Dvojezičnost

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER, od 2016/2017

JEDNOPREDMETNI/DVOPREDMETNI STUDIJ

3. semestar

Naziv kolegija: DVOJEZIČNOST
Nositelj kolegija: dr. sc. Stela Letica Krevelj, docent
Nastavnik: dr.sc. Stela Letica Krevelj, docent
ECTS-bodovi: 5
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (III. semstar diplomskog studija)
Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti:
Uvjeti:
Položen ispit iz Glotodidaktike i Usvajanja drugog jezika ili ekvivalentnih kolegija na drugim diplomskim programima nastavničkog smjera
Ispit:
Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima sudjelovanja u nastavi, dva kolokvija te projektnome zadatku.

Sadržaj: Određenje dvojezičnosti (pod čime se podrazumijeva i višejezičnost); povijesni pregled istraživanja dvojezičnosti; odnos i vrste individualne i društvene dvojezičnosti; dinamika dvojezičnoga razvoja (u prirodnome i institucionaliziranome kontekstu); jezična obrada kod dvojezičnih osoba; međujezični utjecaji u višejezičnom sustavu; komunikacijska kompetencija dvojezičnih osoba; jednojezični i dvojezični modalitet; prebacivanje koda; odumiranje jezika; odnos dvojezičnosti i spoznaje; dvojezičnost i obrazovanje.

Cilj: Stjecanje uvida u temeljne procese dvojezičnoga (višejezičnoga) razvoja, posebitosti lingvističke i komunikacijske kompetencije dvojezičnih osoba te temeljna pitanja dvojezičnoga obrazovanja.

Obvezna literatura (odabrana poglavlja):
Aronin, L., & Singleton, D. (2012). Multilingualism (Vol. 30).  John Benjamins Publishing.
Auer, P., & Wei, L. (Eds.). (2007). Handbook of multilingualism and multilingual communication (Vol. 5). Walter de Gruyter.
Cenoz, J., Hufeisen, B., & Jessner, U. (2003). The multilingual lexicon. Springer Netherlands.
Cenoz, J. (2009). Towards multilingual education: Basque educational research from an international perspective (Vol. 72). Multilingual Matters.
Helot, C.,& O’Laoire, M. (2011). Language Policy for the Multilingual Classroom. Bristol: Multilingual Matters.
Todeva, E., & Cenoz, J. (Eds.). (2009). The multiple realities of multilingualism: Personal narratives and researchers’ perspectives (Vol. 3). Walter de Gruyter.
Časopisi: Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Multilingualism, Language Awareness, Journal of Multilingual and Multicultural Development