Višejezičnost

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2015/2016

JEDNOPREDMETNI/DVOPREDMETNI STUDIJ

9. semestar

Naziv kolegija: VIŠEJEZIČNOST
Nositelj kolegija: dr. sc. Renata Geld, doc.
Nastavnici: dr. sc. Stela Letica Krevelj, postdoc.
ECTS-bodovi: 3
Jezik: engleski
Semestar: IX
Status: izborni

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:
Tjedna satnica: 2+2+0. Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja, seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata, te vježbama na kojima kreiraju i analiziraju primjere nastavnih materijala i aktivnosti, promatraju školsku nastavu koja ilustrira sadržaje koji se obrađuju u kolegiju.

Provjera znanja: Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima aktivnoga sudjelovanja u nastavi (15 %), dvama kolokvijima (ukupno 50 %) te projekntome zadatku (35 %).

Uvjeti: Položen ispit iz Procesa ovladavanja jezikom i Poučavanje engleskoga kao stranoga jezika ili ekvivalentnih kolegija na drugim diplomskim programima nastavničkog smjera

Sadržaj: Određenje individualne i društvene višejezičnosti; razvoj individualne i društvene višejezičnosti; istraživanja višejezičnosti; modeli višejezičnosti; osobine višejezičnog govornika; međujezični utjecaji u višejezičnim sustavima; posebnosti višejezične komunikacije; gubitak i održavanje jezika; višejezičnost i obrazovanje; višejezičnost i vrednovanje; višejezičnost i spoznaja; višejezičnost i emocije; engleski jezik i višejezične zajednice.

Cilj: Uvid u teorijska promišljanja o razvoju i odražavanju individualne i društvene višejezičnosti, ključne pojmove i osnovnu terminologiju. Razumijevanje povijesnog i suvremenog konteksta razvoja višejezičnosti te uloge višejezičnosti u lokalnim i globalnim zajednicama.

Ishodi:

Specifične kompetencije

  • studenti će moći prepoznati različite teorijske pristupe u objašnjenju razvoja individualne i društvene višejezičnosti te povijesno i geografski kontekstualizirati različite vrste dvojezičnosti
  • student će znati objasniti osnovnu terminologiju iz područja istraživanja višejezičnosti
  • student će biti spreman iznijeti svoja promišljanja o individualnim i društvenim vidovima višejezičnosti; razvit će početne istraživačke kompetencije.

Generičke kompetencije

Studenti će razviti sposobnost pronalaženja relevantne literature, njenog kritičkog iščitavanja, sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svojim razmišljanjima i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika

Obvezna literatura:

Aronin, L. i Hufeisen, B. (2009). The Exploration of Multilingualism. Amsterdam: J. Benjamins. . [odabrana poglavlja]

Auer, P. i Wei, L. (ur.) (2007). Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication.Mouton de Gruyter. [odabrana poglavlja]

Cenoz, J. ((2009). Towards Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters. [odabrana poglavlja]

Herdina, P. i Jessner, U. (2002). A Dynamic Model of Multilingualism: Perspectives of Change in Psycholinguistics.Multilingual Matters Ltd.

Weber, J-J., i Horner, K. (2012). Introducing Multilingualism: A social approach. London: Routledge. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:

Aronin, L. i Singleton, D. (2012). Multilingualism. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Helot, C. i O’Laoire, M. (2011).Language Policy for the Multilingual Classroom: Pedagogy of the Possible. Bristol: Multilingual Matters.

Pavlenko, A. (2007). Emotions and Multilingualism. Cambridge University Press.

Singleton, D.,Fishman, J.A., Aronin, L., O’Laoire, M. (2013) (Eds).Current Multilingualism: A New linguistic dispensation. Berlin: Walter de Gruyter.

Časopisi: International Journal of Multilingualism, Journal of Multilingual and Multicultural Development, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Provođenje anonimne ankete sa studentima tijekom nastave i po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Week Topics
1 Individual and societal multilingualism
2 Multiple language acquisition
3 Characteristics of multilingual users
4 Crosslinguistic interaction
5 Language development in multilingual conditions
6 Models of multilingualism
7 Multilingualism and assessment
8 Revision –Test 1
9 Research on multilingualism
10 Multilingualism and English
11 Multilingualism and emotions
12 Multilingualism and eduction
13 Identities and attitudes
14 Multilingualism and teaching
15 Revision – Test 2