Britanski moderni roman i Britansko carstvo (arhiva)

Nastavnik: dr. sc. Borislav KNEŽEVIĆ, red. prof.
Naziv predmeta:
Novija britanska književnost
Naziv kolegija:  Britanski moderni roman i Britansko carstvo EN1K13
Nastavnik: dr. sc. Borislav KNEŽEVIĆ, red. prof.
ECTS-bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (VII. semestar, od ak. god. 2008/2009.)
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti: upisan sedmi semestar

Ispit: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (4-5 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi u zadnjem tjednu nastave.

Cilj: Ovaj seminarski kolegij uključuje pregled reprezentativnih romana iz razdoblja britanskog modernizma (Conrad, Joyce, Forster), ali ima i tematsku odrednicu utoliko što posebnu pozornost udjeljuje temi prikazivanja imperijalizma i kolonijalizma u tim romanima (dobar dio sekundarne literature je s područja postkolonijalnih studija).  Stoga ćemo se u našim diskusijama baviti kako književno-povijesnim karakteristikama modernizma, tako i nizom tema koje je definirala postkolonijalna kritika i teorija (kao što su odnos između metropole i kolonije, konstrukcija/prikazivanje drugoga, kulturna hibridnost, pitanje rodnih politika u koloniziranim društvima, itd.). Rad u seminaru imat će više modaliteta: prezentacije, seminarska diskusija, kompiliranje bibliografija, uz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij zahtijeva viši stupanj studentskog angažmana u istraživačkom dijelu rada u seminaru, odnosno u prikupljanju sekundarne literature i radu s njom.  Među ostalim, od studenata se očekuje da kroz zajednički rad u seminaru i individualni rad na kritičkoj bibliografiji i pisanju seminarskog rada razvijaju sposobnost stvaranja slike o strukturi književno-kritičke diskusije o temi ovog seminara, te da usavrše vještinu pismene analize književnih tekstova, osobito s obzirom na uporabu sekundarnih izvora. 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij nudi pregled i čitanje nekih od središnjih tekstova britanskog modernog romana, kao i uvod u postkolonijalnu kritiku kao jedan od najznačajnijih pravaca suvremenog proučavanja književnosti. Kao i ostali književni kolegiji na drugoj godini anglistike, i ovaj omogućuje daljnje razvijanje vještina analize književnih tekstova.

Korištene metode:  Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada.  Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao klasično predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici.  Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu, te konzultacije s nastavnikom.  Ovisno o broju upisanih studenata, jedan od modaliteta nastavnog procesa bit će i studentske prezentacije na dogovorenu temu.

Sadržaj kolegija (po tjednima):  

 1. tjedan: Uvod u modernizam.  Periodizacija, status romana kao žanra, povijesni kontekst imperijalizma. Said, orijentalizam. McClintock, i pitanje  postkolonijalne teorije.
 2. tjedan: Kipling.  Avanturistički imperijalni roman.
 3. tjedan: Kipling, nastavak.  Cohn: pitanje kolonijalne vlasti u Indiji. Conrad.  Europski imperijalizam u Africi.
 4. tjedan: Conrad, nastavak.  Achebe: pitanje rasizma u književnosti.  
 5. tjedan: Brantlinger, i odnos modernizma i imeprijalizma.
 6. tjedan: Joyce.
 7. tjedan: Prvi kolokvij.  
 8. tjedan:  Joyce, nastavak.  
 9. tjedan: Joyce, nastavak.  Renan, i pitanje definicije nacije.
 10. tjedan: Fanon, i pitanje dekolonizacije.
 11. tjedan: Tagore.  Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. tjedan: Tagore, nastavak. 
 13. tjedan: Nehru, i pitanje razvoja. 
 14. tjedan: Drugi kolokvij.   
 15. tjedan: Evaluacija.

 Literatura:
A. Obavezna literatura:
Romani:

Rudyard Kipling, Kim
Joseph Conrad,
Heart of Darkness
James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man
Rabindranath Tagore, The Home and the World

Teorija:
Chinua Achebe, “An Image of Africa.” Massachussets Review 18, 1997.
Patrick Brantlinger, The Rule of Darkness (ulomci). Ithaca: Cornell University Press, 1990.
Frantz Fanon, “The Wretched of the Earth” iz Omar Dahbour, The Nationalism Reader. Humanity Books, 1995.
Anne McClintock, “The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ‘Post-colonialism’”.
 Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader (ed. Patrick Williams, Laura Chrisman).  New York: Columbia University Press, 1994.
Edward Said, “Introduction” to Orientalism, New York: Vintage Books, 1979.
Bernard S. Cohn, “Representing Authority in Colonial India”, iz Eric Hobsbawm,
The Invention of Tradition.  Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Ernest Renan, “What is a Nation?”,
The Nationalism Reader.
Jawaharlal Nehru, “The Discovery of India”, The Nationalism Reader.

B. Dopunska literatura:
Anthony Apiah, “Topologies of Nativism” Julie Rivkin, Michael Ryan,
Literary Theory: An Anthology. London: Blackwell, 1998.
Carole Boyce Davies, “Migratory Subjectivities”. Literary Theory: An Anthology.
Fredric Jameson, “Modernism and Imperialism”, iz Nationalism, Colonialism and
Literature. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (5-6 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:  Studenti ocjenjuju kvalitetu kolegija putem anonimne ankete na kraju semestra.