Arhiva kategorije: 9. semestar i naslovni JED – NASTAVNIČKI SMJER – jednopredmetni

Dvojezičnost

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2016/2017

JEDNOPREDMETNI/DVOPREDMETNI STUDIJ

3. semestar

Naziv kolegija: DVOJEZIČNOST
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnik: dr.sc. Stela Letica Krevelj, poslijedoktorand
ECTS-bodovi: 5
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (III. semstar diplomskog studija)
Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti:
Uvjeti:
Položen ispit iz Glotodidaktike i Usvajanja drugog jezika ili ekvivalentnih kolegija na drugim diplomskim programima nastavničkog smjera
Ispit:
Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima sudjelovanja u nastavi, dva kolokvija te projektnome zadatku.

Sadržaj: Određenje dvojezičnosti (pod čime se podrazumijeva i višejezičnost); povijesni pregled istraživanja dvojezičnosti; odnos i vrste individualne i društvene dvojezičnosti; dinamika dvojezičnoga razvoja (u prirodnome i institucionaliziranome kontekstu); jezična obrada kod dvojezičnih osoba; međujezični utjecaji u višejezičnom sustavu; komunikacijska kompetencija dvojezičnih osoba; jednojezični i dvojezični modalitet; prebacivanje koda; odumiranje jezika; odnos dvojezičnosti i spoznaje; dvojezičnost i obrazovanje.

Cilj: Stjecanje uvida u temeljne procese dvojezičnoga (višejezičnoga) razvoja, posebitosti lingvističke i komunikacijske kompetencije dvojezičnih osoba te temeljna pitanja dvojezičnoga obrazovanja.

Obvezna literatura (odabrana poglavlja):
Aronin, L., & Singleton, D. (2012). Multilingualism (Vol. 30).  John Benjamins Publishing.
Auer, P., & Wei, L. (Eds.). (2007). Handbook of multilingualism and multilingual communication (Vol. 5). Walter de Gruyter.
Cenoz, J., Hufeisen, B., & Jessner, U. (2003). The multilingual lexicon. Springer Netherlands.
Cenoz, J. (2009). Towards multilingual education: Basque educational research from an international perspective (Vol. 72). Multilingual Matters.
Helot, C.,& O’Laoire, M. (2011). Language Policy for the Multilingual Classroom. Bristol: Multilingual Matters.
Todeva, E., & Cenoz, J. (Eds.). (2009). The multiple realities of multilingualism: Personal narratives and researchers’ perspectives (Vol. 3). Walter de Gruyter.
Časopisi: Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Multilingualism, Language Awareness, Journal of Multilingual and Multicultural Development

 

Višejezičnost

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2015/2016

JEDNOPREDMETNI/DVOPREDMETNI STUDIJ

9. semestar

Naziv kolegija: VIŠEJEZIČNOST
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, doc.
Nastavnici: dr. sc. Stela Letica Krevelj, postdoc.
ECTS-bodovi: 3
Jezik: engleski
Semestar: IX
Status: izborni

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:
Tjedna satnica: 2+2+0. Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata, te vježbama na kojima kreiraju i analiziraju primjere nastavnih materijala i aktivnosti, promatraju školsku nastavu koja ilustrira sadržaje koji se obrađuju u kolegiju.

Provjera znanja: Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima aktivnoga sudjelovanja u nastavi (15 %), dvama kolokvijima (ukupno 50 %) te projekntome zadatku (35 %).

Uvjeti: Položen ispit iz Procesa ovladavanja jezikom i Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika ili ekvivalentnih kolegija na drugim diplomskim programima nastavničkog smjera

Sadržaj: Određenje individualne i društvene višejezičnosti; razvoj individualne i društvene višejezičnosti; istraživanja višejezičnosti; modeli višejezičnosti; osobine višejezičnog govornika; međujezični utjecaji u višejezičnim sustavima; posebnosti višejezične komunikacije; gubitak i održavanje jezika; višejezičnost i obrazovanje; višejezičnost i vrednovanje; višejezičnost i spoznaja; višejezičnost i emocije; engleski jezik i višejezične zajednice.

Cilj: Uvid u teorijska promišljanja o razvoju i odražavanju individualne i društvene višejezičnosti, ključne pojmove i osnovnu terminologiju. Razumijevanje povijesnog i suvremenog konteksta razvoja višejezičnosti te uloge višejezičnosti u lokalnim i globalnim zajednicama.

