Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika (arhiva)

Naziv kolegija: Viktorijanski roman – poetika i kulturna politika EN1K03
Nastavnica: dr. sc. Tatjana JUKIĆ, red.prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik:  engleski
Trajanje: jedan semestar, 4. ili 6. semestar (u nekim ak. godinama i 3. ili 5.)
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: upisan treći ili peti, četvrti ili šesti semestar
Cilj kolegija: Kolegij se fokusira na opis i analizu prikazivačkih praksi konstitutivnih za viktorijansku kulturu, u interaktivnom odnosu prema književnosti. Cilj mu je stoga studentima ponuditi uvid u dominantne moduse viktorijanskih prirodnih znanosti, socijalne teorije i vizualnih umjetnosti, prije svega u dijalogu s retorikom viktorijanskoga romana. Prorada tih sadržaja važna je posebno stoga što upravo viktorijanska kultura snažno participira u genealogiji suvremene britanske kulture, ali i problemskih čvorova konstituentnih za suvremenu kulturnu politiku i humanističke znanosti uopće (npr. pitanje postkolonijalnosti); stoga je u fokusu kolegija upravo razvoj analitičkih sposobnosti studenata. Nastava u kolegiju uključivat će i predavanje i seminarski tip rada, a konačna ocjena objedinit će rezultate eseja na izabranu temu, te finalnog pismenog ispita.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Prorada tih sadržaja važna je posebno stoga što upravo viktorijanska kultura snažno participira u genealogiji suvremene britanske kulture, ali i problemskih čvorova konstituentnih za suvremenu kulturnu politiku i humanističke znanosti uopće (npr. pitanje postkolonijalnosti).
Korištene metode: Dijalog studenata s nastavnikom i zajednička analiza materijala, prije svega dostupnih elektronskih izvora.

Sadržaj kolegija:

1. Uvod u povijesnu kontekstualizaciju viktorijanske kulture.
2. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim prirodnim znanostima.
3. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim teorijama društva, ekonomskim teorijama i legislativom.
4. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim vizualnim umjetnostima.
5. Analiza Jane Eyre kao viktorijanskoga Bildungsromana. Problem obećanja i pripovjedna samolegitimacija.
6. Analiza Jane Eyre prema specifičnoj poziciji ženskog autorstva.
7. Analiza Great Expectations kao kritike viktorijanskog Bildungsromana. Pozicioniranje pripovjedne samolegitimacije.
8. Analiza Great Expectations prema konceptima jezika, imena i zakona.
9. Analiza Middlemarcha kao alegorije znanja i kulturne povijesti.
10. Pozicija pripovjedne samolegitimacije kod George Eliot.
11. Analiza viktorijanskog romana kao naslijeđa na primjeru The French Lieutenant’s Woman. Tehnika romana i viktorijanska geologija.
12. Analiza viktorijanskog romana kao naslijeđa na primjeru The French Lieutenant’s Woman. Tehnika romana i viktorijanska melankolija.
13. Viktorijanski roman i suvremena kritička teorija.
14. Završna diskusija.
15. Kolokvij. Evaluacija.

Literatura:
A. Obvezatna
Charlotte Brontë, Jane Eyre
Charles Dickens, Great Expectations
George Eliot, Middlemarch
John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
Nancy Armstrong, Fiction in the Age of Photography: The Legacy of British Realism. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 2000. 75-124.
Gillian Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. London: Routledge & Kegan Paul. 1983. 236-258.
Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 1992. 113-142.
Tatjana Jukić, Zazor, Nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2002. 157-208, 291-320.
J. Hillis Miller, Victorian Subjects. New York: Harvester Wheatsheaf. 229-235, 289-302.
Griselda Pollock, Vision and Difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art. New York i London: Routledge. 1988. 91-114.
Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton: Princeton UP. 1977. 37-72.
Herbert F. Tucker (ur.). Victorian Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 1999. 307-404.425-437.

B. Dopunska
U pripremi.

Način polaganja ispita: Konačna ocjena objedinit će rezultate eseja na izabranu temu, te finalnog pismenog ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.