STARI-Učenici s posebnim potrebama : sljepoća i ovladavanje drugim jezikom

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER 2010/2011

 DVOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija: Učenici s posebnim potrebama: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom
Nositelj kolegija: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović
Nastavnici: Dr. Renata Geld
ECTS-bodovi: 3
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezni
Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit: kontinuirana evaluacija (2 testa i projektni zadatak)
Cilj: Stjecanje uvida u povezanost jezika, iskustva i ostalih kognitivnih sposobnosti te osnovnu problematiku ovladavanja jezikom kod slijepih učenika. Razvijanje kritičkog promišljanja postojećih pristupa u poučavanju i njihove prilagodbe iskustvenim potrebama slijepih. Po završenom kolegiju studenti će:
moći uspješno primijeniti teorijska znanja o prirodi jezika i njegovoj povezanosti s ostalim domenama znanja na znanja vezana uz pristup poučavanju slijepe i slabovidne djece i mladeži
moći uspješno osmisliti načine provjere određenih teorijskih pretpostavki ispoznaja u praksi
steći istraživačke kompetencije u područjima koja se bave vezama između jezika i ostalih kognitivnih sposobnosti te u područjima koja se bave percepcijskim karakterom znanja
biti osposobljeni za samostalno razmišljanje i zaključivanje o vezama između teorije i prakse i relevantnosti određenih aspekata teorije za područja učenja i poučavanja jezika kod slijepe i slabovidne djece i mladeži
naučiti prilagoditi nastavni materijal i osmisliti nove oblike nastavnog materijala koji su primjereniji i efikasniji od postojećih materijala koji se koriste  u poučavanju slijepe i slabovidne djece
konsolidirati prethodno stečena znanja o prirodi jezika, usvajanju jezika i pouci jezika s obzirom na uvid u karakteristike slijepe i slabovidne djece i mladeži te specifičnosti njihovog jezičnog razvoja i učenja.
Studenti će razviti sposobnost pronalaženja relevantne literature, njenog kritičkog iščitavanja, sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika; razvit će početne istraživačke kompetencije.
Razvit će osjećaj profesionalnosti za rad s osobama s posebnim potrebama.

Program kolegija po tjednima:

week

Topics

1

Fundamental concepts
Introduction                         

2

Fundamental concepts: visual impairment and L1 development 

3

Fundamental concepts: perceptual nature of knowledge; language as an experiential phenomenon

4

Fundamental concepts: the nature of L2 in relation to other cognitive processes

5

Perspective and attention in L1 and L2

6

REVISION – Test 1

7

 The visually impaired at school: everyday challenges                    

8

The visually impaired at school: the L2 classroom

9

The tactile exploration of the world and its relation to reading, writing, listening and speaking

10

 Ways of testing theory in practice

11

 REVISION – Test 2

12

Ways of testing theory in practice: microproject I – plans and drafts

13

Consolidation

14

Ways of testing theory in practice: microproject II – reports                        

15

Ways of testing theory in practice: microproject II – reports                          

Način rada: Na nastavi se očekuje visok stupanj pripremljenosti i interakcije studenata. Uspješnost na kolegiju se mjeri navedenim testovima u 6. i 11. tjednu nastave te aktivnim sudjelovanjem u osmišljavanju i provođenju mikro projekata.

Obvezna literatura:
Geld, R. i Šimunić, M. (2009). A case study of a blind speaker of English as L2, u Brdar, M., Omazić, M. i Pavičić-Takač V. (ur.) Cognitive Approaches to English: Some Fundamental Interdisciplinary and Applied Aspects, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Geld, R. 2006. Konceptualizacija i vidovi konstruiranja značenja: temeljne postavke i pojmovi kognitivnolingvističkog teorijskog okvira, Suvremena lingvistika, 62, str. 183-211.
Hollins, M. (2000). Vision Impairment and Cognition. U: Silverstone, B., Lang, M.A., Rosenthal, B.P., Faye, E.E. (ur.) The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation. Oxford University Press.
Landau, B. and Gleitman, L. R. (1985). Language and experience: Evidence from the blind child. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rosel, J., Caballer, A., Jara, P. and Oliver, J. C. (2005). Verbalism in the narrative language of children who are blind and sighted. Journal of Visual Impairment and Blindness, 413- 425.
Stančić, V. (1991). Oštećenja vida. Biopsihosocijalni aspekti. Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura:
Conti-Ramsden, G. and Perez-Pereira, M. (1999). Conversational interactions between mothers and their infants who are congenitally blind, have low vision, or are sighted. Journal of Visual Impairment and Blindness.
Dirven, R. i Verspoor, M. 2004. Cognitive Exploration of Language and Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.