Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti

Naziv kolegija: Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti
Nastavnica: dr. sc. Vanja Polić, izv. prof.

ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 1. ili 3. semestar
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: upisan 1. ili 3. semestar diplomskog studija
Opis kolegija: Kolegij nudi uvid u postmoderni britanski roman s posebnim fokusom na dijalog koji postmoderna književnost uspostavlja s kanonskim djelima britanske književnosti. Studenti će biti upoznati s različitim definicijama postmodernizma (stil ili period) te s ključnim konceptima s kojima se postmodernizam hvata u koštac poput pitanja tradicije, povijesti, subjektiviteta i politike. Također će se promatrati taktike kojima odabrani romanopisci pribjegavaju da bi propitivali osnovne postavke modernizma, strategije kao što su parodija, pastiš, ironija, heteroglosija, dijalogičnost. Arhitekst u naslovu kolegija odnosi se na Genetteov „naziv“ za žanrove, to jest na različite trajnije veze između određenog načina izričaja (poput pripovijedanja) i određenih tematskih pitanja. Proučavanjem arhiteksta Genette stiže do poetike, pa će tako kolegij u konačnici nastojati artikulirati poetiku postmodernog britanskog romana.

Cilj: upoznati studente s postmodernim britanskim romanom i poetikom postmodernizma; osvijestiti kontinuitet razvoja britanske književnosti kroz intertekstualnost, preispisivanje i oslanjanje novijih književnih tekstova na starije kanonske tekstove.

Studentske obveze: Ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave (maks. 4 izostanka), pripreme za nastavu, sudjelovanja na nastavi, pisanje kraćih zadaća; polaganja teorijskog kolokvija i pravovremene predaje seminarskog rada. Kolokvij čini 35 %, seminarski rad 40%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 25% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Sadržaj kolegija po tjednima:

1. tjedan: opći uvod u modernizam; osnovne teorije postmodernizma
2. tjedan: teorija arhiteksta (G. Genette)
3. tjedan: M. Cunningham The Hours – povijesna kontekstualizacija predloška V. Woolf Mrs. Dalloway i suvremeni intertekstualni odmaci u The Hours
4. tjedan: M. Cunningham, The Hours – nastavak analize
5. tjedan: Will Self, Dorian – esteticizam i dekadencija predloška (O. Wilde, The Picture of Dorian Gray) i hiperteksta
6. tjedan: Will Self, Dorian – nastavak analize
7. tjedan: Robinson Crusoe i britansko 18. stoljeće kao hipotekst postmodernog romana
8. tjedan: Kolokvij
Osnove akademskog pisma (smjernice za pisanje seminarskog rada)
9. tjedan: Michael Coetzee, Foe – pseudofeminističko i postkolonijalno preispisivanje Robinsona Crusoea
10. tjedan: J. Rhys, Wide Sargasso Sea – postkolonijalna revizija viktorijanskog romana C. Brontë, JaneEyre
11. tjedan: J. Rhys, Wide Sargasso Sea – nastavak analize
12. tjedan: Alasdair Gray, Poor Things ili postmodernistički Frankenstein M. Shelley
13. tjedan: Alasdair Gray, Poor Things – nastavak analize
14. tjedan: zaključna rasprava

Literatura
Primarna literatura
– Jean Rhys, Wide Sargasso Sea
– Michael Coetzee, Foe
– Michael Cunningham, The Hours
– Alasdair Gray, Poor Things
– Will Self, Dorian

Sekundarna literatura – obvezna
– Brian McHale, Postmodernist Fiction, Routledge, 1987 (izbor)
– Mark Currie (ur.), Metafiction, Longman, 1995 (izbor)
– Simon Malpas, The Postmodern, Routledge (the new critical idiom) 2005
Dodatna literatura
– Gérard Genette, The Architext: An Introduction, Regents of University of California, 1992
– Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, Routledge, 1988 (izbor)
– Fredric Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, 1991
– Jean-François Lyotard, “” An Answer to the Question, What is the Postmodern?” u The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, U of Minnesota P, 1984

Svi književni i kritički tekstovi bit će dostupni studentima upisanim u kolegij u elektroničkom obliku. Dodatni materijali dobivaju se na satu.