dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.

Biografija
Irena Zovko Dinković rođena je u Zagrebu gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala na dvopredmetnom studiju engleskog i francuskog jezika i književnosti. Doktorirala je 2007. godine obranivši disertaciju pod naslovom Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku. Trenutno radi kao izvanredna profesorica na  Katedri za engleski jezik. Usavršavala se na kraćim studijskim boravcima u inozemstvu (Češka, Francuska, SAD) te bila suradnica na više znanstvenih projekata. Surađivala je na obradi podataka iz hrvatskoga jezika za knjigu prof. dr. Roberta D. Van Valina An introduction to Syntax objavljenu 2001. godine, kao i na obradi građe iz francuskog jezika za Rječnik kratica Stjepana Babića i Milene Žic Fuchs, objavljen 2007. godine.

Područja istraživanja
Kontrastivna analiza sintakse engleskog i drugih jezika, semantički i pragmatički aspekti jezika te suodnos jezika, uma i kulture.

Preddiplomski kolegiji
Sintaksa engleskog jezika I – vrste riječi

Diplomski kolegiji
Psiholingvistika
Jezični seminar iz Sintakse

Poslijediplomski kolegiji
Jezični seminar

Ostale funkcije i članstva
Od 1996. do 2000. godine bila je tajnica časopisa Suvremena lingvistika, a 2000. godine bila je tajnica međunarodne konferencije Cognitive Syntax and Semantics  u Dubrovniku. Od 2009. godine članica je Stručnog povjerenstva za ocjenu udžbenika iz engleskog jezika za strukovne škole pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskog društva za anglističke studije te Međunarodnog društva za kognitivnu lingvistiku (ICLA).

Odabrana bibliografija
· Irena Zovko Dinković, Linda Gros. Spatial Minds: Conceptual Correlations of Spatial Prepositions in Hungarian, Croatian and English. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing (2018.)
· ‘Negacija u jeziku: kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku’. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (2013.)
· ‘Egzistencijalni glagoli u hrvatskome’, Suvremena lingvistika vol. 37, br. 72: 279-294, Zagreb: Filozofski fakultet (2011.)
· ‘Određivanje izravnih objekata u hrvatskome: dva objekta u akuzativu’, Hrvatski sintaktički dani: sintaksa padeža, (ur.) Birtić, Matea i Dunja Brozović Rončević, str. 267-276, Osijek i Zagreb: Filozofski fakultet u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu (2010.)
· (s Renatom Geld) ‘Perfectives, imperfectives and the Croatian present tense’, Cognitive Linguistics Research Series 38: Cognitive Paths into the Slavic Domain, (ur.) Divjak, Dagmar i Agata Kochańska, str. 111 – 148, Berlin i New York: Mouton de Gruyter (2007.)
· ‘Dative Alternation in Croatian’, Suvremena lingvistika 63: 65 – 83, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta (2007.)
· ‘Locative Alternation in English and Croatian’, Studia romanica et anglica zagrabiensia, svezak XLVII-XLVIII, str. 585-596, Zagreb: Filozofski fakultet (2002. – 2003.)
· ‘Odnos prema tuđicama u engleskom i francuskom jeziku’, Jezična norma i varijeteti: zbornik, (ur.) Badurina, Lada, Boris Pritchard i Diana Stolac, str. 627-632, Zagreb-Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (1998.)

Cijela bibliografija
Dostupna je na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=247010