Američke šezdesete: književnost i kultura

Nastavnica: Dr. sc. Sonja Bašić, Profesor emeritus
ECTS-bodovi:
6 bodova
Naziv kolegija:
  Američka književnost i kultura “Šezdesetih”
Jezik:
engleski
Trajanje:
1 semestar (III. ili V. semestar)
Status:
izborni
Oblik nastave:
1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti:
upisan u III. ili V. semestar
Ispit:
Ocjena se temelji na redovitom pohađanju, aktivnom sudjelovanju u radu seminara (što uključuje povremene „quizz“ provjere), 1 pismeni rad tijekom semestra (sedam do devet kartica teksta), te na dva pismena kolokvija/ispita (sredinom semestra i na kraju semestra).

Opis/Sadržaj kolegija:  Ovaj interdisciplinarni seminarski kolegij pokušaj je  kulturno/političkog i književnog definiranja “Šezdesetih” u SAD. Kolegij će posebno rasvijetliti tri aspekta, a to su: 1. Paralelno nastajanje u SAD nekoliko masovnih pretežno nenasilnih pokreta ( hippyjevski pokret mladeži mahom na sveučilištima), te protestni marševi za crnačka prava i protiv rata u Vijetnamu), ali i pojava militantnih ugl. afro-američkih pokreta (Crni Muslimani i dr.), i istovremenim porastom nasilja koje je kulminiralo atentatima na Johna i Roberta Kennedyja te crnačkog vođu Martina Luthera Kinga. 2. Pojava “alternativnih” kultura što se u književnosti zrcali u odvraćanju od (modernističkog) elitizma i brisanju granica između elitnog i popularnog (što je među prvima zagovarao kritičar Leslie Fiedler) i novoj dokumentarnosti (“nefikcionalna fikcija”, “novi žurnalizam”, npr Norman Mailer, Truman Capote, E.L. Doctorow, Tom Wolfe) i 3. specifične promjene u fikcionalnim narativnim strategijama novih pisaca koja je antirealistička i antitotalitarna, a oslanja se na grotesku, hiperboličnost, crni humor, paradoks, tragi-komediju i dr. (uz neke od gore navedenih pisaca u kolegiju se obrađuju još Joseph Heller, Kurt Vonnegut Jr. i Thomas Pynchon). 

Obvezatna literatura (koja će se obrađivati u kolegiju)
Romani:

Joseph Heller: Catch-22
Norman Mailer: The Armies of the Night
Kurt Vonnegut Jr, Slaughterhouse-5
Thomas Pynchon: The Crying of Lot-49

Kratki prozni tekstovi:
Martin Luther King (neki govori i članci)
The Autobiography of Malcom X (fragment)
Norman Mailer: “The White Negro”
Thomas Pynchon “Entropy”

Kritički tekstovi:  Reader (cca 200 str)