Povijest i paradigme američkih studija 1

Naziv kolegija: Povijest i paradigme američkih studija 1
Nastavnik
: dr.sc. Stipe Grgas, red. prof.

ECTS-bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: jedan semestar, 1.ili 3. semestar, zimski
Status: obvezatni kolegij za amerikanističku specijalizaciju u 1. semestru; inače izborni.
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 1. semestar diplomskog studija (ili 1. semestar diplomskog studija kao izborni)

Cilj kolegija
: Cilj kolegija je upoznati polaznike s nastankom, predmetom istraživanja i metodološkom raznovrsnošću američkih studija od početaka do revizionističkih zahvata nastalih 60tih godina prošlog stoljeća. Uvodne sesije nastojat će odgovoriti na sljedeća pitanja: zašto i u kojemu kontekstu nastaju američke studije i na koje se načine njihovi pristupi razlikuju od ostalih disciplina kojima su predmet izučavanja društvo i kultura  Sjedinjenih Američkih Država. Veći dio kolegija bit će posvećen proučavanju autora koji su utemeljili američke studije. U završnim sesijama nastojat će se sintetizirati čitanja odabranih tekstova, ukazati na ono što im je zajedničko ali isto tako podcrtati ona mjesta gdje se predložene paradigme razilaze. Na samom kraju ukazat će se na relevantnost tih paradigmi za razumijevanje SAD-a u prošlosti i sadašnjosti kao i na primjenljivost metoda i pristupa američkih studija u drugim prostorima i vremenima. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uloga kolegija je ponuditi temeljna znanja u programu amerikanističkih studija na diplomskoj razini.

Korištene metode: Izlaganja nastavnika, dijalog temeljen na zajedničkoj analizi tekstova, usmena izlaganja studenata.

Sadržaj kolegija:
Povijest nastanka američkih studija. Metodologija američkih studija. Glavni predstavnici američkih studija: Perry Miller, Henry Nash Smith, Leo Marx, F.O. Matthiessen, Sacvan Bercovich, Alan Trachtenberg i drugi. Kritička valorizacija paradigmi kojima su se služili autori koji su utemeljili disciplinu.

Obvezatna literatura:
Izbor iz radova glavnih predstavnika američkih studija koji će se dati polaznicima na početku kolegija.

Dopunska literatura:
Polaznici će biti upućeni na dodatnu literature tijekom kolegija.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na participaciji i radu u kolegiju, obvezatnom eseju i kolokviju u zadnjem tjednu nastave.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.