Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008., 2011/12

Naziv kolegija: Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.
Nastavnica: dr. sc. Tihana Klepač, viši asist
.
ECTS bodovi
: 6
Jezik
: engleski
Trajanje
: 1 semestar, 4. ili 6. semestar, 2011/12
Status
: izborni kolegij
Oblik nastave
: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija
: upisan 4. ili 6. semestar

Ispit: Kontinuirano praćenje. Studentice i studenti pišu seminarski rad (dio ocjene), aktivno sudjeluju u radu seminara (dio ocjene) te pišu dva kolokvija tijekom semestra. Ocjena se temelji na trajnom praćenju rada. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu

Opis kolegija:

Kolegij sagledava britansku dramu u razdoblju koje započinje premijerom Osebornove Osvrni se gnjevno i završava Pinterovom smrću na Badnjak 2008. godine u svjetlu njezina doprinosa formulaciji britanskog nacionalnog identiteta. Proučavajući djela dolje navedenih autora istražit ćemo način na koji se britanski dramatičar kroz tri generacije gnjevnih ljudi (izvornu u pedesetima i šezdesetima, drugu u devedesetima kroz dramaturgiju «krvi i sperme», te treću kroz Verbatim dramaturgiju– dokumentarni politički teatar na početku 21. stoljeća) odnosi prema imperijalnoj britanskoj metanaraciji, te nastojati ukazati na puknuća u doživljaju nacije kao Cool Britanije.

Cilj kolegija: Ukazati na ulogu britanske drame u formuliranju viđenja uloge Velike Britanije u postimperijalističkom razdoblju.

Sadržaj kolegija po tjednima:

1. TJEDAN

Ideja da književnost konstituira diskurse s pomoću kojih suvremeno doba tumači svijet (Marion Halligan, J. Hillis Miller)

Preispitivanje metanaracija (Lyotard, White, Foucault)

2. TJEDAN

Moć i identitet (Hall, Bhabha, Anderson, Duara, Balibar, Spivak)
Odnosi moći i pravo na reprezentaciju (Foucault)
Kraj metanaracija i relativizacija Istine (Baudrillard)

3. TJEDAN

Povijesna kontekstualizacija dramaturgije «gnjevnih mladih ljudi», dramaturgije «krvi i sperme», te Verbatim dramaturgije: Britanija u drugoj polovici 20. stoljeća i u prvom desetljeću 21. stoljeća
Utjecaj Samuela Becketta i teatra apsurda

4. TJEDAN

Pokret «gnjevni mladi ljudi»
John Osborne: Look Back in Anger, 1956
Sraz klasnih kultura s dominantnom temom bespomoćnosti i ljutnje: otkriće da je idealizirana Britanija za koju se žrtvovalo tijekom rata lažna, a s time u skladu formuliran nacionalni identitet izdaja.
Isječci iz televizijske adaptacije drame iz 1976. u okviru programa «BBC Play of the Month»

5. TJEDAN

Harold Pinter: The Dumb Waiter, 1960
Sraz individualnog i kolektivnog identiteta kroz političku metaforu, tema «Velikog brata»
Isječci iz intervjua s Michaelom Billingtonom i Karelom Reiszom

6. TJEDAN

Edward Bond: Saved, 1965
Kulturno siroma
štvo i frustracija mladih na socijalnoj pomoći, pitanje cenzure

7. TJEDAN

Tom Stoppard: Rozenkrantz And Guildenstern Are Dead, 1966
Sraz individualnog i kolektivnog identiteta u dru
štvu u kojem su tradicionalne vrijednosti izvrnute, postmodernistička igra riječima, reinskripcija britanskog kanona

Isječci iz filma Rozenkrantz And Guildenstern Are Dead (1990)

8. TJEDAN

Kolokvij

Tematika prekooceanske kolonizacije u britanskoj drami (Kidd, Tylor, Kipling)

9. TJEDAN

Timberlake Wertenbaker: Our Country’s Good

10. TJEDAN

Dramaturgija «krvi i sperme» (In-Yer-Face Theatre)
Sarah Kane: Blasted, 1995
Tragedija povijesti
Usporedba recepcije s Look Back in Anger i Saved

11. TJEDAN

Mark Ravenhill: Shopping and Fucking, 1996
Konzumerizam koji briše sve moralne kodove
Snimka predstave izvedene u kazalištu &TD, Zagreb, premijera 7. svibnja 2004.

12. TJEDAN

Verbatim dramaturgija: političari na pozornici
David Hare: Stuff Happens
Odnos prema britanskoj vanjskoj politici, igre moći, reprezentacija i samoreprezentacija

13. TJEDAN

Verbatim dramaturgija: drame o suđenjima
Richard Norton – Tylor: Bloody Sunday: Scenes from the Saville Inquiry
Postkolonijalna Irska

14. TJEDAN

Završna diskusija.

15. TJEDAN

Kolokvij.

Literatura za kolegij:

John Osborne: Look Back in Anger
Harold Pinter: The Dumb Waiter
Edward Bond: Saved
Tom Stoppard: Rozenkrantz And Guildenstern Are Dead
Timberlake Wertenbaker: Our Country’s Good
Mark Ravenhill: Shopping and Fucking
Sarah Kane: Blasted
David Hare: Stuff Happens
Richard Norton – Tylor: Bloody Sunday: Scenes from the Saville Inquiry

Christopher Innes: Modern British Drama: The Twentieth Century, Cambridge University Press, 2002

Simon Trussler: The Cambridge Illustrated History of British Theatre, Cambridge
University Press, 2000.

Zbog nedostupnosti relevantnih izvora Cool Britannia? Reader 2010 sadrži i književnokritičke i književnopovijesne tekstove preuzete iz sljedećih izdanja: Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor (eds.): Becoming National A Reader (1996), Bhabha, Homi K. (ed.). Nation and Narration (2002), Lyotard, Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1989 edition), Jean Baudrillard: Simulations (1981), John Smart: Twentieth Century British Drama (2002), Colin Wilson: The Angry Years: The Rise and Fall of the Angry Young Men (2007), Rebecca D’Monte and Graham Saunders: Cool Britannia? British political Drama in the 1990s (2007), Alex Sierz: In-Yer-Face Theatre. British Drama Today (2000), Will Hammond and Dan Stuart (ed): Verbatim Verbatim: Techniques in Contemporary Documentary Theatre (2008).