Ishodi:

Specifične kompetencije

  • studenti će moći prepoznati različite teorijske pristupe u objašnjenju razvoja individualne i društvene višejezičnosti te povijesno i geografski kontekstualizirati različite vrste dvojezičnosti
  • student će znati objasniti osnovnu terminologiju iz područja istraživanja višejezičnosti
  • student će biti spreman iznijeti svoja promišljanja o individualnim i društvenim vidovima višejezičnosti; razvit će početne istraživačke kompetencije.

Generičke kompetencije

Studenti će razviti sposobnost pronalaženja relevantne literature, njenog kritičkog iščitavanja, sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svojim razmišljanjima i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika

Obvezna literatura:

Aronin, L. i Hufeisen, B. (2009). The Exploration of Multilingualism. Amsterdam: J. Benjamins. . [odabrana poglavlja]

Auer, P. i Wei, L. (ur.) (2007). Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication.Mouton de Gruyter. [odabrana poglavlja]

Cenoz, J. ((2009). Towards Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters. [odabrana poglavlja]

Herdina, P. i Jessner, U. (2002). A Dynamic Model of Multilingualism: Perspectives of Change in Psycholinguistics.Multilingual Matters Ltd.

Weber, J-J., i Horner, K. (2012). Introducing Multilingualism: A social approach. London: Routledge. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:

Aronin, L. i Singleton, D. (2012). Multilingualism. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Helot, C. i O’Laoire, M. (2011).Language Policy for the Multilingual Classroom: Pedagogy of the Possible. Bristol: Multilingual Matters.

Pavlenko, A. (2007). Emotions and Multilingualism. Cambridge University Press.

Singleton, D.,Fishman, J.A., Aronin, L., O’Laoire, M. (2013) (Eds).Current Multilingualism: A New linguistic dispensation. Berlin: Walter de Gruyter.

Časopisi: International Journal of Multilingualism, Journal of Multilingual and Multicultural Development, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Provođenje anonimne ankete sa studentima tijekom nastave i po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Week Topics
1 Individual and societal multilingualism
2 Multiple language acquisition
3 Characteristics of multilingual users
4 Crosslinguistic interaction
5 Language development in multilingual conditions
6 Models of multilingualism
7 Multilingualism and assessment
8 Revision –Test 1
9 Research on multilingualism
10 Multilingualism and English
11 Multilingualism and emotions
12 Multilingualism and eduction
13 Identities and attitudes
14 Multilingualism and teaching
15 Revision – Test 2

 

Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

9. semestar

Naziv kolegija: UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
Nositelj
kolegija: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović

Nastavnici: dr. sc. Renata Geld, docent, Mihajla Ćavar Portolan
ECTSbodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: IX.
Status
: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima sudjelovanja u nastavi, tri kolokvija te projektnome zadatku.
Cilj
: Stjecanje uvida u teorijske i praktične aspekte ranog učenja stranoga jezika; razumijevanje kognitivnih i afektivnih osobina učenika relevatnih za usvajanje jezika; ovladavanje glavnim strategijama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi.
Ishodi
Po završetku kolegija
– studenti će moći prepoznati različite teorijske pristupe u objašnjenju uloge dobi u ovladavanju engleskim jezikom
– moći će objasniti glavne hipoteze o ulozi dobi
– bit će spremni iznijeti svoje stavove o ulozi dobi u procesu ovladavanja engleskim jezikom
– bit će spremni osmisliti i provesti manje istraživanje o ovladavanju različitih aspekata engleskog jezika u različitim dobnim skupinama

Studenti će također razviti sposobnost pronalaženja i kritičkog iščitavanja relevantne literature, njene sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika; razvit će početne istraživačke kompetencije.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction; Key concepts
2 Early language learning and the age factor concept
3 Linguistic, cognitive, affective and motorical development of young learners
4 Research into early language learning
5 REVISION – Test 1
6 TPR and other teaching techniques in early language teaching
7 Errors and approach to error correction in early language learning
8 Role of media in early language teaching
9 Role of teacher in early language learning
10 REVISION – Test 2
11 Development of linguistic and communicative competence
12 Development of cultural awareness
13 Assessment and self-assessment in early language teaching
14 Expectations, aims and possible achievements of early FL programmes
15 REVISION – Test 3

Način rada: Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata.

