Prijevodne vježbe

Naziv kolegija: Prijevodne vježbe
Nastavnici: Tea Raše, dr. sc. Kristijan Nikolić
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski i hrvatski
Semestar: VI. (ljetni)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti: Položeni kolegiji CEL 3 i Analiza engleskih tekstova
Ispit: kontinuirana evaluacija

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA PRIJEVODNE VJEŽBE
CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je ovoga kolegija da studenti kroz praktično iskustvo usvoje temeljne prijevodne vještine. Konkretnije, studenti bi trebali naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati prevodilačke probleme i primijeniti odgovarajuću prijevodnu strategiju i postupke s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije i potrebe krajnjega korisnika prijevoda. Trebali bi se također naučiti služiti najvažnijim pomagalima i resursima potrebnim za prevođenje te usvojiti vještinu redakture vlastitog i tuđeg prijevoda.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij će obuhvaćati prevođenje općejezičnih tekstova s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik. Bit će zastupljeni različiti tipovi tekstova i različita područja. Važan dio kolegija bit će posvećen upoznavanju s tiskanim i elektroničkim pomagalima i resursima potrebnim prevoditelju.

NAČIN RADA:
Nastava se odvija u manjim grupama (do 20 studenata). Studenti prevode – pojedinačno i u grupama – općejezične tekstove s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik, kako na vježbama tako i kod kuće. Na vježbama također redigiraju vlastite prijevode i prijevode svojih kolega. Od nastavnika primaju savjete i smjernice za rad te povratne informacije o (ne)prihvatljivosti pojedinih rješenja uz objašnjenja o razlozima takve prosudbe. Tekstove za prijevod studenti dobivaju od nastavnika u tiskanom obliku ili pak u elektroničkom obliku na internetskim stranicama kolegija. Povratne informacije o svojim prijevodima dobivaju u usmenom obliku, na vježbama, u pisanom obliku ili pak u elektroničkom obliku na internetskim stranicama kolegija.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka u semestru), dobra pripremljenost za nastavu i aktivno sudjelovanje u nastavi. Tijekom semestra studenti moraju redovito prevoditi zadane tekstove i donositi ih na nastavu i/ili predavati ih nastavniku u elektroničkom obliku, ovisno o konkrentim uputama nastavnika. Studenti su dužni redovito pratiti nastavnikove obavijesti i primati na znanje povratne informacije dobivene od nastavnika. Od studenata se očekuje da pokažu samostalnost i odgovornost za razvijanje vještina opisanih u ciljevima kolegija, a prema nastavnikovim savjetima. Također se očekuje da aktivno surađuju s kolegama u grupi i jedni drugima svesrdno pomažu oko usvajanja prijevodnih vještina.
Studenti tijekom semestra nastavniku predaju prijevode koji se vrednuju informativno, u svrhu povratne informacije. U ispitnim uvjetima pišu se dva kolokvija (na svakome po jedan prijevod teksta s engleskog na hrvatski i jedan prijevod teksta s hrvatskog na engleski duljine oko 150 riječi). Studenti koji polože sva četiri kolokvija oslobađaju se završnog ispita. Ostali izlaze na završni ispit, koji se sastoji od prijevoda jednog teksta s engleskog na hrvatski i jednog s hrvatskog na engleski duljine oko 150 riječi. Pri „zaključivanju“ ocjene uzima se u obzir, korektivno, i studentov odnos prema radu i spremnost na suradnju s kolegama u grupi.

LITERATURA:
Dvojezični rječnici, primjerice:
Bujas, Željko. Veliki hrvatsko-engleski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus;
i Bujas, Željko. Veliki englesko-hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Jednojezični rječnici, primjerice:
Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

Enciklopedijski rječnici, primjerice:
The New Oxford Dictionary of English, ili
Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged.

Kolokacijski rječnici, primjerice:
Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: Oxford University Press.

