Prevođenje znanstvenih tekstova (arhiva)

Program nastave po tjednima (syllabus) (do 2018/19.)
Naziv kolegija:
Prevođenje znanstvenih tekstova
Nastavnici:
dr. sc. Nataša Pavlović i dr. sc. Snježana Veselica Majhut
ECTS-bodovi:
5 bodova
Jezik:
engleski i hrvatski
Semestar:
I. (zimski)
Status:
obvezatni
Oblik nastave:
2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan, uz virtualnu komponentu na http://omega.ffzg.hr/
Uvjeti:
upisan diplomski studij anglistike, smjer prevoditeljstvo
Ispit:
pisani ispit uz kontinuiranu evaluaciju

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA PRIJEVODNE VJEŽBE
CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je ovoga kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, koje obuhvaćaju analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike te analizu izvornoga teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije i potrebe krajnjega korisnika prijevoda. Studenti također unapređuju sljedeće vještine: služenje tiskanim i elektroničkim resursima i alatima (uključujući sustave za prijevodne memorije), izgradnju korpusa i glosara, redakturu vlastitog i tuđeg prijevoda, rad na prevoditeljskim projektima i upravljanje istim, suradnju sa stručnjacima, naručiteljima i izdavačima.
 

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij obuhvaća prevođenje stručnih i znanstvenih tekstova s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik. Zastupljena su područja društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti.
 
NAČIN RADA:
Nastava se odvija u manjim grupama (do 20 studenata). Studenti prevode – pojedinačno i u grupama – stručne i znanstvene tekstove s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik, kako na nastavi tako i kod kuće. Prijevodi su popraćeni studentskim komentarima o problemima na koje su naišli i rješenjima za koja su se odlučili. Osim navedenog, studenti također reviraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega i drugih prevoditelja. Rade na autentičnim i simuliranim prijevodnim projektima, usavršavajući svoje dokumentacijske vještine i vještine povezane s timskim radom. U ovom segmentu osobito ih se potiče da se služe elektroničkim resursima, kao i forumom u virtualnom okruženju (na http://omega.ffzg.hr/). Studenti se upoznaju sa sustavima prijevodnih memorija i neke prijevode izrađuju služeći se tim alatima. Na ovaj način tijekom semestra studenti u dogovoru s nastavnikom izrađuju mapu prijevoda (portfolio), koja ulazi u elemente vrednovanja. Studenti od nastavnika i gostujućih stručnjaka te iskusnijih prevoditelja primaju savjete i smjernice za rad te povratne informacije o (ne)prihvatljivosti pojedinih rješenja uz objašnjenja o razlozima takve prosudbe. Tekstove za prijevod studenti pravodobno dobivaju od nastavnika ili u tiskanom obliku ili u elektroničkom obliku na http://omega.ffzg.hr/. Povratne informacije o svojim prijevodima dobivaju u usmenom obliku, na vježbama, ili u elektroničkom obliku na http://omega.ffzg.hr/.   
 
STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), dobra pripremljenost za nastavu i aktivno sudjelovanje u nastavi i zadanim projektima. Tijekom semestra studenti moraju redovito izrađivati prijevode zadanih tekstova popraćene komentarima i donositi ih na nastavu i/ili predavati ih nastavniku u elektroničkom obliku, ovisno o konkrentim uputama nastavnika. Studenti su dužni redovito pratiti nastavnikove obavijesti i primati na znanje povratne informacije dobivene od nastavnika. Od studenata se očekuje da pokažu samostalnost i odgovornost za razvijanje vještina opisanih u ciljevima kolegija, a prema nastavnikovim savjetima. Također se očekuje da aktivno surađuju s kolegama u grupi i jedni drugima svesrdno pomažu oko usvajanja prijevodnih vještina.
Studenti tijekom semestra izrađuju, sami i u grupama, u dogovoru s nastavnikom, mapu prijevoda popraćenih komentarima, koje nastavnici ocjenjuju. Mape su uvjet za potpis, a na temelju dobrih mapa, studenti mogu biti oslobođeni završnog ispita. U mapu ulaze i kontrolni prijevodi pisani tri puta u semestru u ispitnim uvjetima (kolokvij). Pri donošenju konačne ocjene može se uzeti u obzir, korektivno, i studentov odnos prema radu i spremnost na suradnju s kolegama u grupi.

REFERENTNA LITERATURA:
Udžbenici:
Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing.
Baker, Mona.1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge
 
Dvojezični rječnici, primjerice:
Bujas, Željko. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus
i Bujas, Željko. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus
Grupa autora. Englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga
 
Jednojezični rječnici, primjerice:
Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press
Anić, V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber
 
Enciklopedijski rječnici, primjerice:
The New Oxford Dictionary of English, ili
Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged
Anić, V. i dr. Hrvatski enciklopedijski rječnik. Zagreb: Novi liber
 
Kolokacijski rječnici, primjerice:
Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: Oxford University Press.
 
