Fonetika i fonologija

Naziv kolegija: Fonetika i fonologija EN1L05
Nositelj kolegija: prof. dr. Višnja Josipović Smojver
Nastavnik: prof. dr. Višnja Josipović Smojver
ECTS-bodovi:  6
Jezik: engleski
Semestar: VI. (ljetni)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 4 sata predavanja
Uvjeti: Za pohađanje ovog kolegija nema posebnih uvjeta, osim da je student redovno upisan u semestar u kojem se kolegij sluša.
Ispit: Pismeni
Sadržaj: Ovim kolegijem uvode se najvažniji pojmovi suvremene fonetike i fonologije. Počinje se od pregleda osnovnih pojmova artikulacijske fonetike, s posebnim osvrtom na standardne izgovorne varijante britanskog i američkog engleskog (RP, odnosno GenAm). Zatim slijedi kratki pregled suprasegmentalnih pojava u engleskome. Nakon toga se uvode osnovne postavke generativne fonologije, koje se ilustriraju primjerima iz engleskoga, ali i hrvatskog jezika. Studenti uče formulirati najvažnija fonološka pravila leksičke i post-leksičke fonologije engleskoga jezika.
Cilj: Studenti na ovom kolegiju trebaju naučiti engleskom izgovoru pristupati deskriptivno, za razliku od dosadašnjeg preskriptivnog pristupa, s kojim su se susretali tijekom učenja engleskog jezika prije fakulteta. Da bi razvili takav pristup, tj. naučili stručno opisivati izgovorne pojave u engleskom jeziku, u okviru ovog kolegija cilj je razviti sposobnost selektivnog slušanja te ovladati temeljnim pojmovima i terminima fonološko – fonetskog opisa.

Raspored tema po tjednima:
1.  tjedan: Uvod: fonetika i fonologija
2.  tjedan: Govorni proces i govorni organi
3.  tjedan: Fonem kao temeljna analitička jedinica tradicionalne fonologije
4.  tjedan: Tipovi izgovora u engleskom jeziku
5.  tjedan : Konsonanti
6.  tjedan: Vokali: tradicionalni parametri u opisu i klasifikaciji vokala
7.  tjedan: Engleski vokali: monoftonzi
8.  tjedan: Engleski vokali: diftonzi
9.  tjedan: IPA glasovi i notacijske konvencije
10. tjedan: Vezani govor
11. tjedan: Akustička fonetika
12. tjedan: Fonološke teorije i modeli: derivacijska fonologija
13. tjedan: Generativna fonologija
14. tjedan: Prozodijska fonologija
15. tjedan: Suvremene fonološke teorije

Obvezatna literatura:
Cruttenden, A. (2008), Gimson’s Pronunciation of English. 7th edn. London: Hodder Arnold.
Hayes, B. (2009), Introductory Phonology. Wiley-Blackwell.
Josipović, V. (1999), Phonetics and Phonology for Students of English. Zagreb: Targa.
Lindsey, G. (2019). English After RP: Standard British Pronunciation Today. Palgrave Macmillan.

Priručna literatura:
Crystal, D. (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics.6th edn. Oxford: Blackwell.
Pullum, G.K. & W.A. Ladusaw (1996), Phonetic Symbol Guide. The University of Chicago Press.
Trask, R.L. (1996), A Dictionary of Phonetics and Phonology. London:Routledge.
Wells, J.C. (2008), Longman Pronunciation Dictionary. 3rd edn. with CD: Person Education Ltd.

Dopunska literatura:
Ashby, M. & J. Maidment (2005), Introducing Phonetic Science. Cambridge University Press.
Gussenhoven, C. & H. Jacobs (2005), Uderstanding Phonology, 2nd edn. London: Arnold.
Josipović Smojver, V. (2017) Suvremene fonološke teorije. Zagreb: Ibis grafika.
Ladefoged, P. (2002), A Course in Phonetics, 4th edn. Boston, MA: Heinle & Heinle.
Odden, D. (2005), Introducing Phonology. Cambridge University Press.