Američko sada

Naziv predmeta: Amerikanistika
Naziv kolegija: Sjedinjene Američke Države danas
Nositelj kolegija: Stipe Grgas
ECTS bodovi:  6
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (2. ili 4.)
Status (obavezni/izborni): izborni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 1P+2S, 15+30 semestralno
Uvjeti za upis kolegija: Upis u diplomski studij
Način provjere znanja: kontinuirana evaluacija
Okvirni sadržaj kolegija: Kolegij predstavlja pokušaj otkrivanja i analize fundamentalnih obilježja suvremenih Sjedinjenih Američkih Država. Polazište kolegija je prosudba da 9/11 jest događaj koji je inaugurirao novo razdoblje u američkoj povijesti. U tom razdoblju, to jest u prvom desetljeću novog milenija, dogodile su se još dvije epohalne zgode: financijska kriza i izbor prvog afro-američkog predsjednika. Teme oko kojih se ocrtava američka suvremenost su sljedeće: razotkrivanje ideologije i mitova SAD-a; SAD kao egzemplarno kapitalističko društvo;  gospodarska kriza; financijalizacija  kao sadašnji trenutak kapitalizma; učinak novih tehnologija i njihova kolonizacija svakidašnjeg svijeta; odsustvo pitanja klase iz američkih studija; rasno pitanje kao strukturalno pitanje američkog društva; novi etniciteti u današnjim SAD-a; važnost prostora za američki etnicitet; američki spacijalni imaginarij; novi regionalizam i pitanje grada; imperijalna dimenzija SAD; vojna moć i američko društvo; sadašnji trenutak američke književnosti.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
Stjecanje teorijsko-kritičkog uvida u kulturne i književne fenomene američkog društva. Samostalni rad s primarnim i sekundarnim tekstovima.

Obvezna literatura:
Bruce Burgett and Glenn Hendler, Keywords for American Cultural Studies
Thomas Pynchon, Against the Day
Richard Powers, Gain
Don DeLillo, Point-Omega

Dopunska literatura:
Tijekom trajanja kolegija polaznici će se upućivati na najnovije publikacije koje se bave ovim razdobljem. Očekuje se da polaznici redovito prate informacije dostupne na sljedećim internetskim izvorima:
The New York Times
The Nation
Tom Dispatch
The New Criterion

 _________________________________________________________________

– Skenirana poglavlja 1. „Strukturiranje američkog sada“ i 3. „Događaj 11. rujna“ iz knjige Stipe Grgasa Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost  dostupna su ovdje (741KB).
– Članak „American Studies as a Contemporary Disciplinary Practice“ dostupan je na poveznici: http://hrcak.srce.hr/132930).