Lokalizacija

Naziv kolegija: Lokalizacija
Nositelj: dr.sc. Kristijan Nikolić, viši lektor
Nastavnik: dr.sc. Kristijan Nikolić, viši lektor
ECTS-bodovi
: 5
Jezik: engleski
Semestar: II. ili IV. (ljetni)
Oblik nastave: 1 h predavanja + 2 seminara
Ispit: završni seminar

Status: izborni

Cilj kolegija: Ovaj kolegij ima za cilj omogućiti studentima uvid u prirodu industrije lokalizacije, razvijanje kritičke svijesti o ključnim konceptima i procesima, uključujući osiguranje kvalitete i upravljanje projektima te omogućiti razvijanje vještina i znanja ključnih za prilagodbu proizvoda određenoj lokaciji.

Sadržaj kolegija: Lokalizacija podrazumijeva jezičnu i kulturnu prilagodbu proizvoda (primjerice softvera, videoigre, internetskih stranica), određenoj lokaciji (zemlji/regiji i jeziku) u kojoj će se upotrebljavati i prodavati. Budući da je sve veći broj korisnika proizvoda digitalno pismen i budući da je sve više tvrtki koje traže globalizaciju svojih digitalnih proizvoda koja nadilazi jezične i kulturne barijere, lokalizacijska industrija eksponencijalno raste pa je potreba za prevoditeljima koji su upućeni u lokalizacijske postupke sve veća. Znanja i vještine koje se odnose na lokalizaciju postaju sve važnije, ne samo za studente koji žele raditi u lokalizacijskoj industriji, nego i za sve studente koji namjeravaju raditi kao prevoditelji.

Teme:

  1. Prevođenje i lokalizacija.
  2. Lokalizacija internetskih stranica.
  3. Upravljanje projektima kao dio lokalizacije.
  4. Lokalizacija video igara.
  5. Upravljanje rizikom i soft skills.
  6. Transcreation kao dio lokalizacije.
  7. Prevoditeljski izazovi u sklopu lokalizacije.
  8. Lokalizacija softvera.
  9. Lokalizacija multimedijskih sadržaja.

Obveze studenata: Obveze studenata uključuju redovito pohađanje nastave, pripremljenost za nastavu (čitanje i analiziranje literature), aktivno sudjelovanje u nastavi (diskusije na nastavi i rad na sustavu za e-učenje) te izradu zadataka. Završna ocjena temelji se na kontinuiranom praćenju pojedinih segmenata rada (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u učioničkoj i e-nastavi, seminarski rad)

Temeljna literatura:
Esselink, Bert. (2000) A Practical Guide to Localisation. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Bernal-Merino, Miguel Á. (2015) Translation and Localisation in Video Games. Making Entertainment Software Global. New York/London: Routledge.

Dunne, Keiran J. and Elena S. Dunne. (2011) Translation and Localisation Project Management: the art of the possible. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. (odabrana poglavlja).

Trosborg, A. (ed.) 1997. Text Typology and Translation. John Benjamins Publishing (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:
Matis, Nancy. (2014) How to Manage Your Translation Projects.

O’Hagan, Minako and Carme Manigron. (2013) Game Localisation: translating for the global digital entertainment industry. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.