Obvezna literatura
:

– Brewster, J., Ellis, G., Girard, P. (2002). The Primary English Teacher’s Guide. Harlow, UK: Pearson Education Limited.
– Enever, J. (Ed.) (2011). ELLiE. Early language learning in Europe. London: British Council. [odabrana poglavlja]
– Enever, J., Moon, J. & Raman, U. (Ed.) (2009). Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives. Reading, UK: Garnet Publishing Ltd. [odabrana poglavlja]
– Mihaljević Djigunović, J. (2009). Individual differences in early language programmes. In: M. Nikolov (Ed.),The age factor and early language learning, 199-225. Berlin-New York: Mouton de Gruyter
– Mihaljević Djigunović, J. (2012). Early EFL learning in context – Evidence from a country case study. London: The British Council.
– Moon, J. i  Nikolov, M. (Ed.) Research into Teaching English to Young Learners. Pecs: University Press PECS. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. (Ed.) (2009). Early learning of modern foreign languages. Processes and outcomes. Bristol, UK: Multilingual Matters. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. (Ed.) (2009). The age factor and early language learning. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. i Mihaljević Djigunović, J. (2006). Recent research on age, second language acquisition, and early foreign language learning, ARAL 26: 234-260.
– Nikolov, M. & Mihaljević Djigunović, J. (2011). All shades of every color: An overview of early teaching and learning of foreign languages. ARAL, 31: 95-119.
– Vilke, M., Vrhovac, Y. (Ed.) (1995). Children and Foreign Languages II. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Berk, L. E. (2010). Exploring lifespan development. Boston, MA: Pearson Education, Inc. [odabrana poglavlja]
– Mihaljević Djigunović, J. (2009). Impact of learning conditions on young FL learners’ motivation. In M. Nikolov (Ed.), Early learning of modern foreign languages. Processes and outcomes, 75-89. Bristol, UK: Multilingual Matters
– Nikolov, M., Curtain, H. (Ed.) (2000). An early start: Young learners and modern languages in Europe and beyond.  Strasbourg: Council of Europe.

– Nikolov, M. (2002). Issues in English Language Education. Wien: Peter Lang.
– Pinter, A. (2011). Children learning second languages. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan. [odabrana poglavlja]
– Szulc-Kurpaska, M. (2007). Teaching and researching very young learners: “They are unpredictable”. In M. Nikolov, J. Mihaljević Djigunović, M. Mattheoudakis, G. Lundberg, & T. Flanagan (Ed.), Teaching modern languages to young learners: Teachers, curricula and materials,  35-46. Strasbourg: Council of Europe.
– Vilke, M. (1991). Vaše dijete i jezik. Zagreb: Školska knjiga.

– Vilke, M., Vrhovac, Y. (Ed.) (1993). Children and Foreign Languages I. Zagreb: Filozofski fakultet.  [odabrana poglavlja]
– Vrhovac, Y. (Ed.) (1999). Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naprijed.
– Vrhovac, Y. (Ed.) (2001). Children and Foreign Languages III. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]

 

 

 

 

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2015/2016

JEDNOPREDMETNI/DVOPREDMETNI STUDIJ

3. semestar

Naziv kolegija: Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnik: dr.sc. Renata Geld
ECTS-bodovi: 5
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (3. semestar diplomskog studija)
Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti: odslušan (položen) kolegij: Kognitivna lingvistika
Ispit: kontinuirana evaluacija (2 testa i projektni zadatak)  

Cilj: Stjecanje znanja o temeljnim aspektima kognitivnolingvističke teorije koji su relevantni u suvremenim strujanjima u teoriji usvajanja drugog jezika te u teoriji i praksi učenja i poučavanja stranoga jezika. Po završenom kolegiju, studenti će moći uspješno:
–  prepoznati relevantne elemente kognitivnolingvističke teorije i primijeniti ih u praksi
–  osmisliti načine provjere određenih teorijskih postavki u praksi
– prilagoditi nastavni materijal i pristup poučavanja gramatike i vokabulara koristeći kognitivnolingvistički opis jezika
– konsolidirati prethodno stečena znanja o jeziku, usvajanju jezika i pouci jezika s obzirom na kognitivnolingvistički uvid u prirodu jezika.
Način rada: Na nastavi se očekuje visok stupanj pripremljenosti i interakcije studenata. Uspješnost na kolegiju se mjeri navedenim testovima u 5. i 10. tjednu nastave te aktivnim sudjelovanjem u osmišljavanju i provođenju mikro projekata.

