Od jednojezičnosti do višejezičnosti

Marta Medved Krajnović. Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o., 2010.

U knjizi se opisuje razvoj znanstveno-istraživačke discipline koja se bavi istraživanjem procesa ovladavanja inim jezikom (OVIJ), iznose se glavni teorijski okviri te discipline te se ona stavlja u suodnos s glotodidaktikom, ponajprije u hrvatskome kontekstu.