Kulture SAD-a i Velike Britanije

Naziv kolegija: Kulture SAD-a i Velike Britanije (EN 1 J08)
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Zimski semestar akademske godine (2018./2019.)
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar – 5. (zimski)
Nastavnik: dr. sc. Kristijan Nikolić, dr. sc. Alexander D. Hoyt
Status: obvezatni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Uvjet za upis: položeni kolegij CEL 3 i Analiza engleskih tekstova
Ispit: kontinuirana evaluacija
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA DRUŠTVA I KULTURE SAD-a I VELIKE BRITANIJE

Sadržaj: Kolegij se bavi običajima, institucijama i vrijednostima SAD-a i Velike Britanije. Kroz različite tekstove studenti će se upoznati s određenim aspektima tih društava, kao što su politika i društveno uređenje, multikulturalnost, obrazovanje i umjetnost. Studenti će pripremiti izlaganja

Obvezatna literatura: (Reader 1, US, i Reader 2, UK made of):

1) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Sixth edition). American Civilization: An Introduction . Routlege. London and New York.
2) Oakland, John. 2011. (Eighth edition). British Civilization: An Introduction.. Routledge. London and New York.

Način rada: Kolegij se sastoji od predavanja i seminara, a nastava se izvodi interaktivno u manjim grupama. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (ne izostati više od 3 puta) te se za nastavu pripremati i pisati pismene radove, koje će im nastavnici ispraviti i komentirati. Nastavnici i studenti komunicirat će dodatno e-mailom, a po potrebi i želji pojedinih nastavnika i preko sustava “Omega”.
Prikaz izvođenja nastave:
Ovaj kolegij studenti pohađaju 4 sata tjedno u dvije sesije, u sklopu obveznog predavanja srijedom od 11:45 do 12:30 i u jednoj od tri grupe (po izboru).

Nastava počinje u listopadu tekuće ak. god. prema obavijesti na Oglasnoj ploči nakon objave rasporeda nastave.


Obvezna literatura: (The Reader):

NOTE: please do not copy the Reader from the copy shop before the first lecture,
the first lecture is obligatory for all students, when you will be given instructions.
The old reader is out of date.

1) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Sixth edition). American Civilization: An Introduction . Routledge. London and New York.
2) Oakland, John. 2011. (Eighth edition). British Civilization: An Introduction.. Routledge. London and New York.
Way of instruction: The course is a combination of lectures and seminars. Students must attend the classes regularly (have no more than three absences). They must prepare for classes and write assignments as instructed. Instructors and students will also communicate through Omega and e-mail.
Table of contents (topics to be covered in class):

United States    
1. The people: settlement and immigration
2. The people: women and minorities
3. Political institutions: the federal government and elections
4. Political institutions: state and local government
5. The legal system
6. Education
7. International relations

Continuous Assessment
The United  Kingdom
1. The British context and Brexit
2. The people and geography
3. Politics and government
4. The legal system
5. The economy and London
6. Media
7. Education

Continuous assessment
 _______________________________________________________________________________

  • Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja

 

Kulture SAD-a i Velike Britanije (do 2015./2016.)

Naziv kolegija: Kulture SAD-a i Velike Britanije (EN 1 J08)
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Zimski semestar (ak. god. 2014./2015.)
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar – 5. (zimski)
Nastavnici: dr. sc. Kristijan Nikolić, Tea Raše
Status: obvezatni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Uvjet za upis: položeni kolegiji CEL 3 i Analiza engleskih tekstova
Ispit: pismeni (položena dva kolokvija ili ispit)
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA KULTURE SAD-a I VELIKE BRITANIJE
Sadržaj: Kolegij se bavi običajima, institucijama i vrijednostima SAD-a i Velike Britanije. Kroz različite tekstove studenti će se upoznati s određenim aspektima tih društava, kao što su politika i društveno uređenje, multikulturalnost, obrazovanje i umjetnost. Studenti će pripremiti izlaganja koja će prezentirati u vrijeme seminarske nastave.

Obvezatna literatura:
1) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Fifth edition). American Civilization:
An Introduction
. Routlege. London and New York.