week Topics
1 Fundamental concepts
Introduction            
2 Fundamental concepts: the nature of language and language vis-à-vis other cognitive processes 
3 Fundamental concepts: aspects of conceptual structure and construal
4 Fundamental concepts: cognitive motivation in language / the nature of grammar/lexicon
5 REVISION
Test 1
6 Language as an experiential phenomenon: L1 vis-à-vis L2
7 Strategic construal (L2 construal): cognitive learning strategies vis-à-vis general cognitive processes                       
8 Strategic construal (L2 construal): from specificity to schematicity / from idiomaticity to grammar
9 Learning L2 by insight: grammar as conceptual structure/meaningfulness of grammar/”making sense” of grammar                                  
10 REVISION
Test 2                                                        
11  Ways of testing theory in practice
12 Ways of testing theory in practice: microproject I – plans and drafts
13 Consolidation
14 Ways of testing theory in practice: microproject II – reports             
15 Ways of testing theory in practice: microproject II – reports               

Obavezna ispitna literatura:
1) Achard, M. i Niemeier, S. (ur.) 2004. Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition, and Foreign Languge Teaching. Walter de Gruyter Inc (Uvod – str. 1-11 i Achardov članak – str. 165-192).
2) Geld, R. i Đurđek, S. 2009. Gradience in L2 procesing: the importance of the non-protoypical, u Brdar, M., Omazić, M. i Pavičić-Takač V. (ur.) Cognitive Approaches to English: Some Fundamental Interdisciplinary and Applied Aspects, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
3) Geld, R. 2006. Konceptualizacija i vidovi konstruiranja značenja: temeljne postavke i pojmovi kognitivnolingvističkog teorijskog okvira, Suvremena lingvistika, 62, str. 183-211.
4) Geld, R. 2006. Strateško konstruiranje značenja engleskih fraznih glagola, Jezikoslovlje, 7.1-2, str. 67-111.
5) Putz M., Niemeier S., Dirven R. (ur..) 2001. Applied Cognitive Linguistics I: Theory and Language Acquisition.Berlin/ New York: Mouton de Gruyter (Uvod – str. xiii-xviii, Langackerov članak – str. 3-39 te Tylerov i Evansov članak – str. 63-105).
6) Putz, M., Niemeier, S., Dirven, R. (ur..) 2001. Applied Cognitive Linguistics II: Language Pedagogy. Berlin/New York: Mouton de Gruyter (Uvod – str. xiii-xx, Dirvenov članak – str. 3-27, Kövecsesov članak – str. 87-115 te Barcelonin članak – str. 117-146).

7) Radden, G. i Dirven, R. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins (odabrana poglavlja).

Dodatna literatura: 
1) Aarts, B., Denison, D., Keizer, E., Popova, G. (ur.) 2003. Fuzzy Grammar. Oxford: Oxford University Press
2) Dirven, R. i Verspoor, M. 2004. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
3) Rudzka-Ostyn, B. 2003. Word Power: Phrasal Verbs and Compounds, A Cognitive Approach. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

 

Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi-arhiva

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija: UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
Nositelj
kolegija: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović

Nastavnik: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović
ECTSbodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: IX.
Status
: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima sudjelovanja u nastavi, tri kolokvija te projektnome zadatku.
Cilj
: Stjecanje uvida u teorijske i praktične aspekte ranog učenja stranoga jezika; razumijevanje kognitivnih i afektivnih osobina učenika relevatnih za usvajanje jezika; ovladavanje glavnim strategijama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi.
Ishodi
Po završetku kolegija
– studenti će moći prepoznati različite teorijske pristupe u objašnjenju uloge dobi u ovladavanju engleskim jezikom
–   moći će objasniti glavne hipoteze o ulozi dobi
–   bit će spremni iznijeti svoje stavove o ulozi dobi u procesu ovladavanja engleskim jezikom
–  bit će spremni osmisliti i provesti manje istraživanje o ovladavanju različitih aspekata engleskog jezika u različitim dobnim skupinama

