Engleski romantizam

Dr. sc. Ljiljana Ina GJURGJAN, redoviti profesor
Naziv kolegija
: Engleski romantizam
3. ili 5.
, 4. ili 6. semestar, zimski, ljetni

ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje:1 semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: Upisan 3. ili 5., 4. ili 6. semestar (zimski, ljetni) studij
Ispit: Kontinuirano praćenje. Ocjena se izvodi iz ocjena dvaju kolokvija (jedan tijekom semestra i jedan na kraju), prezentacije na satu koja se predaje u obliku seminarskog rada (oko 1500 riječi) te redovnog pohađanja nastave i rada na satu.  Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.
Sadržaj: Engleski romantizam označava početak moderniteta, koja se očituje u novoj, ekološkoj osjetljivosti prema prirodi, ali i u novome shvaćanju subjekta, koji više nije stabilan, već se stalno preispituje i redefinira. U seminaru će naglasak biti na etičkom aspektu romantizma, veličanju Napoleona i libertinstva te pobuni protiv društvenih nepravdi i licemjerja kod Blakea, Byrona, Shelleya. U njihovim ćemo djelima i biografskim zapisima istraživati moderni osjećaj osamljenosti i neshvaćenosti te želju za boljim i pravednijim društvenim odnosima. Druga tema bit će estetika romantizma, koja s obzirom na klasicizam predstavlja kopernikanski obrat. Shvaćanje odnosa umjetnika,  prirode i umjetničkoga djela analizirat ćemo u djelima Wordswortha, Coleridgea, Shelleya i Keatsa. Temeljni koncept estetike romantizma, pojam sublimnoga, manifestira se kao kult prirode. No, motiv prirode u romantizmu se često vezuje uz pojam čudovišnoga, pa ćemo u seminaru istraživati i početke horrora u romanu Mary Shelley Frankenstein ili moderni Prometej te u Coleridgeovoj poeziji, kao i u stvaralaštvu američkog autora E. A. Poea.
Cilj: Utvrđivanje i proširivanje razumijevanje kritičkih promišljanja književnoga teksta («pomno čitanje», postmodernistička, kulturološka, feministička kritika); uvid u osnovne kulturološke koncepte 19. stoljeća u opreci prema  klasicističkoj estetici i logocentričkom poimanju svijeta.

Syllabus

 1. tjedan. Uvod. Poetika klasicizma, logocentrizam. A. Pope: from Essay on Criticism, Windsor Forest
 2. tjedan. W. Blake: «The Lamb», «The Tyger», «The Sick Rose», iz «The Marriage of Heaven and Hell».
 3. tjedan. W. Wordsworth:  iz Preface to Lyrical Ballads, «The Tables Turned», «Expostulation and Reply», «Daffodils», «Tintern Abbey», «Immortality Ode»
 4. tjedan. Wordsworth – nastavak
 5. tjedan. S. T. Coleridge: «The Rime of the Ancient Mariner»,.«Kubla Khan», «Christabel»
 6. tjedan. Byronic Hero
 7. tjedan. P.B. Shelley: «To a Skylark», «Ozymandias»; John Keats: «Ode on a Grecian Urn», «To Autumn», «Ode to Psyche», «Ode to a Nightingale»
 8. tjedan. MIDTERM EXAM
 9. tjedan. Gotska tematika i romantizam: M. Shelley: Frankenstein
 10. tjedan. Kenneth Braghan: Mary Shelley’s Frankenstein
 11. tjedan. James Whale: Frankenstein, feministička i kulturološka čitanja romana, Gayatri Spivak: «Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism», Barbara Johnoson: «My Monster/ My Self», Lee E. Heller: «Frankenstein and the Cultural Uses of Gothic»
 12. tjedan. American Gothic, E. A. Poe: «The Black Cat»
 13. tjedan. E. A. Poe. «The Raven»,  E. Bronfen from “The Most Poetic Topic”
 14. tjedan. WRITTEN EXAM, rezervno vrijeme

Popis literature:
OBVEZATNA

 1. The Oxford Anthology of English Literature (Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats); proza i poezija E.A. Poea
 2. David Daiches: A Critical History of English Literature (relevantna poglavlja)
 3. Mary Shelley: Frankenstein. Or Modern Prometheus
 4. Skripta (Odabrani kritički tekstovi u izboru Lj. I. Gj. podižu se u fotokopirani početkom semestra) 

DOPUNSKA

 1. H. M. Abrams: «The Mirror and the Lamp», Oxford U. Press
 2. Andrew Bennett: Romantic Poets and the Culture of Posterity, Cambridge U. Press, 1999
 3. Harold Bloom: The Visionary Company: A Reading of English Romantic Poetry
 4. Harold Bloom: (ur.) Romanticism and Consciousness: Essays in Criticism, New York: Norton
 5. Sir Maurice Bowra: The Romantic Imagiantion, Oxford U. Press,
 6. Jacques Derrida: Of Grammatology str. 97-107
 7. Alan Day: Romanticism, Routledge
 8. Graham Hough: The Romantic Poets, London: Hutchinson U. Library
 9. Ian MacCalman (ur.) An Oxford Companion to Romantic Age, Oxford U. Press, 1999