2) Oakland, John. 2011. (Seventh edition). British Civilization: An
Introduction.. Routledge. London and New York.

Dodatna literatura:
1) Giles, Mick, ed. 1993. Modern American Culture: An Introduction. London and New York. Longman.
2) An Outline of American Government. 1989. Washington DC. US Information Agency.
3) Luedtke, Luther S. ed. Making America. 1987. The Society and Culture of the United States. Washington. US Information Agency.
4) Campbell, Neil and Kean, Alasdair. 1997. American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. London and New York. Routledge.

Način rada: Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (ne izostati više od 3 puta) te se za nastavu redovito pripremati. Seminarske radove (prezentacije) student će izlagati tijekom seminara. Nastavnik i studenti komunicirat će dodatno e-mailom i preko “Omege”.

Prikaz izvođenja nastave:
Ovaj kolegij studenti pohađaju 4 sata na tjedan u dvije sesije.

The United  Kingdom
1. The British context

2. The people
3. Politics and government
4. International relations

5. The legal system
6. The economy
7. Media
8. Education

Continuous assessment 1

The United States
1. The people: settlement and immigration

2. The people: women and minorities
3. Political institutions: the federal government / state and local government
4. Economy
5. Foreign policy
6. The legal system
7. Education
8. The media

Continuous Assessment 2

 _______________________________________________________________________________

  • Raniji naziv kolegija Kulture SAD-a i Velike Britanije bio je Društva i kulture engleskoga govornog područja

Semantika engleskog jezika

Program nastave po tjednima (Syllabus)
Naziv kolegija: Semantika engleskog jezika I
zimski semestar
Broj ECTS bodova: 6
Nositelj kolegija: prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik:  prof. dr. Milena Žic Fuchs
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: V
Uvjeti: položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika i ispiti iz Sintakse
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Cilj je kolegija uvesti studente u složenosti značenjskih pojavnosti, te u različite kako tradicionalne tako i suvremene teorijske okvire pomoću kojih se te pojavnosti mogu objasniti.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij uvodi studente u složena pitanja značenja i to 1) na razini leksema odnosno riječi, 2) na paradigmatskoj razini, odnosno strukturi vokabulara i 3) u odnos semantike i sintakse, odnosno odnose sintagmatske razine. Obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija, te tradicionalni teorijski pristupi poput komponencijalne analize i teorije polja. Posebna se pažnja posvećuje tradicionalnom pristupu metafori i metonimiji ali se i uvode nova gledanja na te jezične pojavnosti koja dolaze iz kognitivne semantike. Složenost odnosa semantike i sintakse ili značenjskih pojavnosti na sintagmatskoj razini analiziraju se od razine rečenice do manjih sintagmatskih jedinica poput kolokacija.
Program nastave po tjednima (syllabus)

Week

Topic

1.

Orientation, syllabus. What is semantics? Short historical overview. Semantics and other related disciplines.
What is meaning? The nature of linguistic meaning. Types of meaning.

2.

Functions of language and their relation to meaning.
Traditional terms in Semantics: Homonymy. Polysemy. Synonymy.

3.

Is Semantics a science?
Contemporary approaches: the scientific approach to meaning. Methods and possible approaches.

4.

Methods of semantic analysis: Componential Analysis. Types of meaning relations.
Triangles of meaning.
Traditional and contemporary approaches to Componential Analysis.

5.

Semantically related lexemes: organization on the paradigmatic level
Semantic or lexical fields
Antonymy

6.

REVISION
TEST 1

7.

Hyperonyms and hyponyms
Taxonomies

8.

Introduction to Cognitive Semantics
The notion of prototype and its relevance for meaning
Categorization

9.

Scenes and frames
Knowledge of language and knowledge of the world
Categories: prototypes and schemas

10.

Traditional and contemporary approaches to metaphor and metonymy.

11.

Semantics and grammar.

12.

Semantics and pragmatics.
Use of corpora in semantic research.

13.

Termin rezerviran za neku od tema.

14.

Termin rezerviran za neku od tema

15.