Studenti će također razviti sposobnost pronalaženja i kritičkog iščitavanja relevantne literature, njene sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika; razvit će početne istraživačke kompetencije.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction; Key concepts
2 Early language learning and the age factor concept
3 Linguistic, cognitive, affective and motorical development of young learners
4 Research into early language learning
5 REVISION – Test 1
6 TPR and other teaching techniques in early language teaching
7 Errors and approach to error correction in early language learning
8 Role of media in early language teaching
9 Role of teacher in early language learning
10 REVISION – Test 2
11 Development of linguistic and communicative competence
12 Development of cultural awareness
13 Assessment and self-assessment in early language teaching
14 Expectations, aims and possible achievements of early FL programmes
15 REVISION – Test 3

Način rada: Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata.

Obvezna literatura
:
– Brewster, J., Ellis, G., Girard, P. (2002). The Primary English Teacher’s Guide. Harlow, UK: Pearson Education Limited.
– Enever, J. (ur.) (2011). ELLiE. Early language learning in Europe. London: British Council. [odabrana poglavlja]
– Enever, J., Moon, J. & Raman, U. (ur.) (2009). Young Learner English Language Policy and Implementation: International Perspectives. Reading, UK: Garnet Publishing Ltd. [odabrana poglavlja]
– Mihaljević Djigunović, J. (2009). Individual differences in early language programmes. In: M. Nikolov (ed.), The age factor and early language learning, 199-225. Berlin-New York: Mouton de Gruyter
– Mihaljević Djigunović, J. (2012). Early EFL learning in context – Evidence from a country case study. London: The British Council.
– Moon, J. i  Nikolov, M. (ur.) Research into Teaching English to Young Learners. Pecs: University Press PECS. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. (ur.) (2009). Early learning of modern foreign languages. Processes and outcomes. Bristol, UK: Multilingual Matters. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. (ur.) (2009). The age factor and early language learning. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. [odabrana poglavlja]
– Nikolov, M. i Mihaljević Djigunović, J. (2006). Recent research on age, second language acquisition, and early foreign language learning, ARAL 26: 234-260.
– Nikolov, M. & Mihaljević Djigunović, J. (2011). All shades of every color: An overview of early teaching and learning of foreign languages. ARAL, 31: 95-119.
– Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur.) (1995). Children and Foreign Languages II. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
Mihaljević Djigunović, J. (2009). Impact of learning conditions on young FL learners’ motivation. In M. Nikolov (ed.), Early learning of modern foreign languages. Processes and outcomes, 75-89. Bristol, UK: Multilingual Matters
– Nikolov, M., Curtain, H. (ur.) (2000). An early start: Young learners and modern languages in Europe and beyond.  Strasbourg: Council of Europe.
– Nikolov, M. (2002). Issues in English Language Education. Wien: Peter Lang.
– Pinter, A. (2011). Children learning second languages. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan. [odabrana poglavlja]
– Vilke, M. (1991). Vaše dijete i jezik. Zagreb: Školska knjiga.
– Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur.) (1993). Children and Foreign Languages I. Zagreb: Filozofski fakultet.  [odabrana poglavlja]
– Vrhovac, Y. (ur.) (1999). Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naprijed.
– Vrhovac, Y. (ur.) (2001). Children and Foreign Languages III. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]

 

Dvojezičnost i višejezičnost (arhiva)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2010/2011

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija: DVOJEZIČNOST I VIŠEJEZIČNOST
Nositelj kolegija: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof.
Nastavnik: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof.
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje
Cilj: Stjecanje uvida u teorijska promišljanja o razvoju i održavanju individuale i društvene dvojezičnosti i višejezičnosti, temeljne procese dvojezičnoga/višejezičnoga razvoja, posebitosti lingvističke i komunikacijske kompetencije dvojezičnih/višejezičnih osoba te temeljna pitanja dvojezičnoga/višejezičnoga obrazovanja. Razumijevanje povijesnog i suvremenog konteksta razvoja dvojezičnosti/višejezičnosti i njihove uloge u lokalnim i globalnim zajednicama.

