predmeta: Odabrani tekstovi oprimjeruju pretvaranje prostora u mjesto na australskom kontinentu. Pratit ćemo formulaciju australskog nacionalnog jastva od prvih prikaza krajolika kojima Australija biva tek orječena, uvedena u cirkulaciju kulturoloških dobara, pomirbe sa zemljopisnim i povijesnim specifičnostima, borbe s naslijeđenim načinima prikazivanja kontinenta i nacije, do formiranja nacionalne svijesti u preporodnom razdoblju te izgrađivanju nacije kroz romane kao kulminacije nacionalnog impulsa. Pratit ćemo, dakle, proces kojim daleka i nepoznata zemlja postaje dom.
Cilj kolegija: Cilj kolegija je na primjeru rane australske književnosti upoznati studente s načinima na koje naracije formuliraju nacionalno biće.
Studentske obveze: Kontinuirano praćenje. Studentice i studenti pišu seminarski rad (dio ocjene), aktivno sudjeluju u radu seminara (dio ocjene) te pišu dva kolokvija tijekom semestra. Ocjena se temelji na trajnom praćenju rada. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.

Sadržaj kolegija (po tjednima):
1. TJEDAN
Uvod u povijest i kulturu Australije

2. TJEDAN
Predstavljanje novog svijeta: 1789 – 1850;
Australija kao «zemlja čudnosti»

3. TJEDAN
Orječivanje kontinenta (Spivak); putopisi Jamesa Cooka, putopisni dnevnici istraživača unutrašnjosti kontinenta: Edward Eyre, Charles Sturt (odabrani dijelovi)

4. TJEDAN
Kolonijalno razdoblje 1850 – 1890;
britanski kažnjenički sustav; dnevnički zapis guvernera Phillipa; filmovi: Discovery:  Short History of the Wolrd – Convict Australia
5. TJEDAN
Pripovijesti o zločinu i kazni, utjecaj okoline na karakter; Početak formulacije «nacionalnih karakteristika»; Marcus Clarke: For the Term of His Natural Life, Rolf Boldrewood: Robbery Under Arms (odabrani dijelovi)

6. TJEDAN
«Prokleta bludnica» nasuprot «Božje policije» – reprezentacija žene u Australiji; film Timewatch: The Floating Brothel
7. TJEDAN
Ženska književnost: prilagođavanje romance, kao spisateljicama raspoloživog žanra, potrebama propitivanja i ironizacije položaja žene, braka, a često i konvencija žanra; Ada Cambridge: A Marked Man
8. TJEDAN

Oponašanje viktorijanskih modela: soneti, ljubavne pjesme; napuštanje tog modela, prazan stih za opisivanje rendžera; rana formulacija nacionalnih simbola: veličanje australske šikare, “grob u šikari”; poezija: Harpur, Kendall, Gordon, Ada Cambridge (odabrane pjesme)
Kolokvij
9. TJEDAN
Nacionalni preporod 1890 – 1922; r
azvoj gradova: Sydney, Melbourne; uloga časopisa The Bulletin, izdavačke kuće Angus i Robertson i Hajdelberške slikarske škole

10. TJEDAN
Odmak od konvencija romance i melodrame, čitatelj više nije britanski konzument egzotičnih priča o kolonijama. Prikazivanje Australije “iznutra”; ideje o australskom krajoliku i australskom “nacionalnom karakteru”; balada: Paterson: “The Man from Snowy River”; isječak iz filma The Man from Snowy River, 1982, redatelj: George Miller

11. TJEDAN
Kratka priča: Henry Lawson, Barbara Baynton (odabrane priče)

12 – 13. TJEDAN
Roman kao oblik izgrađivanja nacije – “Romani Federacije”; Miles Franklin: My Brilliant Career (usporedba s Jane Eyre); film: My Brilliant Career, 1979, redateljica: Gillian Anderson; Joseph Furphy: Such is Life (odabrani dijelovi)

14. TJEDAN
Kolokvij

Literatura za kolegij:
Zbog specifičnog područja kolegija i nedostupnosti knjiga, obvezna literatura je uklopljena u Early Australian Literature Reader koji studentima stoji na raspolaganju u fakultetskoj fotokopiraoni. Uz književne tekstove navedene u programu nastave po tjednima, Reader sadrži i slijedeće književnokritičke i književnopovijesne tekstove:

– Paul Carter, The Road to Botany Bay, Alfred A. Knopf, New York, 1988.
– Robert Hughes, The Fatal Shore, Vintage, New York, 1988.
– Elizabeth Webby, “Introduction” and “Colonial writers and readers,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ur.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 1-18 i50-74.
– Kerryn Goldsworthy, “Fiction from 1900-1970,” The Cambridge Companion to Australian Literature, Elizabeth Webby (ur.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 105-109.
– Anne Summers, Damned Whores and God’s Police, The Colonization of Women in Australia, Penguin, London, 1981.
– Susan Sheridan, Along the Faultlines – Sex, Race and Nation in Australian Women’s Writing, Allen & Unwin, St. Leonards, 1995.
– Leigh Astbury, City Bushmen, The Heidelberg School and the Rural Mythology, Oxford UP, Melbourne, 1985.

