Kognitivna lingvistika i jezične strukture

Milena Žic Fuchs. Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2009.

Knjiga obrađuje jedno od najtežih poglavlja engleske gramatike, present perfect. U uvodnim poglavljima daje se prikaz vrlo opsežne literature napisane o present perfectu, i to s gledišta suprotstavljenih rasprava o tome je li present perfect aspekt ili glagolsko vrijeme. Analiza se zasniva na postavkama kognitivne lingvistike, i izvodi na korpusnoj građi te dovodi do zaključka da pojavnost present perfecta pokriva četiri različita značenja i to ‘perfekt ishoda’, ‘iskustveni perfekt’, ‘perfekt trajne situacije’ i ‘perfekt bliske prošlosti’. Novina je ovog pristupa da se govori o ‘značenjima’, a ne o ‘uporabama’ jer upravo korpusna građa sadrži velik broj pojavnica koje potvrđuju razgraničenost navedenih značenja. Svako od tih značenja obilježeno je značenjskim i sintaktičkim značajkama slijedom kojih se raščlanjuje temeljni pojam vezan uz present perfect, a to je ‘relevantno za sadašnjost’ (current relevance). Minuciozna analiza primjera pokazuje da ‘relevantno za sadašnjost’ nije jedinstven pojam, već da se u svakom od navedenih značenja present perfecta manifestira na različit način. Ukupnost analize baca drugačije svjetlo na ranije spomenuto temeljno pitanje je li present perfect aspekt ili glagolsko vrijeme. Autorica pokazuje da su ‘perfekt ishoda’ i ‘iskustveni perfekt’ aspektualna značenja, dok su ‘perfekt trajne situacije’ i ‘perfekt bliske prošlosti’ bliži poimanju glagolskih vremena i to zbog nužne pojave vremenskih priloga u rečeničnim sklopovima. Gore navedena analiza čini glavninu rukopisa ove knjige, a nakon nje slijedi poglavlje o implikacijama ove analize za kontrastiranje engleskoga i hrvatskoga jezika. U tom poglavlju raspravlja se o poimanju aspekta s gledišta engleskog, odnosno hrvatskog kao slavenskog jezika te se ukazuje na nužnost značenjskog tumačenja aspektualnih obilježja kako bi se dovela u suodnos sintaktička aspektualnost engleskoga te tvorbena obilježenost hrvatskog aspektualnog sustava. Temeljne su postavke kognitivne lingvistike temeljito prikazane i objašnjene u okviru tradicije američke lingvistike, i to poglavito iz radova Boasa, Sapira i Whorfa. U ovoj knjizi nije samo riječ o deklarativnom povezivanju kognitivne lingvistike i tradicije tzv. američke lingvistike, već o iscrpno dokumentiranom prikazu uronjenosti kognitivne lingvistike u tu tradiciju.