Program kolegija po tjednima:

week

Topics

1

Introduction; Bilingualism and multilingualism – definitions and classifications             

2

Development and measurement of bilingualism and multilingualism; multicompetence                                                          

3

Theories of bilingualism and multilingualism (part I)

4

Theories of bilingualism and multilingualism (part II)

5

REVISION 1                                                                     

6

Bilingual/multilingual speech – crosslinguistic interaction, language mode, code-switching

7

Bilingual mental lexicon

8

Cognition and bilingualism / multilingualism

9

Emotions and bilingualism / multilingualism

10

REVISION  2

11

Languages in the global society                                              

12

Language loss, language attrition and language maintenance / revitalization

13

Multiculturalism

14

Educational issues in bilingualism / multilingualism

15

REVISION 3

Način rada:Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu. Uspješnim rješavanjem predviđenih testova i seminarskih / projektnih zadataka studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obvezna literatura:
odabrana poglavlja iz sljedećih publikacija:
Auer, P., Wei, L. (ur.) (2007). Handbook of Mulitingualism and Multilingual Communication. Berlin: Mouton de Gruyter.
Baker, C. (2000). The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
Bhatia, T. K., Ritchie, W. C. (ur.) (2007). The Handbook of Bilingualism. Blackwell Publishers.
Hamers, J., Blanc, M. (2000). Bilinguality and Bilingualism. 2nd edition. Cambridge: CUP.
Kroll, J. F., De Groot, A. M. B. (ur.) (2005). Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches. Oxford: Oxford University Press.

Dopunska literatura:
Bialystok
, E. (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy and Cognition. Cambridge: CUP.
Dewaele, J-M., Housen, A., Wei, L. (ur.) (2003). Bilingualism: Beyond Basic Principles. Cleters Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
Hakuta, K. (1986). Mirror of Language: The Debate on Bilingualism. New York: Basic Books.
Nicol, J. L. (ur.) (2001). One Mind, Two Languages: Bilingual Language Processing. Oxford: Blackwell Publishers.
Pavlenko, A. (ur.) (2009). The Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.
Časopisi: Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Bilingualism, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, International Journal of Multilingualism, Journal of Multilingual and Multicultural Development

 

 

 

Nastavi čitati

STARI-Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2010/2011

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija:  Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
Nositelj kolegija: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović
Nastavnik: dr.sc. Renata Geld
ECTS-bodovi: 5
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar
Status:
izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti: odslušan (položen) kolegij: Kognitivna lingvistika
Ispit: kontinuirana evaluacija (2 testa i projektni zadatak) 
Cilj: Stjecanje znanja o temeljnim aspektima kognitivnolingvističke teorije koji su relevantni u suvremenim strujanjima u teoriji usvajanja drugog jezika te u teoriji i praksi učenja i poučavanja stranoga jezika. Po završenom kolegiju, studenti će moći uspješno:
– 
prepoznati relevantne elemente kognitivnolingvističke teorije i primijeniti ih u praksi

–  osmisliti načine provjere određenih teorijskih postavki u praksi
– prilagoditi nastavni materijal i pristup poučavanja gramatike i vokabulara koristeći kognitivnolingvistički opis jezika
konsolidirati prethodno stečena znanja o jeziku, usvajanju jezika i pouci jezika s obzirom na kognitivnolingvistički uvid u prirodu jezika.
Način rada: Na nastavi se očekuje visok stupanj pripremljenosti i interakcije studenata. Uspješnost na kolegiju se mjeri navedenim testovima u 5. i 10. tjednu nastave te aktivnim sudjelovanjem u osmišljavanju i provođenju mikro projekata.

week

Topics

1

Fundamental concepts
Introduction            

2

Fundamental concepts: the nature of language and language vis-à-vis other cognitive processes 

3

Fundamental concepts: aspects of conceptual structure and construal

4

Fundamental concepts: cognitive motivation in language / the nature of grammar/lexicon

5

REVISION
Test 1

6

Language as an experiential phenomenon: L1 vis-à-vis L2

7

Strategic construal (L2 construal): cognitive learning strategies vis-à-vis general cognitive processes                       

8

Strategic construal (L2 construal): from specificity to schematicity / from idiomaticity to grammar

9

Learning L2 by insight: grammar as conceptual structure/meaningfulness of grammar/”making sense” of grammar                                  

