Semantika engleskog jezika

Program nastave po tjednima (Syllabus)
Naziv kolegija: Semantika engleskog jezika I
zimski semestar
Broj ECTS bodova: 6
Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, red. prof.
Nastavnik: dr. sc. Janja Čulig Suknaić, poslijedoktorand
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: V
Uvjeti: položen kolegij Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ I SADRŽAJ KOLEGIJA: Cilj je kolegija uvesti studente u složenosti značenjskih pojavnosti, te u različite kako tradicionalne tako i suvremene teorijske okvire pomoću kojih se te pojavnosti mogu objasniti. Kolegij uvodi studente u složena pitanja značenja i to 1) na razini leksema odnosno riječi, 2) na paradigmatskoj razini, odnosno strukturi vokabulara i 3) u odnos semantike i sintakse, odnosno odnose sintagmatske razine. Obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija, metafora i metonimija, te paradigmatski i sintagmatski odnosi koji proizlaze i konstrukcijskog pristupa jezičnom značenju.

Program nastave po tjednima (syllabus)

 Tjedan 

 Tema

1.

 Uvod u semantiku

2.

 Razvoj semantike kao discipline

3.

 Istraživačke teme i metode

4.

 Paradigmatski odnosi: sinonimija

5.

 Paradigmatski odnosi: antonimija

6.

 Paradigmatski odnosi: polisemija i homonimija

7.

 Paradigmatski odnosi: hiponimija

8.

 1. kolokvij

9.

 Metafora i metonimija

10.

 Multimodalnost

11.

 Kategorizacija

12.

 Sintagmatski odnosi: konstrukcijski pristup značenju

13.

 Sintagmatski odnosi: konstrukcijske gramatike i kognitivna gramatika

14.

 2. kolokvij

15.

 Rezultati i rasprava

STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo i upućuje studente na dodatno čitanje određenih dijelova literature. Gradivo se predaje po cjelinama, uz obvezatne rasprave. Pišu se dva kolokvija koja mogu osigurati i konačnu ocjenu, i to ako su oba riješena s prolaznom ocjenom.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
Cruse, Alan D.
(1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press
Cruse, Alan D. (2004). Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press
Goldberg, Adele (1995). Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: The University of Chicago Press
Jones, Steven, M. Lynn Murphy, Carita Paradis, Caroline Willners (2012). Antonyms in English. Cambridge: Cambridge University Press
Lakoff, George (1987). Women, Fire and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, Chicago – London: The Univeristy of Chicago Press
Murphy, M. Lynne (2003). Semantic Relations and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press
Žic Fuchs, Milena (1991a). Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka SOL

DODATNA LITERATURA:
Lyons, J.
(1977), Semantics. Vol. 1 i Vol. 2. Cambridge University Press
Langacker, Ronald W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar, Theoretical Prerequisites, Vol. 1, Stanford: Stanford University Press
Žic Fuchs, Milena (2009). Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Nakladni zavod Globus