Britanski moderni roman i Britansko carstvo

Nastavnik: dr. sc. Borislav KNEŽEVIĆ, red. prof.
Naziv predmeta:
Novija britanska književnost
Naziv kolegija: Britanski moderni roman i Britansko carstvo EN1K13
Nastavnik: dr. sc. Borislav KNEŽEVIĆ, red. prof.
ECTS-bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (1. ili 3. semestar, od ak. god. 2017/2018..)
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan
Uvjeti: upisan 1. ili 3. semestar diplomskog studija

Ispit: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (4-5 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi u zadnjem tjednu nastave.

Cilj: Ovaj kolegij uključuje analizu nekoliko romana britanskih autora (Kipling, Conrad, Woolf) te jednog romana nastalog na području tadašnjeg Britanskog carstva (Tagore), te ima tematsku odrednicu utoliko što posebnu pozornost udjeljuje temi prikazivanja imperijalizma i kolonijalizma u tim romanima (dobar dio sekundarne literature je s područja postkolonijalnih studija). U našim diskusijama bavit ćemo se kako književno-povijesnim karakteristikama modernizma, tako i nizom tema koje je definirala postkolonijalna kritika i teorija (kao što su odnos između metropole i kolonije, konstrukcija/prikazivanje drugoga, kulturna hibridnost, pitanje rodnih politika u koloniziranim društvima, itd.). Pri tome se Kiplingov roman Kim, koji ne pripada književnom modernizmu, koristi kao uvodni književni tekst kako u smislu diskusije o književno-povijesnoj periodizaciji, tako i u smislu diskusije o postkolonijalnoj kritici. Rad u kolegiju uključivat će seminarske diskusije, te pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij zahtijeva viši stupanj studentskog angažmana u istraživačkom dijelu rada u seminaru, odnosno u prikupljanju sekundarne literature i radu s njom. Među ostalim, od studenata se očekuje da kroz zajednički rad u seminaru i individualni rad na kritičkoj bibliografiji i pisanju seminarskog rada razvijaju sposobnost stvaranja slike o strukturi književno-kritičke diskusije o temi ovog kolegija. 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij nudi pregled i čitanje nekih od središnjih tekstova britanskog modernog romana, kao i uvod u postkolonijalnu kritiku kao jedan od najznačajnijih pravaca suvremenog proučavanja književnosti. Kao i ostali književni kolegiji na drugoj godini anglistike, i ovaj omogućuje daljnje razvijanje vještina analize književnih tekstova.

Sadržaj kolegija (po tjednima):

 1. tjedan: Uvod u modernizam.  Periodizacija, status romana kao žanra, povijesni kontekst imperijalizma. Said, orijentalizam. McClintock, i pitanje  postkolonijalne teorije.
 2. tjedan: Kipling.  Avanturistički imperijalni roman.
 3. tjedan: Kipling, nastavak.  Cohn: pitanje kolonijalne vlasti u Indiji. Conrad.  Europski imperijalizam u Africi.
 4. tjedan: Conrad, nastavak.  Achebe: pitanje rasizma u književnosti.  
 5. tjedan: Brantlinger, i odnos modernizma i imperijalizma.
 6. tjedan: Tagore.
 7. tjedan: Prvi kolokvij.  
 8. tjedan: Tagore, nastavak.  
 9. tjedan: Renan, i pitanje definicije nacije.
 10. tjedan: Nehru, i pitanje razvoja.
 11. tjedan: Woolf.  Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. tjedan: Woolf, nastavak. 
 13. tjedan: Cannadine, Ornamentalism.
 14. tjedan: Drugi kolokvij.   
 15. tjedan: Evaluacija.

Literatura:
A. Obavezna literatura:
Romani:

Rudyard Kipling, Kim
Joseph Conrad, Heart of Darkness
Rabindranath Tagore, The Home and the World
Virginia Woolf, Between the Acts

Teorija:
Chinua Achebe, “An Image of Africa.” Massachussets Review 18, 1997.
Patrick Brantlinger, The Rule of Darkness (ulomci). Ithaca: Cornell University Press, 1990.
Frantz Fanon, “The Wretched of the Earth” iz Omar Dahbour, The Nationalism Reader. Humanity Books, 1995.
Anne McClintock, “The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ‘Post-colonialism’”.  Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader (ed. Patrick Williams, Laura Chrisman).  New York: Columbia University Press, 1994.
Edward Said, “Introduction” to Orientalism, New York: Vintage Books, 1979.
Bernard S. Cohn, “Representing Authority in Colonial India”, iz Eric Hobsbawm, The Invention of Tradition.  Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Ernest Renan, “What is a Nation?”, The Nationalism Reader.
Jawaharlal Nehru, “The Discovery of India”, The Nationalism Reader.

David Cannadine, Ornamentalism. How the British saw Their Empire (ulomci). Oxford: Oxford University Press, 2001.

B. Dopunska literatura:
Anthony Apiah, “Topologies of Nativism” Julie Rivkin, Michael Ryan,
Literary Theory: An Anthology. London: Blackwell, 1998.
Carole Boyce Davies, “Migratory Subjectivities”. Literary Theory: An Anthology.
Fredric Jameson, “Modernism and Imperialism”, iz Nationalism, Colonialism and
Literature. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990.

Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (5-6 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studenti ocjenjuju kvalitetu kolegija putem anonimne ankete na kraju semestra.