Dvojezičnost i višejezičnost (arhiva)

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2010/2011

 JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija: DVOJEZIČNOST I VIŠEJEZIČNOST
Nositelj kolegija: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof.
Nastavnik: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof.
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje
Cilj: Stjecanje uvida u teorijska promišljanja o razvoju i održavanju individuale i društvene dvojezičnosti i višejezičnosti, temeljne procese dvojezičnoga/višejezičnoga razvoja, posebitosti lingvističke i komunikacijske kompetencije dvojezičnih/višejezičnih osoba te temeljna pitanja dvojezičnoga/višejezičnoga obrazovanja. Razumijevanje povijesnog i suvremenog konteksta razvoja dvojezičnosti/višejezičnosti i njihove uloge u lokalnim i globalnim zajednicama.

Program kolegija po tjednima:

week

Topics

1

Introduction; Bilingualism and multilingualism – definitions and classifications             

2

Development and measurement of bilingualism and multilingualism; multicompetence                                                          

3

Theories of bilingualism and multilingualism (part I)

4

Theories of bilingualism and multilingualism (part II)

5

REVISION 1                                                                     

6

Bilingual/multilingual speech – crosslinguistic interaction, language mode, code-switching

7

Bilingual mental lexicon

8

Cognition and bilingualism / multilingualism

9

Emotions and bilingualism / multilingualism

10

REVISION  2

11

Languages in the global society                                              

12

Language loss, language attrition and language maintenance / revitalization

13

Multiculturalism

14

Educational issues in bilingualism / multilingualism

15

REVISION 3

Način rada:Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu. Uspješnim rješavanjem predviđenih testova i seminarskih / projektnih zadataka studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obvezna literatura:
odabrana poglavlja iz sljedećih publikacija:
Auer, P., Wei, L. (ur.) (2007). Handbook of Mulitingualism and Multilingual Communication. Berlin: Mouton de Gruyter.
Baker, C. (2000). The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
Bhatia, T. K., Ritchie, W. C. (ur.) (2007). The Handbook of Bilingualism. Blackwell Publishers.
Hamers, J., Blanc, M. (2000). Bilinguality and Bilingualism. 2nd edition. Cambridge: CUP.
Kroll, J. F., De Groot, A. M. B. (ur.) (2005). Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches. Oxford: Oxford University Press.

Dopunska literatura:
Bialystok
, E. (2001). Bilingualism in Development: Language, Literacy and Cognition. Cambridge: CUP.
Dewaele, J-M., Housen, A., Wei, L. (ur.) (2003). Bilingualism: Beyond Basic Principles. Cleters Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Ltd.
Hakuta, K. (1986). Mirror of Language: The Debate on Bilingualism. New York: Basic Books.
Nicol, J. L. (ur.) (2001). One Mind, Two Languages: Bilingual Language Processing. Oxford: Blackwell Publishers.
Pavlenko, A. (ur.) (2009). The Bilingual Mental Lexicon: Interdisciplinary Approaches. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.
Časopisi: Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Bilingualism, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, International Journal of Multilingualism, Journal of Multilingual and Multicultural Development