Studenti ne trebaju kupovati sve rječnike, ali trebali bi imati bar jedan dvojezični (u svakome smjeru) i bar jedan jednojezični te po mogućnosti kolokacijski. Mogu se služiti elektroničkim izdanjima većih rječnika. Dvojezični rječnici koji trenutačno postoje na internetu nisu dostatni kao isključivo, ali mogu poslužiti kao dodatno pomagalo.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
Kolegij Prijevodne vježbe studenti pohađaju 4 sata tjedno, u dvije sesije. Jedna sesija u tjednu posvećena je prevođenju s engleskog na hrvatski jezik, a druga s hrvatskog na engleski jezik. U svrhu preglednosti, izvedbeni plan prikazuje najprije sve „parne“ sesije (prevođenje s engleskog na hrvatski), a zatim sve „neparne“ sesije (prevođenje s hrvatskog na engleski). Konkretni nazivi tekstova nisu navedeni jer svaki nastavnik odabire vlastite tekstove unutar određenog tipa.
1.   UVOD U PREVOĐENJE
– upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obvezama i načinom evaluacije.
– upute za služenje sustavom za e-učenje Omega.
– rasprava:
– koji su glavne vrste problema na koje prevoditelj nailazi?
– koje su vještine i znanja potrebna prevoditelju?
– na koji se način te vještine i znanja mogu stjecati i razvijati?
– koja su pomagala i resursi potrebni prevoditelju?
2.   PRVI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
–   novinski tekst (npr. iz listovaThe Economist, The Times i sl.) iz područja kulture (npr. kulturno događanje; kritika predstave, knjige ili filma; lifestyle, entertainment, i sl.)
–  rasprava o specifičnostima prevođenja tog tipa teksta i područja: stil, registar, čitateljstvo, kulturološki elementi i strategije za njihovo prevođenje
–   rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
3.   DRUGI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
–  novinski tekst iz područja politike (npr. komentar ili analiza nekog aktualnog događaja)
–  rasprava o problemima vezanim uz razumijevanje takvih tekstova i o potrebi da prevoditelj prati zbivanja na svjetskoj sceni; specifičnosti vokabulara i stila; kulturološke razlike između političkih sustava
–   rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
4.   TREĆI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
–  novinski tekst iz područja ekonomije (komentar ili analiza, primjerice o stanju nekoga gospodarstva, trendovima, predviđanjima)
–   rasprava o teškoćama vezanim uz prevođenje novinskih tekstova iz područja ekonomije, osobito pitanje stila kojim su takve vijesti pisane na engleskom jeziku; prevođenje idioma i metafora; norme ciljne kulture i njihova uloga pri odabiru prijevodne strategije; pitanje uvođenja nove terminologije u hrvatski jezik u područjima gospodarstva koja se razvijaju
–   rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
5.   ČETVRTI TEST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
– novinski znanstveno-popularni tekst, npr. iz područja psihologije, sociologije, informacijske tehnologije ili neke druge društvene ili humanističke znanosti
– rasprava o problemima vezanim uz terminologiju određenoga područja za koje prevoditelj nije stručnjak; služenje specijaliziranim rječnicima i drugim resursima; savjetovanje sa stručnjacima; registar i čitateljstvo
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
6.  PETI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
– novinski znanstveno-popularni tekst, npr. iz područja medicine, biologije ili neke druge prirodne znanosti
–  rasprava o problemima vezanim uz terminologiju određenoga područja za koje prevoditelj nije stručnjak; služenje specijaliziranim rječnicima i drugim resursima; savjetovanje sa stručnjacima; registar i čitateljstvo
–   rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
7. PRVI KOLOKVIJ
– prijevod teksta na satu, koji nastavnik zatim ispravlja i ocjenjuje
8. ISPRAVAK KOLOKVIJA
– rasprava o najčešćim pogreškama i njihovim uzrocima; savjeti za poboljšanje prijevodnih vještina
9. ŠESTI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
–   tekst iz turističkog vodiča – način života, običaji, tradicije
–  rasprava o specifičnostima prevođenja tog tipa teksta; funkcija teksta; čitateljstvo; stil; prevoditeljeva uloga u posredovanju između kultura
–   rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
10. SEDMI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
–   tekst iz turističkog vodiča – zemljopis
–   rasprava o prevođenju toponima; služenje pomagalima i resursima
–   rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
11. OSMI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
– tekst iz turističkog vodiča – povijest
– rasprava o problemima vezanim uz prevođenje turističkih tekstova koji se bave poviješću; prevođenje povijesnih imena i pojmova; prevoditeljevo poznavanje povijesti i resursi koji mu mogu pomoći; najčešće pogreške
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
12. DEVETI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
–  tekst iz turističkog vodiča – umjetnost
–  prevoditeljevo (ne)poznavanje umjetnosti; resursi; terminologija; savjetovanje sa stručnjacima
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
13. DESETI TEKST ZA PRIJEVOD S ENGLESKOG NA HRVATSKI
– tekst oglasa („reklame“) za neku turističku destinaciju (iz novina, s webstranice ili s televizije)
