Individualne razlike u usvajanju jezika

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER

 DVOPREDMETNI STUDIJ

 9. semestar

Naziv kolegija: INDIVIDUALNE RAZLIKE U USVAJANJU JEZIKA
Nositelj kolegija: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović
Nastavnik: prof. dr. Jelena Mihaljević Djigunović
ECTSbodovi: 3 boda
Jezik: engleski
Semestar: IX.
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: —
Ispit:
Kontinuirano praćenje i vrednovanje – krajnja ocjena temelji se na rezultatima aktivnoga sudjelovanja u nastavi, tri kolokvija te projektnome zadatku
Cilj
: Uvid u osnovna područja u kojima se učenici stranoga jezika međusobno razlikuju. Razumijevanje uloge individualnih razlika u procesu ovladavanja i poučavanja engleskog jezika.

Po završenom kolegiju studenti će
–   moći objasniti osnovne koncepte vezane uz područje individualnih razlika
–   bit će sposobni prepoznati mjesto individualnih razlika u teorijama ovladavanja jezikom
–   bit će sposobni prepoznati ulogu individualnih razlika u praktičnoj nastavi
–   bit će sposobni provesti manje istraživanje o ulozi individualnih razlika u ovladavanju i poučavanju engleskog jezika

Studenti će  također razviti sposobnost pronalaženja i čitanja relevantne literature, njezine sinteze i prezentacije; razvit će sposobnost argumentiranog i kritičkog sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama sugovornika; razvit će početne istraživačke kompetencije.

Program kolegija po tjednima:

week topics
1 Introduction; Key concepts
2 Successful and unsuccessful language learners
3 Researching individual differences
4 Attitudes and motivation
5 REVISION – Test 1
6 Language anxiety
7 Willingness to communicate
8 Learning styles and language learning strategies I
9 Learning styles and language learning strategies II
10 REVISION – Test 2
11 Age
12 Language aptitude
13 Communication strategies
14 Dealing with individual differences in the classroom
15 REVISION – Test 3

Način rada: Nastava se izvodi kroz interaktivna predavanja i seminare koji se temelje na diskusiji o pročitanoj literaturi o temi koja se obrađuje i prezentaciji studentskih projekata.

Obvezna literatura:
– Dörnyei, Z. (2005). The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Mahwah, N.J.: J. Erlbaum Associates. [odabrana poglavlja]
– Mihaljević Djigunović, J. (1998) Afektivni faktori u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet. [odabrana poglavlja]
– Arabski, J., Wojtaszek, A. (2011). Individual learner differences in SLA. Bristol: Multilingual Matters. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:
– Arnold, J. (1999). Affect in Language Learning. Cambridge: CUP.
– Mihaljević Djigunović, J. (2002) Strah od stranoga jezika – kako nastaje, kako se očituje i kako ga se osloboditi. Zagreb: Naklada Ljevak.
– Mihaljević Djigunović, J., Bagarić, V. (2007) A comparative study of attitudes and motivation of Croatian learners of English and German, SRAZ, LII, 259-281.
– Mihaljević Djigunović, J., Legac, V. (2008) Foreign language anxiety and listening comprehension of monolingual and bilingual EFL learners. SRAZ 53: 327-347.
– Mihaljević Djigunović, J., Letica, S. (2009). Spremnost na komunikaciju i učenje stranoga jezika, Lingvistika javne komunikacije: Komunikacija u nastavi i komunikacijska gramatika (ur. Pavičić Takač, V. Bagarić, M Brdar i M. Omazić), Osijek: HDPL, 1-11.
– Skehan, P. (1989). Individual Differences in Second Language Learning. London: Edward Arnold.
– Članci iz časopisa: Applied Linguistics; Language Learning; SRAZ; Strani jezici; Studies in Second Language Acquisition; TESOL Quarterly; System, International Review of Applied Linguistics.