FINAL REVISION
TEST 2

NAČIN RADA:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo i upućuje studente na dodatno čitanje određenih dijelova literature.
STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Gradivo se predaje po cjelinama, uz obvezatne rasprave. Pišu se dva kolokvija koja mogu osigurati i konačnu ocjenu, i to ako su oba riješena s prolaznom ocjenom.
OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
Leech
, G. N. (1978), Semantics. Penguin

Lyons, J. (1981), Language and Linguistics. Cambridge University Press
Palmer, F. R. (1976), Semantics – A New Outline. Cambridge University Press
Žic Fuchs, Milena (1991), Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije

DODATNA LITERATURA:
Lyons
, J. (1981), Language, Meaning, Context. Fontana

Lyons, J. (1977), Semantics. Vol. 1 i Vol. 2. Cambridge University Press

Društva i kulture SAD-a i Velike Britanije – arhiva

Naziv kolegija: Društva i kulture SAD-a i Velike Britanije EN 1 J08
Naziv kolegija promijenjen u: Kulture SAD-a i Velike Britanije
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Zimski semestar akademske godine (od 2011./2012.)
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar – 5. (zimski)
Nastavnici: mr. sc. Vesna Beli, dr. sc. Alex Hoyt, dr. sc. Kristijan Nikolić
Status: obvezatni
Oblik nastave: 4 sata vježbi na tjedan
Uvjet za upis: položeni kolegiji CEL 3 i Analiza engleskih tekstova
Ispit: pismeni
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA DRUŠTVA I KULTURE SAD-a I VELIKE BRITANIJE

Sadržaj: Kolegij se bavi običajima, institucijama i vrijednostima anglofonih društava. Težište je stavljeno, zbog nedostatka vremena za bavljenje drugim društvima i kulturama, na Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države. To su društva s kojima se studenti najčešće susreću, bilo kroz literaturu ili medije.
Kroz različite tekstove studenti će se upoznati s određenim aspektima tih društava, kao što su politika i društveno uređenje, multikulturalnost, obrazovanje i umjetnost.
Cilj: Upoznavanje studenata s glavnim obilježjima društava i kultura anglofonih zemalja, prije svega Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Obvezatna literatura: Zbirke tekstova (Reader 1, US, i Reader 2, UK) za kolegij Društva i kulture SAD-a i Velike Britanije. Reader se sastoji od tekstova iz sljedećih knjiga:
1) Giles, Judy and Middleton, Tim. 1999. Studying Culture – A Practical Introduction. Oxford. Blackwell. (Poglavlje What is Culture?).

2) Mauk, David and Oakland, John. 2009 (Fifth edition). American Civilization:
An Introduction
. Routlege. London and New York.

3) Oakland, John. 2011. (Seventh edition). British Civilization: An
Introduction.. Routledge. London and New York.

Dodatna literatura:
1) Giles, Mick, ed. 1993. Modern American Culture: An Introduction. London and New York. Longman.
2) An Outline of American Government. 1989. Washington DC. US Information Agency.
3) Luedtke, Luther S. ed. Making America. 1987. The Society and Culture of the United States. Washington. US Information Agency.
4) Campbell, Neil and Kean, Alasdair. 1997. American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. London and New York. Routledge.

Način rada: Kolegij je seminarskog tipa, nastava se izvodi interaktivno u manjim grupama (do 15 studenata). Studenti su dužni redovito pohađati nastavu (ne izostati više od 3 puta) te se za nastavu pripremati i pisati pismene radove, koje će im nastavnici ispraviti i komentirati. Nastavnici i studenti komunicirat će dodatno e-mailom, a po potrebi i želji pojedinih nastavnika i preko sustava “Omega”.

Prikaz izvođenja nastave:
Ovaj kolegij studenti pohađaju 4 sata tjedno u dvije sesije.

Table of contents (chapters to be covered in class):
The United States (Reader 1)
1. The American context
3. The people: settlement and immigration
4. The people: women and minorities
5. Political institutions: the federal government
6. Political institutions: state and local government
8. The legal system
11. Education

13. Religion
Continuous Assessment

The United  Kingdom (Reader 2)
1. The British context
3. The people
4. Politics and government
6. The legal system
7. The economy
8. Social services
9. Education
11. Religion
Continuous assessment