– rasprava o funkciji prijevoda i pragmalingvističkim obilježjima teksta; prevoditeljeva „sloboda“ u prevođenju oglasnih poruka – prevoditelj kao trans-creator; prevoditeljev odnos prema ostalim sudionicima u prevoditeljskom procesu (naručitelju, autoru teksta itd.)
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
14. DRUGI KOLOKVIJ
15. ISPRAVAK KOLOKVIJA
16. PRVI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
– novinski tekst iz područja kulture (npr. kulturno događanje u Hrvatskoj; jednostavnija kritika hrvatske predstave, knjige ili filma i sl.)
– rasprava o specifičnostima prevođenja tog tipa teksta i područja: stil, registar, čitateljstvo, kulturološki elementi i strategije za njihovo prevođenje; prevoditeljevo posredovanje pri prevođenju manje poznate kulture na globalni jezik
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
17.   DRUGI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
–  novinski tekst iz područja politike (npr. izvještaj o aktualnom događaju u Hrvatskoj)
–  rasprava o problemima vezanim uz prevođenje takvih tekstova i o potrebi da prevoditelj prati zbivanja na domaćoj i svjetskoj sceni; specifičnosti vokabulara i stila; kulturološke razlike između političkih sustava; važnost čitanja i slušanja za prevođenje na strani jezik – rad s „paralelnim tekstovima“ i kolokacijskim rječnicima
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
18.   TREĆI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
– novinski tekst iz područja ekonomije (jednostavniji izvještaj, primjerice o stanju hrvatskoga gospodarstva, trendovima, predviđanjima)
– rasprava o teškoćama vezanim uz prevođenje novinskih tekstova iz područja ekonomije, osobito pitanje stila kojim su takve vijesti pisane na engleskom jeziku; norme ciljne kulture i njihova uloga pri odabiru prijevodne strategije; pitanje prevoditeljevog (ne)razumijevanja pojedinih ekonomskih aktivnosti; savjetovanje sa stručnjacima i služenje resursima – važnost upoznavanja s područjem kao preduvjet prevođenja
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
19.   ČETVRTI TEST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
– novinski znanstveno-popularni tekst, npr. iz područja psihologije, sociologije, informacijske tehnologije ili neke druge društvene ili humanističke znanosti
– rasprava o problemima vezanim uz terminologiju određenoga područja za koje prevoditelj nije stručnjak; služenje specijaliziranim rječnicima i drugim resursima; savjetovanje sa stručnjacima; registar i čitateljstvo
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
20. PETI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
– novinski znanstveno-popularni tekst, npr. iz područja medicine, biologije ili neke druge prirodne znanosti
– rasprava o problemima vezanim uz terminologiju određenoga područja za koje prevoditelj nije stručnjak; služenje specijaliziranim rječnicima i drugim resursima; savjetovanje sa stručnjacima; registar i čitateljstvo
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
21. PRVI KOLOKVIJ
– prijevod teksta na satu, koji nastavnik zatim ispravlja i ocjenjuje
22. ISPRAVAK KOLOKVIJA
– rasprava o najčešćim pogreškama i njihovim uzrocima; savjeti za poboljšanje prijevodnih vještina
23. ŠESTI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
–  tekst iz turističkog vodiča kroz Hrvatsku (ili brošure ili webstranice) – način života, običaji, tradicije
– rasprava o specifičnostima prevođenja tog tipa teksta; funkcija teksta; čitateljstvo; stil; format i konvencije (kratice i sl.); prevoditeljeva uloga u posredovanju između kultura, osobito u prevođenju manje poznate kulture na globalni jezik
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
24. SEDMI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
–  tekst iz turističkog vodiča kroz Hrvatsku (ili brošure ili webstranice) – zemljopis
–  rasprava o prevođenju toponima; služenje pomagalima i resursima
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
25. OSMI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
– tekst iz turističkog vodiča kroz Hrvatsku (ili brošure ili webstranice) – povijest
– rasprava o problemima vezanim uz prevođenje turističkih tekstova koji se bave poviješću; prevođenje povijesnih imena i pojmova; prevoditeljevo poznavanje hrvatske povijesti i resursi koji mu mogu pomoći; potreba posredovanja između manje poznate kulture i posjetitelja; najčešće pogreške
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
26. DEVETI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
–  tekst iz turističkog vodiča – umjetnost
– prevoditeljevo poznavanje hrvatske umjetnosti i umjetnosti općenito; resursi; terminologija; savjetovanje sa stručnjacima
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
27. DESETI TEKST ZA PRIJEVOD S HRVATSKOG NA ENGLESKI
– tekst oglasa („reklame“) za neku turističku destinaciju u Hrvatskoj (iz novina, s webstranice ili s televizije)
– rasprava o funkciji prijevoda i pragmalingvističkim obilježjima teksta; prevoditeljeva „sloboda“ u prevođenju oglasnih poruka – prevoditelj kao trans-creator; prevoditeljev odnos prema ostalim sudionicima u prevoditeljskom procesu (naručitelju, autoru teksta itd.)
–  rasprava o konkretnim problemima u tekstu i mogućim rješenjima
28. DRUGI KOLOKVIJ
29. ISPRAVAK DRUGOG KOLOKVIJA
30. POVRATNA INFORMACIJA
– studentski dojmovi o kolegiju, koliko su naučili, sugestije za budući rad (ispunjavanje ankete ili razgovor)