Specijalizirani rječnici, primjerice:
Ivir, V. Hrvatsko-engleski poslovno-upravni rječnik. Zagreb: Školska knjiga.
Špiljak, V. Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia.
 
Elektronički resursi
 __________________________________________________________________

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
Kolegij Prijevodne vježbe studenti pohađaju 4 sata tjedno, u dvije sesije. Tijekom semestra, svaka grupa studenata ima dio sesija s jednom nastavnicom, a ostale s drugom (pojedinosti se objavljuju na uvodnom satu). Ukoliko je izvedivo, predviđena su i gostovanja stručnjaka za određena područja te prevoditelja s iskustvom prevođenja tekstova iz dotičnih područja. Slijedi izvedbeni plan po nastavnim satima:
 
1.   UVOD
– Upoznavanje s ciljevima kolegija, ishodima učenja, sadržajima, studentskim obvezama i načinom evaluacije.
– Upute za služenje sustavom za e-učenje Omega za studente koji to još ne znaju.
– Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl.
 
2.-10. PRVI BLOK – ZNANSTVENI TEKSTOVI IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, PRIMJER: sociologija

TEME I VJEŠTINE:
–     rasprave o specifičnostima prevođenja ovog tipa teksta i područja: stil, registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelj
–     dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima, suradnja sa stručnjacima, autorima, naručiteljima, izdavačima; izrada korpusa, glosara, rad s prijevodnim memorijama…
–     rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima
–     revidiranje prijevoda drugih prevoditelja; najčešće tekstualne i proceduralne pogreške u ovom tipu teksta
–     izrada prijevoda za mapu – prijevodni projekt

11.-20. DRUGI BLOK – ZNANSTVENI TEKSTOVI IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, PRIMJER: psihologija
TEME I VJEŠTINE:
–     rasprave o specifičnostima prevođenja ovog tipa teksta i područja: stil, registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelj
–     dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima, suradnja sa stručnjacima, autorima, naručiteljima, izdavačima; izrada korpusa, glosara, rad s prijevodnim memorijama…
–     rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima
–     revidiranje prijevoda drugih prevoditelja; najčešće tekstualne i proceduralne pogreške u ovom tipu teksta
–     izrada prijevoda za mapu – prijevodni projekt
 
21.-30. TREĆI BLOK – PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, PRIMJER: medicina
TEME I VJEŠTINE:
–     rasprave o specifičnostima prevođenja ovog tipa teksta i područja: stil, registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelj
–     dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima, suradnja sa stručnjacima, autorima, naručiteljima, izdavačima; izrada korpusa, glosara, rad s prijevodnim memorijama…
–     rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima
–     govorni i pisani jezik struke; status posuđenica iz engleskog i latinskog jezika; kratice; kulturne specifičnosti u zdravstvenim sustavima…
–     najčešće tekstualne i proceduralne pogreške u ovom tipu teksta
–     izrada prijevoda za mapu – prijevodni projekt
 
31.-40. ČETVRTI BLOK – PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, PRIMJER: lingvistika
–     rasprave o specifičnostima prevođenja ovog tipa teksta i područja: stil, registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelj
–     dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima, suradnja sa stručnjacima, autorima, naručiteljima, izdavačima; izrada korpusa, glosara…
–     rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima
–     što učiniti kad hrvatski jezik nema dovoljno razvijenu terminologiju za određeno područje
–     izrada prijevoda za mapu – prijevodni projekt
 
41-50. PETI BLOK, PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, PRIMJER: povijest umjetnosti
–     rasprave o specifičnostima prevođenja ovog tipa teksta i područja: stil, registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelj
–     dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima, suradnja sa stručnjacima, autorima, naručiteljima, izdavačima; izrada korpusa, glosara…
–     rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima
–     što učiniti kad hrvatski izvornik nije razumljiv; razlike između hrvatskih i engleskih norma pisanja
–     izrada prijevoda za mapu – prijevodni projekt

51-59. ŠESTI BLOK, PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI, PRIMJER: znanost o književnosti
–     rasprave o specifičnostima prevođenja ovog tipa teksta i područja: stil, registar, terminologija, čitateljstvo, naručitelj
–     dokumentacijske vještine, služenje tiskanim i elektroničkim resursima, suradnja sa stručnjacima, autorima, naručiteljima, izdavačima; izrada korpusa, glosara…
–     rasprava o konkretnim problemima u tekstovima i mogućim rješenjima
–     specifičnosti terminologije; razlike između hrvatskih i engleskih norma pisanja
–     izrada prijevoda za mapu – prijevodni projekt

60. ZAKLJUČNI SAT
–     povratne informacije: studentski dojmovi o kolegiju, koliko su naučili, sugestije za budući rad
–     ispunjavanje ankete, razgovor