 

Britanski romantizam: poezija (arhiva)

Naziv kolegija: Britanski romantizam: poezija
(raniji naziv kolegija: Poezija engleskog romantizma
)
Nastavnik: dr. sc. Martina Domines Veliki
ECTS bodovi: 6

Jezik: engleski
Trajanje: 3. ili 5  semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: položen Uvod u studij engleske književnosti ili Uvod u studij engleske književnosti 1 i 2
Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij će se kroz stvaralaštvo Blakea, Wordswortha, Coleridgea, Byrona, Shelleyja i Keatsa baviti nekim temeljnim romantičarskim konceptima kao što su pjesničko nadahnuće, sjećanje na prošlost, sublimnost, deizam i misticizam, odnos subjekta i prirode te subjekta i jezika. Pobuna protiv društvenih nepravdi, osjećaj za „malog“ čovjeka, želja za stapanjem s prirodom samo su neke od osnovnih osobina svakog romantičarskog pjesnika koji sam postaje središnjom temom svojih pjesama. Naglasak će biti na romantičarima prve generacije koji su najsnažnije obilježili razdoblje engleskog romantizma.

Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s najznačajnijim pjesnicima engleskog romantizma te povijesnim, kulturnim, političkim i estetskim okružjem u kojem su stvarali i na koje su snažno utjecali. Studenti će imati priliku promišljati i analizirati odabrane pjesme, te će u dijalogu s nastavnikom stvoriti osobno viđenje pjesnika te ideoloških i estetskih implikacija njihove poezije s kraja 18. i prve polovice 19. Stoljeća. U tom će im pomoći niz kritičkih tekstova od tradicionalnih pa sve do post-strukturalističkih pristupa romantizmu.
Studentske obveze: kontinuirano praćenje (prvi kolokvij sredinom semestra i drugi u zadnjem tjednu nastave), u konačnu ocjenu ulazi i seminarski rad, pohađanje nastave, te aktivnost na satu.

Sadržaj kolegija po tjednima::
1. tjedan. Uvod u razdoblje engleskog romantizma. Periodizacija, preteče romantizma
2. tjedan. William Blake. Selections from Songs of Innocence and Experience
3. tjedan. Blake continued – The Marriage of Heaven and Hell
4. tjedan. William Wordsworth, excerpts from the 1800 Preface to Lyrical Ballads, a selection of poems from Lyrical Ballads
5. tjedan. Wordsworth continued – a selection of poems from Poems in two Volumes
6. tjedan. Wordsworth continued – The Prelude (chosen books)
7. tjedan. Samuel Taylor Coleridge – selections from Biographia Literaria
8. tjedan. Coleridge continued – The Rime of the Ancient Mariner, Dejection: an Ode
9. tjedan. Kolokvij 1
10. tjedan. George Gordon Byron – excerpts from Childe Harold’s Pilgrimage
11. tjedan. Byron continued – Prometheus, Fare Thee Well
12. tjedan. Percy Bysshe Shelley – Ozymandias, Ode to the West Wind
13. tjedan. Shelley continued – To a Skylark, excerpts from A Defence of Poetry, Preface to Prometheus Unbound
14. tjedan. John Keats – To Autumn, La Belle Dame Sans merci, Ode on a Grecian Urn
15. tjedan. Kolokvij 2

Popis literature:
Obvezatna::
– Bloom, Harold & Trilling, Lionel: Romantic Poetry and Prose (New York, London, Toronto : Oxford University Press, 1973) ili Wu, Duncan: A Companion to Romanticism (Oxford: Blackwell, 2001)
– Abrams, M. H.: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical  Tradition (London: Oxford University Press, 1960)
– Bloom, Harold: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry  (London: Cornell University Press, any edition)
– Curran, Stuart (ed.): The Cambridge Companion to British Romanticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)
– Daiches, David: A Critical History of English Literature in four volumes (relevant  chapters) (London : Secker & Warburg , 1992)

Dopunska::
– Abrams, M. H.: Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic  Literature (London: Oxford University Press, 1971)
– Bennett, Andrew: Romantic Poets and the Culture of Posterity (Cambridge UP, 1999)
– Brisman, Leslie: Romantic Origins (Ithaca and London: Cornell University Press, 1978)
– Bromwich, David: Disowned by Memory: Wordsworth’s Poetry of the 1790s (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000)
– Butler, Marilyn: Romantics, Rebels and Reactionaries – English Literature and its  Background 1760-1830 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1981)
– Day, Aidan: Romanticism (London and New York: Routledge, 1996)
– de Man, Paul: The Rhetoric of Romanticism (New York: Columbia University Press, 1984)
– Erdman, David: Blake : Prophet against Empire (New York : Dover, 1991)
– Gill, Stephen: The Cambridge Companion to Wordsworth (Cambridge UP, 2003)
– Hartman, Geoffrey: Wordsworth’s Poetry 1787-1813 (Harvard UP, 1987)
– Mellor, Anne K.: Romanticism and Gender (Routledge, 1993)
– Roe, Nicholas. Wordsworth and Coleridge: The Radical Years (Oxford: Clarendon  Press, 2003)
– Reed, Arden: Romanticism and Language (Cornell University Press, 1984)
– Bone, Drummond: The Cambridge Companion to Byron (Cambridge UP, 2004)
– Morton, Timothy: The Cambridge Companion to Shelley (Cambridge UP, 2006)
– Newlyn, Lucy: The Cambridge Companion to Coleridge (Cambridge UP, 2002)
– Wolfson, Susan: The Cambridge Companion to Keats (Cambridge UP, 2001)