10

REVISION
Test 2                                                       

11

 Ways of testing theory in practice

12

Ways of testing theory in practice: microproject I – plans and drafts

13

Consolidation

14

Ways of testing theory in practice: microproject II – reports             

15

Ways of testing theory in practice: microproject II – reports               

Obavezna ispitna literatura:
1) Achard, M. i Niemeier, S. (ur.) 2004. Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition, and Foreign Languge Teaching. Walter de Gruyter Inc (Uvod – str. 1-11 i Achardov članak – str. 165-192).
2) Geld, R. i Đurđek, S. 2009. Gradience in L2 procesing: the importance of the non-protoypical, u Brdar, M., Omazić, M. i Pavičić-Takač V. (ur.) Cognitive Approaches to English: Some Fundamental Interdisciplinary and Applied Aspects, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
3) Geld, R. 2006. Konceptualizacija i vidovi konstruiranja značenja: temeljne postavke i pojmovi kognitivnolingvističkog teorijskog okvira, Suvremena lingvistika, 62, str. 183-211.
4) Geld, R. 2006. Strateško konstruiranje značenja engleskih fraznih glagola, Jezikoslovlje, 7.1-2, str. 67-111.
5) Putz M., Niemeier S., Dirven R. (ur..) 2001. Applied Cognitive Linguistics I: Theory and Language Acquisition. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter (Uvod – str. xiii-xviii, Langackerov članak – str. 3-39 te Tylerov i Evansov članak – str. 63-105).
6) Putz, M., Niemeier, S., Dirven, R. (ur..) 2001. Applied Cognitive Linguistics II: Language Pedagogy. Berlin/New York: Mouton de Gruyter (Uvod – str. xiii-xx, Dirvenov članak – str. 3-27, Kövecsesov članak – str. 87-115 te Barcelonin članak – str. 117-146).
7) Radden, G. i Dirven, R. 2007. Cognitive English Grammar. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins (odabrana poglavlja).

      Dodatna literatura:
1) Aarts, B., Denison, D., Keizer, E., Popova, G. (ur.) 2003. Fuzzy Grammar. Oxford: Oxford University Press
2) Dirven, R. i Verspoor, M. 2004. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins
3) Rudzka-Ostyn, B. 2003. Word Power: Phrasal Verbs and Compounds, A Cognitive Approach. Berlin/New York: Mouton de Gruyter

Nastavi čitati

Praksa 3 (9. sem.)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija:  PRAKSA 3
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, docent
Nastavnicidr. sc. Renata Geld, docent
ECTS- bodovi: 2 boda
Jezik: engleski
Semestar: IX
Status: obvezni
Oblik nastave
:  Nastava se izvodi kroz praktikum, hospitacije i samostalno držanje nastave
Uvjeti: —
Ispit: Na temelju portfolija i ocjene iz samostalno održane nastave
Cilj kolegija: Studenti će nastaviti razvijati sposobnost ciljanog i refleksivnog promatranja tuđe i vlastite nastave. Osposobit će se za prilagodbu nastavnih strategija učenicima različite dobi i kompetencije u engleskome jeziku. Razvit će kritički stav prema svom nastavnom radu. Osvijestit će vlastiti stil poučavanja.

Plan izvođenja:
Nastava će se provoditi ritmom koji ovisi o mogućnosti ustanova koje studente primaju na praksu te o rasporedu sati mentora.
Način rada: Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora te za izvođenje samostalne nastave. Vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka. Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Program kolegija po tjednima:

Week Topics
1 Introduction
2 Designing activities for different age groups of learners.
3 Designing activities for different levels of proficiency.
4 Classroom teaching in school.
5 Classroom teaching in school.
6 Classroom teaching in school.
7 Classroom teaching in school.
8 Classroom teaching in school.
9 Classroom teaching in school.
10 Classroom teaching in school.
11 Reflecting on teaching experience
12 Classroom teaching in school.
13 Classroom teaching in school.
14 Reflection on teaching styles; self-evaluation of teaching.
15 Issues in learning to teach EFL

Obvezna literatura:
– Crookes, Graham (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
– Newby, D. et al (2008) European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
– Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
– Costas i Costa et al. (eds.) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]
– Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

 

Nastavi čitati