Sintaktičke teorije

Naziv kolegija: Sintaktičke teorije
Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
Nastavnik: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
Status: izborni
Broj ECTS bodova: 5
Semestar u kojem se kolegij sluša: 1. ili 3. (zimski) diplomskog studija
Uvjeti: –

Cilj kolegija:
Upoznati studente s glavnim pristupima i sintaktičkim teorijama od početka 20. stoljeća do danas te ih uputiti u različite načine jezične analize i prikaza, kao i postavke o strukturi jezika općenito, čime im se pruža mogućnost da naučenu teorijsku podlogu primijene u vlastitim istraživanjima jezika te je na široj razini povežu s ostalim znanostima.

Program nastave po tjednima:

Tjedan Tema
1. Uvod u povijest sintaktičkih teorija 20. stoljeća.
2. Od Bloomfielda do Chomskog. Rane generativne teorije.
3. Transformacijska gramatika Chomskog. Standardna teorija i Proširena standardna teorija.
4. Generativna semantika. Teorije ograničenja: Generalizirana gramatika fraznih struktura.
5. Gramatika fraznih struktura pokretanih glavom. Leksička funkcionalna gramatika.
6. Teorija upravljanja i vezanja i X’- teorija. Minimalistički program.
7. Relacijska gramatika. Ovisnosne gramatike.
8. Funkcionalni pristupi jezičnoj analizi. Praški jezični krug.
9. Martinetova Funkcionalna sintaksa.
10. Funkcionalna gramatika S. Dika i Funkcionalna diskursna gramatika.
11. Sistemska funkcionalna gramatika.
12. Gramatika uloga i referenci. Pojavnosna gramatika.
13. Kognitivna gramatika.
14. Konstrukcijska gramatika.
15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Način rada:
Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na seminaru rješavaju određeni zadatak. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo.

Studentske obaveze i elementi vrednovanja:
Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi te rješavanju zadataka u seminarskom dijelu. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu.

Obavezna literatura (odabrana poglavlja i stranice):
Brown, Keith & Miller, J. (ur.) (1996). Concise Encyclopedia of Syntactic Theories. Oxford New York: Pergamon

Moravcsik, Edith (2006). An Introduction to Syntactic Theory. New York: Continuum

Newmeyer, Frederick (1986). Linguistic Theory in America (2. izd.). Orlando: Academic Press, Inc.

Matthews, Peter H. (1993). Grammatical Theory in the United States from Bloomfield to Chomsky. Cambridge: Cambridge University Press

Sag, Ivan, Wasow, Thomas & Bender, Emily (2003). Syntactic Theory: A Formal Introduction (2. izdanje). Chicago: CSLI Publications

 

Dodatna literatura:
Chomsky, Noam (1957). Syntactic Structures. Gravenhage: Mouton

Graffi, Giorgio (2001). 200 Years of Syntax: A Critical Survey. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins

Müller, Stefan (2016). Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches. Berlin: Language Science Press

Poole, Geoffrey (2011). Syntactic Theory (2. izd.). Basingstoke: Palgrave Macmillan

Sells, Peter (1985). Lectures on Contemporary Syntactic Theories. Chicago: CSLI Publications

Pollock, Jean-Yves (1989). Verb Movement, Universal Grammar, and the Structure of IP. Linguistic Inquiry 20: 365-424

Nichols, Johanna (1984). Functional Theories of Grammar. Annual Review of Anthropology 13: 97–117.

Newmeyer, Frederick. (2001). The Prague School and North American functionalist approaches to syntax. Journal of Linguistics 37: 101 – 126

Dik, Simon C. (1991). Functional Grammar. U: F. Droste i J. Joseph (ur.), Linguistic theory and grammatical description. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

Hengeveld, Kees & Mackenzie, J. Lachlan (2010), Functional Discourse Grammar. U: Bernd Heine i Heiko Narrog (ur.), The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press, 367-400.

Halliday, M. A. K. (1984). A Short Introduction to Functional Grammar. London: Arnold

Van Valin, Robert D., Jr. & Randy LaPolla (1997). Syntax: Structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press.

Langacker, Ronald W. (2008). Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press.

Goldberg, Adele. (1995) Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.